Interwencja uboczna w postępowaniu cywilnym

Pytanie:

Mojemu dłużnikowi wytoczył sprawę drugi wierzyciel, ale wiem że powództwo jest nieuzasadnione. Sprawa toczy się z weksla w trybie nakazowym. Drugi wierzyciel oznacza dla mnie mniej środków z egzekucji z nieruchomości, a poza nią wierzyciel jest niewypłacalny. Czy również w takiej sprawie mogę wnieść interwencję uboczną i kiedy ja należy wnieść - przed czy po wydaniu nakazu zapłaty? Jak wyglądałaby w praktyce realizacja takiej interwencji zważywszy że postępowanie nakazowe nie przewiduje rozprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Interwencja uboczna w postępowaniu cywilnym

Żadne przepisy nie wykluczają interwencji ubocznej w postępowaniu nakazowym. Natomiast z powodu, tego, że sąd rozpoznaje taką sprawę na posiedzeniu niejawnym, wniesienie jej i skorzystanie z praw przysługujących interwenientowi możliwe będzie dopiero po wyznaczeniu rozprawy. Nie można byłoby w szczególności spełnić obowiązku doręczenia interwencji obu stronom, gdyż pozwany w istocie do czasu doręczenia mu nakazu zapłaty, najczęściej nie wie o całym postępowaniu.

Przesłanką dopuszczalności interwencji ubocznej jest istnienie interesu prawnego osoby zgłaszającej interwencję uboczną, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron. Interes prawny tej osoby ma swoje źródło w stosunku prawnym łączącym podmiot zgłaszający interwencję uboczną z jedną lub obiema stronami toczącego się postępowania. Powstaje wskutek naruszenia lub zagrożenia sfery prawnej tego podmiotu, wymaga więc utrzymania istniejącego stanu rzeczy albo spowodowania takiej jego odmiany, jaką ten podmiot uważa za korzystną (Jędrzejewska Maria w: Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2009 LexisNexis, ss. 2308, por. na ten temat: T. Rowiński, Interes prawny w procesie i postępowaniu nieprocesowym, s. 26 oraz J. Klimkowicz, Interwencja uboczna według Kodeksu postępowania cywilnego, s. 50)

Porady prawne

Interes decydujący o zgłoszeniu interwencji ubocznej musi mieć charakter interesu prawnego, nie może to być wyłącznie interes majątkowy, np. wierzycieli w procesie przeciwko ich dłużnikowi czy spadkobierców w procesie o ustalenie ojcostwa (tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1975 r., sygn. akt. III CZP 18/75, LexPolonica nr 313217).

Wobec powyższego nie posiada Pan interesu prawnego. Nie może Pan też na tym etapie postępowania nakazowego wnieść interwencji. Jedyną możliwością, jaką Pan dysponuje jest zgłoszenie interwencji w postępowaniu zwykłym, o ile oczywiście zostaną wniesione skutecznie zarzuty. Wówczas, do czasu wniesienia opozycji przez drugą stronę postępowania, nie będzie Pan musiał wykazywać swojego interesu prawnego (przy wniesieniu interwencji musi Pan jedynie wskazać swój interes prawny), a więc będzie Pan mógł uczestniczyć w postępowaniu do tego czasu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne