Jak odzyskać niesłusznie pobraną składkę zdrowotną?

Pytanie:

Chciałbym odzyskać od NFZ niesłusznie pobraną składkę zdrowotną. Rzecz jasna odwołanie już złożyłem, ale opieszałość NFZ nie zna granic. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Jak przyśpieszyć cały proces?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.5.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak odzyskać niesłusznie pobraną składkę zdrowotną?

Opinia prawna Niniejsza opinia prawna zostanie sporządzona w oparciu o przepisy: -ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2013.1442 j.t. dalej u.s.u.s.), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t. dalej u.ś.f.ś.p), - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. dalej k.p.a.), - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.
Porady prawne
U.2012.270 j.t. dalej p.s.a) oraz aktualne poglądy doktryny i orzecznictwo sądowe. Stosownie do art. 24 ust. 6d u.s.u.s. nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku płatnika składek o ich zwrot. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie określonym w powyższym terminie,  podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku. Na tle obowiązujących przepisów prawnych, indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego rozpatruje dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu (art. 109 ust. 1 u.ś.f.ś.p.). Dyrektor ma obowiązek rozpatrzeć sprawę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich wniesienia wydając decyzję. Odwołanie od takiej decyzji wnosi się do Prezesa Funduszu w terminie 7 dni od dnia jej utrzymania. Zgodnie z art. 109 ust. 6 w sprawach indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie nieuregulowanym ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W konsekwencji zastosowanie znajdzie art. 35 § 3 k.p.a. zgodnie z którym w postępowaniu odwoławczym sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 3 § 2 pkt 8 p.s.a.). Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Aby jednak wnieść skargę do sądu wpierw trzeba wyczerpać procedurę z art. 37 k.p.a.: § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. § 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Takie stanowisko prezentuje także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24maja 2001 r., IV SA 572/99: „Wniesienie zażalenia w trybie art. 37 § 1 k.p.a. jest wyłącznie warunkiem formalnym wystąpienia przez osobę zainteresowaną ze skargą do sądu administracyjnego na bezczynność organu (…) Stanowisko organu wyższego stopnia wyrażone w trybie art. 37 § 1 k.p.a. ma charakter wpadkowy (incydentalny) i powinno mieć formę postanowienia, na które stronie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Niezależnie od pozytywnego lub negatywnego stanowiska zajętego przez organ wyższego stopnia strona może wnieść skargę na bezczynność organu i w sądowym postępowaniu ze skargi na bezczynność może ewentualnie podważać stanowisko organu wyrażone w trybie art. 37 § 1 k.p.a.”. Zatem w pierwszej kolejności konieczne jest wezwanie prezesa NFZ do usunięcia naruszenia prawa. Dopiero po skorzystaniu z tego środka zaskarżenia możliwe będzie wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Co do zasady w postępowaniu przed sądem administracyjnym strona może działać zarówno przez pełnomocnika, jak i samodzielnie (art. 34 p.s.a.). Jedynie wyjątkowo ustanawiany jest przymus adwokacki oznaczający konieczność sporządzenia pisma przez profesjonalnego pełnomocnika (np. przy skardze kasacyjnej). Dla wniesienia skargi na przewlekłość postępowania nie jest przewidziany przymus adwokacki, zatem może Pan samodzielnie wnieść przedmiotową skargę (nie jest konieczne korzystanie z pomocy prawnika).
W przypadku pozytywnego rozpoznania sprawy sąd zobowiąże organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów praw. Ponadto sąd będzie mógł ukarać organ grzywną w wysokości do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA