Jednoosobowa firma cudzoziemca

Pytanie:

Na jakich warunkach i według jakich przepisów prawnych obywatel Ukrainy może uruchomić w Polsce firmę jednoosobową wykonującą usługi w zakresie sprzątania biur i mieszkań? Czy może taka firma zatrudniać obywateli polskich lub ukraińskich?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jednoosobowa firma cudzoziemca

Zasady podejmowania działalności gospodarczej na terytorium RP określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 13 tej ustawy wyodrębnia trzy grupy podmiotów, które mogą podejmować w Polsce działalność i określa warunki:


  1. osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy;

    Porady prawne
  2. obywatele innych państw niż wymienione powyżej, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

  3. osoby zagraniczne inne niż wymienione w obu powyższych punktach mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Niestety Polski i Ukrainy nie łączy umowa, która pozwalałaby na zasadzie wzajemności obywatelom Ukrainy na prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak polscy obywatele. Jeżeli więc nie są spełnione warunki z drugiego punktu, obywatel Ukrainy, jeśli chce założyć jednoosobową firmę o wskazanym w pytaniu profilu może do tego wykorzystać w formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (forma spółki akcyjnej jest zarezerwowana dla działalności o dużych rozmiarach, a w spółkach komandytowej i komandytowo-akcyjnej musi być co najmniej dwóch wspólników). Założona przez cudzoziemca spółka może być pracodawcą obywateli polski i ukraińskich, tych ostatnich jednak po spełnieniu określonych warunków. Informacje na temat spółki z o.o. oraz zatrudnienia cudzoziemców zawierają artykuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - kiedy należy rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - sekwencja czynności

Zatrudnianie cudzoziemców

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne