Najem a kasa fiskalna

Pytanie:

"Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie faktury VAT. Czy w tym przypadku muszę mieć kasę fiskalną ?"

Odpowiedź prawnika: Najem a kasa fiskalna

Ze względu na fakt, iż prowadzenie działalności w zakresie wynajmu mieszkań traktowane jest w ustawie o podatku od towarów i usług jako działalność gospodarcza, znajdują tutaj zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrują

Odpowiadając na zadane pytanie należy przeanalizować treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Powyższe rozporządzenia zawiera cztery różne rodzaje zwolnień, które mogą znaleźć zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym.

Stosownie do treści §3 ust. 1 pkt 2  powyższego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł, o ile wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Kolejne zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej uregulowane zostało w poz. 24 załącznika nr 1 do powyższego rozporządzenia. Zgodnie z tą regulacją z obowiązku tego zwalnia się wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami. Zaznaczyć tutaj należy, że rachunki wystawiane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej traktowane są tutaj na równi z fakturami VAT.

Następne zwolnienie zostało zamieszczone w poz. 34 załącznika nr 1 do rozporządzania. Zgodnie z nim zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 (przy czym dla podatników rozpoczynających wykonywanie tego typu usług w drugiej połowie 2011 r. zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje, o ile liczba operacji świadczenia tych usług nie przekroczy do końca roku liczby 25, zaś liczba odbiorców tychże usług 10).

 

Ostatnie już zwolnienie, które może znaleźć zastosowanie w analizowanej sytuacji zostało uregulowane w poz. 37 załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z nim zwalnia się z tego obowiązku świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zaznaczyć jednak należy, że zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika