Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Pytanie:

"Czy firma, która chciałaby prowadzić szkolenia dla licencjonowanych pracowników ochrony musi spełniać formalne wymogi? Jeśli tak to jakie? "

Odpowiedź prawnika: Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Ustawa o ochronie osób i mienia stanowi, iż podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć: dokument określający status przedsiębiorcy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, wraz ze wskazaniem obszaru i miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zakresu oraz formy usług ochrony osób i mienia, terminu ważności koncesji i daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, urzędowo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie koncesji (przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeżeli posiada licencję drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej lub licencję drugiego stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego, oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, jeżeli taką licencję posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji), zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz innych osób składających wniosek o wydanie koncesji, dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą przedsiębiorcy i miejscem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, albo urzędowo poświadczoną jego kopię, zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych. Jeśli przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną, wówczas do wniosku jest obowiązany dodatkowo dołączyć: umowę (statut) spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji przedsiębiorcy albo urzędowo poświadczone ich kopie, odpis z właściwego rejestru, jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru, wykaz członków zarządu, prokurentów i pełnomocników, z podaniem adresów ich miejsc zamieszkania, listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50% udziałów lub akcji, dokument określający proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce oraz jego wysokość, z podaniem adresów siedziby lub miejsc zamieszkania wspólników - gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym. Organem koncesyjnym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika