Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Pytanie:

Nasza firma (spółka jawna), której działalnością główną określoną w PKD była sprzedaż kamieni naturalnych, od roku 2004 wynajmuje swoje nieruchomości w postaci hal produkcyjnych innej firmie. Zgodnie z umową najmu, wynajmujący, czyli nasza firma, obciążała najemcę na dostawę wody zgodnie ze zużyciem, za energię elektryczną, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości i inne opłaty wynikłe z użytkowania przedmiotu najmu. Nie ma wzmianki w umowie o obciążaniu najemcy za olej opałowy używany do centralnego ogrzewania i nie ma wzmianki w umowie, iż czynsz zawiera opłaty za ogrzewania. Zwyczajowo jednak najemca otrzymywał takie faktury za olej opałowy czy centralne ogrzewanie gazowe, które opłacał, ponieważ wszelkie opłaty wynikały z jego działalności. Nasza firma nie wykonywała żadnej działalności na wynajmowanych halach. Jednak kilka razy nasza firma zakupiła olej opałowy i nie refakturowała najemcy. Podobnie było z kilkoma opłatami za gaz. Były to ustne ustalenia polegające na tym, iż my jako wynajmujący zakupimy kilka razy olej opałowy do ogrzewania dwóch z trzech hal produkcyjnych, w których nie było w danym okresie centralnego ogrzewania lub było ono nieefektywne i nie będziemy refakturować za taki zakup najemcy. Takie ogrzewanie dokonywane było za pomocą nagrzewnic olejowych. Kilka razy nie refakturowaliśmy też najemcy za centralne ogrzewanie gazowe założone w okresie późniejszym. Powodem takich ustaleń ustnych był fakt, iż najemca dokonał szeregu inwestycji celem przystosowania do własnej produkcji najmowanych od naszej firmy hal, a ponieważ dobre ogrzewanie i utrzymanie właściwej temperatury było i jest elementem kluczowym w procesie produkcji najemcy my, jako wynajmujący postanowiliśmy w jakiś sposób zrekompensować naszemu najemcy poniesione koszty remontów itd. oraz fakt, iż wynajmowane hale nie do końca spełniały wymogi najemcy. Tego typu zakup oleju opałowego na nasz koszt jako właścicieli nieruchomości, która była wynajmowana innej firmie potraktowaliśmy jako utrzymanie najemcy, tym bardziej, iż jego inwestycje zwiększały faktycznie wartość naszej własności nieruchomości. Najemca ponosił i ponosi do dnia dzisiejszego szereg kosztów mających na celu utrzymanie właściwego stanu nieruchomości, dokonał szereg inwestycji w zaplecze nieruchomości itd. zatem tak naprawdę dokonywał inwestycji w nieruchomości, które są naszą własnością. Z czysto zdroworozsądkowego podejścia my jako właściciel nieruchomości i wynajmujący często ustalaliśmy z najemcą, iż w jakiś sposób zrekompensujemy mu ponoszone wydatki poprzez pokrycie pewnych kosztów zwyczajowo ponoszonych przez niego. Bądź co bądź czy hale byłyby wynajmowane czy nie ogrzewać je trzeba, aby zachować ich należyty stan. Decyzja o pokryciu od czasu do czasu pewnych kosztów bez refakturowania za nie najemcy była o tyle prosta i opłacalna, iż suma przychodów uzyskiwanych z opłat czynszowych uzyskiwanych od najemcy z tyt. wynajmu mu przedmiotowych nieruchomości oraz szeregu maszyn i urządzeń był wyższy niż ponoszone przez nas od czasu do czasu wydatki na ogrzewanie. Zatem było to opłacalne i miało sens. Urząd Skarbowy nie podważył faktu, że otrzymywany czynsz z najmu nieruchomości i maszyn księgowany był jako nasz przychód, mimo iż w PKD naszej firmy (spółka jawna) nie ma wzmianki o wynajmie nieruchomości, jednak niestety podczas kontroli stwierdzono, iż zakup oleju opałowego oraz gazu do ogrzewania nieruchomości nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Argumentacja urzędników kontrolujący była taka, iż nasza firma nie wykonywała żadnej działalności w wynajmowanych halach, zatem wydatku na olej opałowy nie można uznać za koszt uzyskania przychodu ponieważ pomiędzy takim wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy, tj. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Kontrolujący jednak cały czas pomija dalszą treść art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ... zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wg mojej wiedzy art. 23 ustawy o podatku od osób fizycznych nie zawiera w katalogu ograniczeń wydatków na ogrzewanie nieruchomości. My od samego początku ewentualne koszty poniesione z tytułu posiadanych nieruchomości, tj. opłaty z olej opałowy, kilka opłat za ogrzewanie gazowe (założone w okresie późniejszym) traktowaliśmy jako zabezpieczenie źródła przychodów, tj. utrzymanie najemcy i to zostało przez Urząd Skarbowy podważone. Skoro z faktu wynajmowania nieruchomości mamy przychód, to wg mnie ogrzewanie tej nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodu. Urząd Skarbowy uważa, iż pewne czynności mające na celu utrzymanie najemcy, tj. nierefakturowanie najemcy przez wynajmującego za wszystkie koszty wynikłe z używania przez najemcę nieruchomości nie mogą być uznane za koszty ponoszone w celu utrzymania źródeł przychodu. Pytanie brzmi: czy stanowisko Urzędu Skarbowego jest słuszne w tej sprawie, tj. że my jako właściciel wynajmowanej innej firmie nieruchomości, płacąc za jej ogrzewanie, nie możemy takich wydatków zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

 

Przepis art. 23 ustawy nie wymienia kosztów związanych z ogrzewaniem wynajętej nieruchomości, jednakże żeby móc zaliczyć takie koszty do uzyskania przychodów wynajmujący powinien wykazać ich związek z przychodem, w tym fakt iż zakup oleju czy gazu do ogrzewania wynajętej hali miał służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów jakim jest dla wynajmującego wynajem hali. Należy przyjąć, iż co do zasady koszty ogrzewania obciążają najemcę, stąd – jeśli co prawdopodobne wynika to również z umowy najmu – organy podatkowe mogą kwestionować ujęcie w koszty zakupu opału przez wynajmującego.

Porady prawne

 

Wydaje się, iż problem leży w udowodnieniu, że rzeczywiście wynajmujący ponosił koszty opału, aby zachować albo zabezpieczyć źródło przychodów (z najmu hali). Gdyby z umowy najmu lub dodatkowego porozumienia pomiędzy najemcą i wynajmującym jasno wynikało, iż hala nie spełnia oczekiwań najemcy co do np. izolacji cieplnej, ewentualnie hala wymaga innych nakładów ze strony najemcy i zgadza się on wynająć halę tylko pod warunkiem, że wynajmujący poniesie część kosztów ogrzewania, to organy podatkowe nie byłyby w stanie skutecznie zakwestionować tego wydatku jako kosztu wynajmującego. Oczywiście ustalenia takie co do zasady nie musiały być poczynione pisemnie, ale mogły być poczynione ustnie. W takiej sytuacji – w toku toczącego się postępowania podatnik powinien wskazać organowi podatkowemu świadków takich uzgodnień – tak po swojej stronie, jak i najemcy. Jeśli mimo wszystko zostanie wydana decyzja kwestionująca uznanie tych wydatków za koszty podatkowe, należy wnieść odwołanie, a jeśli również decyzja organu drugiej instancji będzie niekorzystna – należy wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie wydatki zarządu spółki z o. o. są kosztami uzyskania przychodu – opinia prawna

Jakie wydatki zarządu spółki z o. o. są kosztami uzyskania przychodu – opinia prawna

Stan faktycznyCzy i na jakiej podstawie obiad w ekskluzywnej restauracji połączony z omawianiem bieżących spraw spółki zjedzony przez członków zarządu spółki z o.o. można uznać za koszt uzyskania przychodu przez spółkę? Członkowie zarządu są jednocześnie pracownikami etatowymi spółki. (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Niniejszy artykuł w zakresie najmu lokalu dotyczy lokalu użytkowego. Obowiązki wynajmującego Głównymi obowiązkami wynajmującego jest: wydanie rzeczy, utrzymanie rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu. Poza tym ponosi on odpowiedzialność (...)

Podstawowe zasady ustalania przychodów i kosztów w CIT

Podstawowe zasady ustalania przychodów i kosztów w CIT

Zasady ogólne ustalania przychodów w CIT Przedmiotem opodatkowania w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są, co do zasady, dochody osiągane przez podatnika, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zdarza się również, że opodatkowaniu (...)

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu? Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka przychodów z danego źródła nad kosztami (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest (...)

Kiedy VAT może być kosztem?

Kiedy VAT może być kosztem?

  W podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza się zasadniczo uznanie za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych tytułem zapłaty zobowiąza­nia w podatku od towarów i usług, z tym że w tym przypadku jest kilka wyjątków od tej ogólnej zasady. (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co (...)

Wydatki na usługi o charakterze niematerialnym jako koszty uzyskania przychodu

Wydatki na usługi o charakterze niematerialnym jako koszty uzyskania przychodu

Wymagania nowoczesnego rynku zmuszają przedsiębiorców do ponoszenia wydatków, które  jeszcze nawet kilka lat temu, uznaliby za zupełnie zbędne. Zatrudnianie firm coachingowych, consultingowych lub headhunterskich, czy outsourcing usług księgowych lub prawniczych nie jest (...)

W jaki sposób prawidłowo zaliczyć zaliczkę jako koszt uzyskania przychodu?

W jaki sposób prawidłowo zaliczyć zaliczkę jako koszt uzyskania przychodu?

W poradzie niniejszej został omówiony problem właściwego zaliczania jako kosztu uzyskania przychodu zaliczek wpłacanych na poczet przyszłej należności głównej. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, czyli suma przychodów po odjęciu kosztów (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby (...)

Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu w 2007 roku Nowelizacja ustaw podatkowych zmieniła ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (...)

Jaki kurs walut przyjąć przy różnicach kursowych?

Jaki kurs walut przyjąć przy różnicach kursowych?

Różnice kursowe występują wówczas, gdy wartość danej waluty obcej, wyrażona w złotych w dacie zaistnienia zdarzenia gospodarczego jest inna niż wartości tej waluty w dacie faktycznego uregulowania należności lub zobowiązania. Dla potrzeb rozliczenia zobowiązania mogą występować (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Kiedy samochód jest środkiem trwałym? Dokonując zakupu samochodu do firmy, zwykle zakładamy, że będzie on używany w dłuższym okresie. Aby poprawnie rozliczyć wydatek na nabycie samochodu w kosztach uzyskania przychodów, niezbędne jest więc określenie czasu, przez jaki  samochód (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Koszty uzyskania przychodu w 2011 roku

Koszty uzyskania przychodu w 2011 roku

Dojeżdżasz do pracy pociągiem lub autobusem? Przechowuj imienne bilety miesięczne. Gdy prowadzisz firmę – dokumentuj każdy zakup, jaki jest związany z jej prowadzeniem. Tylko w taki sposób udowodnisz fiskusowi tzw. koszty uzyskania przychodów. Według definicji są to wszelkie (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty wynajmującego samochód

Koszty wynajmującego samochód

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuje samochód szkole jazdy, w której jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z umową wszelkie koszty związane z korzystaniem (...)

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Lokal użytkowy wynajmowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony. Umowa przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Wynajmującego. Czy (...)

Umowa najmu w spółce cywilnej

Umowa najmu w spółce cywilnej

Rozpoczynamy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały w spółce po 50%. Jeden ze współników posiada lokal, który na podstawie umowy najmu wnosi do spółki. Jakie są konsekwencje (...)

Umowa najmu a opłata za media

Umowa najmu a opłata za media

Właściciel nieruchomości - Sp. z o.o. wynajęła w swoim budynku pomieszczenia dwóm najemcom (dwie osobne umowy najmu). Obie firmy korzystają jednak ze wspólnej kuchni (za przyzwoleniem wynajmującego), (...)

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Na skutek rozwodu musielismy sprzedac mieszkanie gdzie w której miałem zgłoszoną działaność gospodarczą (handel, obsługa transakcji exp-imp). Chcę wynająć mieszkanie 50m2 (gdzie obecnie się (...)

Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

Do celów prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuję biuro w biurowcu (prowadzę działaność gospodarczą, księgę przychodów i rozchodów, jestem podatnikiem VAT). Umowa najmu przewiduje wpłatę (...)

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Podatek od nieruchomości za 2006 r. nie został jeszcze zapłacony i prawdopodobnie nie będzie zapłacony w tym roku. Czy zarachowany, lecz fizycznie nie zapłacony podatek od nieruchomości, jest kosztem (...)

Definicja przychodu w ryczałcie od najmu

Definicja przychodu w ryczałcie od najmu

Wynajmuje mieszkanie i rozliczam podatek metoda ryczałtową. W umowie zapisano, iż czynsz najmu wynosi 300 zł oraz że dodatkowo najemca ponosi koszt czynszu ze spółdzielni oraz wszelkie opłaty za (...)

VAT i ryczałt od prywatnego najmu a media

VAT i ryczałt od prywatnego najmu a media

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Poza działalnością wynajmuję dwa lokale. Wynajem zgłosiłem na ryczałt 8,5%. W umowie wynajmu mam zapis, że będą refakturowane media (energia, (...)

Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

Z okazji jublileuszu istnienia firmy klienta, spółka zamieściła w miesięczniku branżowym życzenia urodzinowe dla klienta o treści: "Serdeczene życzenia z okazji 15 urodzin dla Klienta XXXX składają (...)

Koszty procesowe a koszt podatkowy

Koszty procesowe a koszt podatkowy

Czy poniesiona opłata z tytułu złożonej apelacji (uiszczenie wpisu sądowego) stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki z o.o.? Dany wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu jeżeli: został (...)

Ubezpieczenie jako koszt uzyskania przychodu

Ubezpieczenie jako koszt uzyskania przychodu

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych jako osoba fizyczna. W tym celu wykorzystuję samochód, który wpisany jest do ewidencji środków trwałych. Wykupiłem polisę (...)

Media a ryczałt od najmu

Media a ryczałt od najmu

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Poza działalnością gospodarczą wynajmuję prywatnie lokal użytkowy. Co miesiąc wystawiam fakturę na czynsz oraz refakturuję całą energię (...)

Wynagrodzene małżonka wspólnika spółki

Wynagrodzene małżonka wspólnika spółki

Jeśli wspólnik spółki jawnej zatrudni swojego współmałżonka w spółce na umowę o pracę, to czy wynagrodzenie tego współmałżonka stanowi koszt uzyskania przychodu? Dalszy ciąg mojego pytania (...)

Organizacja imprezy okolicznościowej a koszty

Organizacja imprezy okolicznościowej a koszty

Pracodawca zorganizował dla pracowników i nauczycieli (zatrudnionych także na umowę zlecenie) na zakończenie roku szkolnego spotkanie w lokalu. Czy wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy? (...)

FORUM PRAWNE

Co to są koszty uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu? Prosze podpowiedzcie mi co to są koszty co jest i na czy polega lub podpowiedzcie jakąś lekture w necie To w niezły sposób przybliza opis KUP. Koszty uzyskania (...)

koszty uzyskania przychodu 2012

koszty uzyskania przychodu 2012 Ile wynoszą koszta przychody uzyskane z tytułu jednej umowy o prace?! koszt roczny 1668,72 koszt miesieczny 139,06 klark przepraszam państwa, proszę o odpowiedź. czy (...)

dzierżawa serwisu internetowego a podatek?

dzierżawa serwisu internetowego a podatek? Witam, Nie prowadzę działalności gospodarczej, uruchamiam niedługo pewien serwis internetowy, w którym chciałbym udostępniać miejsce reklamowe. Ponieważ (...)

Deklaracja dochodów dla TBS - pomocy

Deklaracja dochodów dla TBS - pomocy Witam Jestem najemcą lokalu TBS i po raz pierwszy od zamieszkania będę musiał złożyć deklarację o zarobkach (ustawowy obowiązek składania deklaracji co (...)

Umowa o przekazanie praw autorskich i rachunek

Umowa o przekazanie praw autorskich i rachunek Witam! Mam problem następujący: Wystawiam umowę o dzieło z przekazaniem praw opiewająca np. 600zł brutto. Natomiast zagadą jest dla mnie rachunek który (...)

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu Czy wynajmujac mieszkanie od wlasciciela i podnajmujac pokoj osobie na podstawie umowy podnajmu w przuladku chęci rozliczania przychodu z podnajmu moxna zaliczyc jako koszt (...)

Wniesienie aportu do spółki (oprogramowanie) a koszt uzyskania przychodu

Wniesienie aportu do spółki (oprogramowanie) a koszt uzyskania przychodu Nabyłem udziały o wartości 43 tyś zł. w spółce z o.o. za wkład niepieniężny o wartości 430 tyś. zł w postaci autorskiego (...)

Pofinansowanie do studiów

Pofinansowanie do studiów czy ktoś może wie , na jakich zasadach można lub nie można dofinansować prokurentowi sp. z o.o.( umowa o pracę) studia podyplomowe? Prosze o pilną pomoc!!!!! (ivone7777) (...)

Nierejestrowana działalność gospodarcza - jak prawidłowo obliczyć przychód?

Nierejestrowana działalność gospodarcza - jak prawidłowo obliczyć przychód? Proszę o korektę. Na jakimś forum przewinęła mi się informacja że miesięczny przychód na ndg nie może w tym roku (...)

Zmiany koszty uzyskania przychodu w 2012.

Zmiany koszty uzyskania przychodu w 2012. Jakie zmiany dokładnie mają mieć miejsce w kosztach uzyskania przychodu mili państwo? Proszę uprzejmie o jakąś informację co ma pozostać a co ma zniknąć (...)

Prawo autorskie a umowa o dzielo

Prawo autorskie a umowa o dzielo Witam. Chcialabym prosic o pomoc w nastepujacym problemie. Wykonana zostala strona internetowa pewnej firmie na podstawie umowy o dzielo. Wszystko przebieglo sprawnie i (...)

Porady prawne