Krajowy Rejestr Karny

Pytanie:

Gdzie mieści się Krajowy Rejestr Karny? Kto może wystąpić z zapytaniem? Czy osoba prywatna może pytać o karalność innej osoby? Jakie są koszty otrzymania zaświadczenia o niekaralności? Czy są przewidziane zniżki dla określonego zapotrzebowania, np. do celów adopcyjnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.11.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości "Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego". Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:

 1. Prezydentowi RP,

 2. Marszałkowi sejmu RP w odniesieniu do posłów,

 3. Marszałkowi Senatu RP w odniesieniu do senatorów,  

 4. sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem,  

 5. Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu w związku z prowadzonymi postępowaniami,

  Porady prawne
 6. prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem,  

 7. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie,

 8. wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego ustawowych zadań, 

 9. Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego,

 10. organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia,  

 11. organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie,  

 12. pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,  

 13. władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności.  

Ponadto każda osoba ma prawo uzyskania informacji o tym, czy jej dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. W związku z tym nie jest możliwe uzyskanie przez inne podmioty niż wymienione powyżej danych osobowych innych osób zgromadzonych w rejestrze. Wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 50 złotych. Od powyższej opłaty zwolnione są jedynie podmioty wymienione w punkcie 1-11 i 13. W związku z tym pracodawcy a także osoby występujące z wnioskiem o udzielenie informacji o tym, czy jej dane zgromadzone są w rejestrze będą zobowiązane do uiszczenie opłaty. Nie przewiduje się w tym przypadku żadnych zniżek.Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro (...)

Firma łatwiej sprawdzi przeszłość zatrudnianej osoby

Firma łatwiej sprawdzi przeszłość zatrudnianej osoby

Uruchomiono już system przekazywania informacji z rejestrów karnych. Sprawdź, kto może z niego korzystać. ECRIS to system, który ma na celu przekazywanie informacji o skazanych pomiędzy krajami w Unii Europejskiej - podaje Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomoże (...)

Rząd przyjął projekt usprawniający pracę instytucji publicznych

Rząd przyjął projekt usprawniający pracę instytucji publicznych

Rada Ministrów przyjęła 13 października 2020 r. przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Pozwoli on na wydawanie zaświadczeń przez administrację publiczną, np. przez (...)

Unijne środki tylko dla uczciwych przedsiębiorców - zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym

Unijne środki tylko dla uczciwych przedsiębiorców - zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym

Skąd zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym?Do Sejmu trafił niedawno rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Dotyczy on dostosowania przepisów do rozporządzenia Komisji Europejskiej. Co przewiduje projekt?Propozycja rządowa przewiduje nałożenie na KRK obowiązku (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej (...)

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest projektem poselskim przygotowanym we współpracy z Rządem. Przewiduje on ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dokument obejmuje zmiany dotyczące (...)

Krajowy Rejestr Długów szybciej zweryfikuje przedsiębiorców

Krajowy Rejestr Długów szybciej zweryfikuje przedsiębiorców

W Krajowym Rejestrze Karnym został uruchomiony automatyczny moduł wstępnej selekcji wniosków Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przesyłanych do Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG. W ciągu miesiąca funkcjonowania modułu (...)

Skarbówka dalej dokręca śruby przedsiębiorcom...

Skarbówka dalej dokręca śruby przedsiębiorcom...

Projekt zmian ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej idzie do Sejmu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra finansów. Podstawowym celem proponowanej nowelizacji ma (...)

Rekrutacja a ochrona danych

Rekrutacja a ochrona danych

Przygotowując się do rekrutacji, pracodawca powinien gruntownie przeanalizować, jakie dane będzie mógł pozyskać od kandydata do pracy, aby na ich podstawie była możliwa ocena, czy dana osoba spełnia kryteria niezbędne do objęcia stanowiska, o które się ubiega. Pracodawca (...)

Informacje między sądami będą przekazywane szybciej

Informacje między sądami będą przekazywane szybciej

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym. Celem jest przyspieszenie wymiany informacji między instytucjami przez zastąpienie dokumentów papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami. Nowelizacja dotyczy wymiany dokumentów (...)

Gowin za ekspresowymi zmianami w rejestrach sądowniczych

Gowin za ekspresowymi zmianami w rejestrach sądowniczych

Ministerstwo sprawiedliwości do końca sierpnia przygotuje projekt zmian w prawie, który pozwoli sądom rejestrującym spółkę wgląd do Krajowego Rejestru Karnego. Nowelizacja, pomoże unikać sytuacji, gdy w zarządzie firmy zasiada osoba wcześniej skazana wyrokiem sądu. Potrzebę wprowadzenia (...)

Podmioty sektora finansowego sprawdzą niekaralność swych pracowników

Podmioty sektora finansowego sprawdzą niekaralność swych pracowników

Ustawa określająca zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się i zatrudnionych na niektórych stanowiskach w podmiotach sektora finansowego na terenie RP, bez względu na formę zatrudnienia, stwarza podstawy umożliwiające ochronę własności podmiotów (...)

Informacje z KRS. Łatwiej, szybciej i w sieci

Informacje z KRS. Łatwiej, szybciej i w sieci

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców i instytucji. Od 1 lipca mogą oni złożyć zapytanie i uzyskać odpowiedź z Krajowego Rejestru Sądowego. Ma być szybciej i łatwiej. Wcześniej - by uzyskać informację - należało udać się do Biura Informacyjnego KRK lub Punktu Informacyjnego KRK. Teraz (...)

Informacje o skazaniu będą dostępne w całej Unii

Informacje o skazaniu będą dostępne w całej Unii

Z dniem 15 sierpnia 2007 r. zmianie ulega ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Nowelizacja ta stanowi dostosowanie obowiązujących przepisów do decyzji Rady 2005/876/WSiSW z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego.  Ponadto przewidziano uszczegółowienie (...)

Rewolucja cyfrowa w sądach

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie (...)

Ogólne informacje o KRS

Ogólne informacje o KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, czy dłużnicy niewypłacalni. Nie jest to oczywiście wyliczenie wyczerpujące, gdyż szczegółowy zakres podmiotowy, który został objęty Krajowym (...)

Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (dotychczas nazywanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (...)

Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

Ostrzejsze kary za handel dopalaczami i za ich posiadanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest w Sejmie. Zaproponowano, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, (...)

Uruchomienie elektronicznej wymiany informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a niemieckim rejestrem karnym w Bonn (Bundeszentralregister)

Uruchomienie elektronicznej wymiany informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a niemieckim rejestrem karnym w Bonn (Bundeszentralregister)

W dniu 12 stycznia br. została uruchomiona w ramach Projektu Pilotażowego Elektronicznej Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (Network of Judicial Registers) elektroniczna wymiana informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a rejestrem karnym niemieckim Bundeszentralregister z siedzibą (...)

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez Internet. ##baner## Wygodny i szybki e-KRS ułatwieniem (...)

Działa Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Działa Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

"Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego został uruchomiony. Dzięki danym z Rejestru polscy przedsiębiorcy transportowi będą zdecydowanie lepiej traktowani, gdyż zgromadzone informacje pozwolą na bardziej transparentne postępowanie wobec nich przez inne państwa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Krajowy Rejestr Karny skazanych

Krajowy Rejestr Karny skazanych

Czy uchylanie się od płacenia alimentów i wyrok uprawniający komornika do ściągania należności jest wykroczeniem lub przestępstwem, które powinno się znaleźć w Krajowym Rejestrze Karnym? Przestępstwem zgodnie z kodeksem karnym jest popełnienie społecznie szkodliwego, zawinionego czynu (...)

Krajowy Rejestr Karny a wykroczenie

Krajowy Rejestr Karny a wykroczenie

Czy osoba uznana przez sąd za winną wykroczenia z art. 65 § 2 kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym ma się uważać za osobę karaną i na pytanie w ankiecie o karalność odpowiadać pozytywnie, czy może się uważać za osobę nie karaną sądownie? Art. 65 § 1 (...)

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności

W jaki sposób mogę zdobyć tzw. zaświadczenie o niekaralności (informację o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym). Do kogo i w jakiej formie (listownie, telefonicznie itp.) mogę skierować taki wniosek i co powinien on zawierać; jak dokonać opłaty 50 zł? Jak długo czeka się na takie (...)

Warunkowe umorzenie postępowania karnego a Krajowy Rejestr Karny

Warunkowe umorzenie postępowania karnego a Krajowy Rejestr Karny

Czy informacje o warunkowym umorzeniu postępowania karnego są umieszczane w Krajowym Rejestrze Karnym? Co prawda sama wzmianka o wyroku warunkowo umarzającym postępowanie znajdzie się w Krajowym rejestrze Karnym (art. 1 ust. 2 pkt. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym) – ale wyrok ten jako (...)

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Ok. 12 lat temu zostałem skazany za drobne przestępstwo przeciw mieniu (chyba 6 mc-y w zawieszeniu na 2 lata). Nigdy później nie byłem karany. Za każdym razem kiedy zatrzymuje mnie policja, twierdzi że byłem karany za kradzieże lub włamania. Jakim prawem mają takie informacje? Co można z (...)

Zasady umieszczania osoby w KRK

Zasady umieszczania osoby w KRK

Jakie są ogólne zasady wpisów do rejestru skazanych i czasookresu jego obowiązywania? Proszę o podstawy prawne. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:   prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,   którym prawomocnie warunkowo umorzono (...)

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

We wrześniu 2001 r. zostałam oskarżona o udzielenie pomocy do podrobienia legitymacji studenckiej , dostarczając swoje zdjęcie i podając fałszywe dane personalne a następnie posłużyłam się tą legitymacją w pociągu - jadąc na ulgowym bilecie( w maju 2001r.). Przyznałam się do tego życiowego (...)

Dobrowolne poddanie się karze a KRK

Dobrowolne poddanie się karze a KRK

Jestem oskarżonym w sprawie 270 kk. W przypadku, gdy poddam się dobrowolnie karze, a prokurator i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę, to czy w takiej sytuacji będę figurował w rejestrze skazanych? Jeśli tak, to przez jaki okres? Jak się domyślamy, chodzi o wykorzystanie instytucji z art. 387 (...)

Wykreślenie wpisu z KRK

Wykreślenie wpisu z KRK

Jeśli minął już ustawowy okres 6 m-cy (po wyroku w zawieszeniu) do wykreślenia z CRS-u - a wyrok ów znajduje się dalej w bazie danych KRK w jaki sposób można najszybciej wymóc na KRK wykreślenie wyroku z rejestru skazanych? Czy może to nastąpić "od ręki" bez długiej procedury? Zatarcie (...)

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Według ustawy o zamówieniach publicznych wszystkie oferty są jawne. Czy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w której są dane osobowe, również jest jawna? W jaki sposób udostępnić informację, że dana firma lub osoba nie jest skazana, nie naruszając ustawy o ochronie danych osobowych? (...)

Dwa przestepstwa w KRK

Dwa przestepstwa w KRK

W maju 1995 r. popełniłem przestępstwo, za które zostałem w grudniu 1998 r. skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Czy za to przestępstwo będę w Krajowym Rejestrze Karnym, pomimo iż termin zatarcia minął, a figuruję w KRK za inne przestępstwo? Stosownie do (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

W 2001 roku został mi uchylony tymczasowy areszt. Trwał on 12 miesięcy w 2005 roku sąd skazał mnie na 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolność za przestępstwo z art. 284 par. 1. Na poczet kary zostało zaliczone 12 miesięcy tymczasowego aresztowania. Po wydaniu wyroku wystąpiłem do Sądu penitencjarnego (...)

Przedawnienie karalności za przestępstwo

Przedawnienie karalności za przestępstwo

Mój brat 10 lat temu popełnił przestępstwo polegające na nielegalnym sprowadzeniu samochodów z Niemiec na obszar Polski i ich zarejestrowaniu. Sprawa miała miejsce 10 lat temu. Tak się przestraszył procesu, że wyjechał do Ameryki. Ma tam stały pobyt, status rezydenta, ale jest na polskim (...)

Data ważności zaświadczenia o niekaralności

Data ważności zaświadczenia o niekaralności

Przez jaki czas jest ważne zaświadczenie zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego i jakie przepisy to regulują? Informacje o karalności osoby gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym będące odpowiedzią na zapytanie o karalność udzielane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 (...)

Zawody, których wykonywanie wymaga niekaralności

Zawody, których wykonywanie wymaga niekaralności

Z jakiej ustawy mogę się dowiedzieć, wykonywanie których zawodów nie jest możliwe w przypadku figurowania w Krajowym Rejestrze Karnym? Nie ma jednego aktu prawnego zawierającego listę zawodów, których nie można wykonywać figurując w Krajowym Rejestrze Karnym. Informacji na ten temat należy (...)