Księgowanie zasilenia konta

Pytanie:

W jaki sposób księgować zasilenie przez jednostkę macierzystą (Rosja) oddziału. W jakiej formie to zasilenie ma być przekazywane?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.6.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Księgowanie zasilenia konta

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje m.in. zasady funkcjonowania oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie ma osobowości prawnej, a więc nie ma samodzielności w stosunku do przedsiębiorcy zagranicznego. Zatem przepływy pieniężne nie podlegają rygorom ani formom jak między przykładowo dwoma spółkami. W księgowości oddziału zasilenia od przedsiębiorcy zagranicznego wykazywane są na ogół jako tzw. zobowiązania wobec centrali.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zaksięgować zobowiązanie zaciągnięte przez zarząd w formie czeku? - opinia prawna

Jak zaksięgować zobowiązanie zaciągnięte przez zarząd w formie czeku? - opinia prawna

Stan faktyczny Dwóch członków zarządu pobierało sukcesywnie (40 czekami) gotówkę z banku, nie wpłacali jej do kasy Spółki z o.o., twierdząc że są Zarządem i to ich odpowiedzialność - później wpłacą - tym sposobem wyciągnęli około 600.000 zł, Spółka jest co prawda w dobrej kondycji finansowej, ale ja kompletnie nie mam pojęcia jak to wygląda z punktu widzenia prawa? Jak to (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Ważne dla rolników będących płatnikami VAT

Ważne dla rolników będących płatnikami VAT

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie (...)

Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  W jakim celu można tworzyć w Polsce oddziały przedsiębiorstw zagranicznych ? Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych mogą być tworzone na terytorium RP tylko pod warunkiem istnienia zasady wzajemności i tylko wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu ratyfikowana umowa międzynarodowa. Jednakże osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskichEuropejskiego (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium (...)

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji.  Przeczytaj, jakie zasady i limity (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, (...)

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

Stan faktyczny X jest oddziałem spółki niemieckiej i zgodnie z wpisem do KRS podlega niemieckiemu kodeksowi handlowemu. Czy zasadne jest wymaganie od oddziału polskiego dostarczania uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników do Urzędu Skarbowego oraz Sądu Rejestrowego akceptującego roczne wyniki finansowe polskiego oddziału, podobnie jak czynią to spółki prawa handlowego zarejestrowane (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szczegółowy (...)

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Rozporządzenie Mninistra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych zostało wydane na podstawie art. 33e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.). (...)

Straż Graniczna po nowemu. Rząd ujawnił plan

Straż Graniczna po nowemu. Rząd ujawnił plan

Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. Według nowej koncepcji liczba i zasięg terytorialny oddziałów Straży Granicznej będą dostosowane do realizowanych zadań odpowiednio na wewnętrznej, jak i na zewnętrznej granicy Polski. Zmiany (...)

Na czym polega akredytywa?

Na czym polega akredytywa?

  Do czego służy akredytywa? Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić dokonanie zapłaty od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków. Z tych względów akredytywa nadaje się przede wszystkim do rozliczeń z (...)

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Od 1 maja 2004 r. osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia uzyskały prawo do ubiegania się o zgodę na udanie się do innego państwa członkowskiego UE (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) lub EOG (Islandia, (...)

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ułatwienia (...)

Oddział samodzielnym pracodawcą

Oddział samodzielnym pracodawcą

Jeśli masz liczną załogę i wiele oddziałów poza siedzibą, trudno jest ci nadzorować sprawy kadrowe. By uprościć procedurę, możesz nadać oddziałowi przymiot samodzielnego pracodawcy. Oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. (...)

Oddział dla pijanych małoletnich

Oddział dla pijanych małoletnich

Pijane małolaty to już prawdziwa plaga. Największy problem sprawiają muskularni, łysogłowi nastoletni chłopcy. W Szczecinie w szpitalu przy ul. Wojciecha powstanie miejsce, gdzie będą trzeźwieć pod okiem krzepkich sanitariuszy i toksykologa. (...)  Bywa, że za takim pijanym chłopcem zjawiają się koledzy. Chcą go odbić, bo traktują leczenie jak zatrzymanie. Czasem dzieją się (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury  Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”. W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Czego dotyczą zmiany? 1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy, a także zasady pokrywania ze środków FGŚP świadczeń pracowników zatrudnionych (...)

Nowe zasady na szpitalnych oddziałach ratunkowych

Nowe zasady na szpitalnych oddziałach ratunkowych

1 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i lepszą organizację pracy personelu medycznego, zostaną wdrożone nowe rozwiązania na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Rozporządzenie m.in.: przewiduje zmiany w systemie zarządzania SOR i wprowadza ujednolicony system segregacji medycznej (...)

Nowe przepisy o SOR

Nowe przepisy o SOR

Nowe rozwiązania na szpitalnych oddziałach ratunkowych 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i lepszą organizację pracy personelu medycznego, zostaną wdrożone nowe rozwiązania na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Rozporządzenie m.in.: wprowadziło zmiany w systemie (...)

Oddziały terenowe URE o pomocy odbiorcom wrażliwym i liberalizacji rynku

Oddziały terenowe URE o pomocy odbiorcom wrażliwym i liberalizacji rynku

Szkolenia organizowane przez oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy to o rzeczywistym i aktywnym angażowaniu się wszystkich podmiotów działających na rynku energii w zoptymalizowanie systemu pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie. Oddziały terenowe Urzędu organizują warsztaty dla samorządowców i pracowników (...)

Gdy przewidujesz, że spółka z o. o. będzie miała oddziały... - opinia prawna (stan prawny na starej ustawie Vat z 1993 r.)

Gdy przewidujesz, że spółka z o. o. będzie miała oddziały... - opinia prawna (stan prawny na starej ustawie Vat z 1993 r.)

Stan faktycznyJakie zapisy powinny się znaleźć w umowie spółki z o.o. i ewentualnie jakie dodatkowe czynności niestandardowe trzeba wykonać (poza standardowa rejestracją w US, ZUS, itp), aby powstała spółka z o. o. posiadała dwa odrębnie działające oddziały w dwóch miastach, oddziały posiadały odrębne identyfikatory NIP - bardzo ważne, najlepiej również REGON. Ewentualnie dodatkowo (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej wskazano, co z nich wynika. Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia na temat podmiotów (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Zasady odwiedzin w szpitalach

Zasady odwiedzin w szpitalach

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19, opracowano rekomendacje dotyczące (...)

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy? W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu? Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! ##baner## Nowa forma wsparcia Państwowy (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze. W rezultacie przemieszczanie wyrobów (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, a więc: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę nakładczą, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej (...)

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji bądź przyuczenia do określonej pracy. Jeśli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Do 31 marca 2017 r. (...)

Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę

Kodeks pracy (dalej jako: k.p.) przewiduje, iż umowa o pracę ulega albo rozwiązaniu (Rozdział II, Oddział 2 k.p.), albo wygaśnięciu (Rozdział II, Oddział 7 k.p.). W kwestii sposobów rozwiązania umowy o pracę, stosowną regulację ustawodawca wpisał zbiorczo w art. 30 § 1 k.p. Jednakże brak jest analogicznego przepisu zbiorczego dotyczącego wygaśnięcia umowy o pracę. Dlatego (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE W Unii Europejskiej każdy może swobodnie podróżować, studiować, mieszkać i pracować. Jednak każde państwo ma swoje prawo i często krajowe przepisy znacznie różnią się od tych stanowionych u sąsiada. Od ponad trzydziestu lat istnieją nadrzędne zasady, które powodują, iż takie same prawa i obowiązki (...)

Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

  Czym charakteryzuje się rozliczanie bezgotówkowe za pomocą czeku? W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż czek jest papierem wartościowym. Otrzymuje się go z tego banku, w którym mamy założone konto osobiste czy firmowe. Za jego pomocą osoba wystawiająca zleca swemu bankowi wypłatę określonej na czeku kwoty pieniężnej ze środków na koncie wystawcy (...)

Czy oddział może brać udział w przetargu

Czy oddział może brać udział w przetargu

Ofertę w przetargu powinna składać zagraniczna firma, a nie jej oddział, gdyż to ona będzie później zawierała umowę. A mimo to coraz częściej właśnie oddziały występują w roli wykonawców.   (...)- Zagraniczny przedsiębiorca musiałby złożyć dokumenty dotyczące chociażby niekaralności wszystkich członków zarządu. A zaświadczenia wydawane przez obce organy nie zawsze (...)

Zmiany w oświacie

Zmiany w oświacie

Nowelizacja umożliwia utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego, tzw. wojskowych klas mundurowych, w szkołach publicznych i niepublicznych. Zezwolenia na ich prowadzenie będzie udzielał minister obrony narodowej po zasięgnięciu opinii właściwego kuratora oświaty i szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Określi też program szkolenia, organizację i formy zajęć oraz warunki (...)

Dyżury ZUS w Stoczni Gdynia

Dyżury ZUS w Stoczni Gdynia

  Gdański oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uruchamia punkty konsultacyjne na terenie Stoczni Gdynia dla stoczniowców zainteresowanych uzyskaniem świadczeń z ubezpieczeń społecznych w związku z przekształceniami własnościowymi ich firmy. Eksperci ZUS będą dyżurować 18 i 19 grudnia w godzinach: od 12.00 do 16.00. Kolejne konsultacje dla pracowników na terenie (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze rozwiązania przyjęła Rada Ministrów w pakiecie Konstytucji Biznesu. "Pakiet Konstytucji (...)

Kontrola NIK: Nieprawidłowości w GDDKiA

Kontrola NIK: Nieprawidłowości w GDDKiA

Olsztyński oddział nie przestrzegał zasad uczciwej konkurencji i ustalał warunki udziału w przetargach na zimowe dyżury utrzymania dróg tak, aby ograniczyć krąg wykonawców. Zdarzały się również przypadki, że w przetargach uczestniczyli pracownicy, którzy byli powiązani rodzinnie z wybranymi wykonawcami. Ponadto Generalna Dyrekcja dopuszczała do łamania prawa pracy, gdyż zatrudnionym (...)

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraża opinię, że nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy - Karta Nauczyciela. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obliczanie różnic kursowych

Obliczanie różnic kursowych

Prowadzę firmę (PKPiR + VAT, handel). Część sprzedaży wysyłam do Unii (WDT) oraz na export (poza Unię). W obydwu przypadkach stawka 0% VAT. Posiadam konto walutowe - i klienci spoza Polski wpłacają (...)

Darowizna w trakcie małżeństwa

Darowizna w trakcie małżeństwa

Zawarłem pięć lat temu związek małżeński wnosząc do wspólnoty majątkowej posiadane wcześniej mieszkanie (36 m2). Trzy lata temu podjęliśmy z żoną decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii (...)

Odpowiedzialność oddziału spółki z o.o.

Odpowiedzialność oddziału spółki z o.o.

Spółka z o.o. mająca swój oddział niezależny finansowo w innej miejscowości zbankrutowała. Jaki wpływ będzie miało to bankructwo na niezależny oddział? Oddział stanowi zorganizowaną część (...)

Oddział a przedstawicielstwo

Oddział a przedstawicielstwo

Firma zagraniczna ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej tylko w dwu formach (czy tak) oddzialu lub przedstawicielstwa. Jaka jest różnica, gdzie znaleźć przepisy? Firma zagraniczna może (...)

Fakturowanie a oddział w Polsce

Fakturowanie a oddział w Polsce

Niemiecka jednostka otwiera oddział w Polsce. Urząd Skarbowy nadaje numer NIP oddziałowi, gdyż zatrudnia on pracowników, czyli występuje jako płatnik składek ZUS oraz podatku PIT-4R. Zgodnie z (...)

Umowy handlowe a oddział w Polsce

Umowy handlowe a oddział w Polsce

Jednostka macierzysta mająca siedzibę w Niemczech otworzyła oddział w Polsce. Do celów podatkowych Urząd Skarbowy zarejestrował organ założycielski. Do celów podatkowych nadano NIP jednostce (...)

Pracownik zatrudniony przez polski oddział

Pracownik zatrudniony przez polski oddział

Polka była zatrudniona umowę o pracę w firmie czeskiej nieposiadającej w Polsce siedziby/rejestracji. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany był na deklaracji PIT-53. Jednak od 1 kwietnia (...)

Likwidacja oddziału

Likwidacja oddziału

Spółka zagraniczna (Włochy) posiada oddział w Polsce. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie tym oddziałem jest jeden ze wspólników. Teraz spółka - matka zmieniła skład osobowy i nie ma w niej (...)

Założenie oddziału na terenie RP

Założenie oddziału na terenie RP

W celach ułatwienia sobie życia i ominięcia tysiąca formalności cudzoziemiec chce założyć firmę w swoim kraju i tutaj otworzyć oddział. Czy ponownie trzeba się ubiegać o NIP, REGON? Czy rzeczywiście (...)

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego (z Anglii) przeprowadza analizy chemiczne dla spółki-matki. Wszystkie prace i koszty z tym związane (wynagrodzenia, materiały itp.) są ponoszone w Polsce. (...)

Wpis oddziału do KRS

Wpis oddziału do KRS

Spółka z o.o. ma siedzibę w mieście X i w nim prowadzi działalność gospodarczą. W mieście Y spółka również rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, tzn. wynajęła lokal, zatrudniła (...)

Oddział a przedstawicielstwo banku

Oddział a przedstawicielstwo banku

Jaka jest różnica między oddziałem a przedstawicielstwem banku? Z przedstawionego pytania, wynika iż chodzi Pani/u o oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych. Zgodnie z art. 39 ustawy (...)

Przedstawicielstwo, a oddział firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo, a oddział firmy zagranicznej

Chcę reprezentować w Polsce firmę zagraniczną zajmującą się doradztwem finansowym. Czy lepiej założyć przedstawicielstwo, czy oddział? W jakich instytucjach muszę złożyć stosowne wnioski? (...)

Biuro a oddział spółki

Biuro a oddział spółki

Czy spółka z o.o. może otworzyć drugie biuro poza siedzibą spółki, nie tworząc tam oddziału? Odpowiedź na pytanie zależy od określenia "charakteru" tego biura. Oddział przedsiębiorcy został (...)

Oddział spółki, a obowiązki rejestracyjne

Oddział spółki, a obowiązki rejestracyjne

Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie, jednocześnie organizuje swój punkt sprzedaży w Gdańsku - tu zatrudnia ludzi, wynajmuje pomieszczenia itp. Punkt sprzedaży w Gdańsku stanowi oddział spółki (...)

Zatrudnianie przez oddział firmy

Zatrudnianie przez oddział firmy

Jestem przedstawicielem oddziału firmy zagranicznej (obecnie w rejestracji). Jak wygląda zatrudnienie w oddziale firmy zagranicznej przedstawiciela. Czy jest on zatrudniony w macierzystej spółce zagranicznej (...)

Otworzenie oddziału banku

Otworzenie oddziału banku

Jakie powinnam spełniać warunki, aby móc otworzyć oddział banku? Wiem, że taką umowę mogę podpisać z ING lub Multibankiem? Banki mogą być tworzone jako banki państwowe, banki spółdzielcze (...)

Utworzenie oddziału spółki z o.o. za granicą

Utworzenie oddziału spółki z o.o. za granicą

Spółka z o.o. zamierza utworzyć oddział za granicą - w kraju unijnym. Umowa spółki nie mówi nic na temat oddziałów spółki - poza zapisem , że spółka może tworzyć takie oddziały w kraju (...)

Oddział jako strona umowy cywilnoprawnej

Oddział jako strona umowy cywilnoprawnej

Kto może być stroną umowy w umowach cywilnoprawnych w przypadku zarejetrowanego w KRS oddziału firmy zagranicznej : firma macierzysta, czy może być sam oddział. Stroną takiej umowy powinien być (...)

Oddział firmy zagranicznej jako rezydent

Oddział firmy zagranicznej jako rezydent

Czy zarejstrowany oddział firmy zagranicznej w Polsce jest rezydentem w świetle prawa dewizowego? Czy może dokonywać zapłat za usługi wykonane w Polsce przez polskich podwykonawców w walutach obcych? (...)

Oddział spółki zagranicznej a zakres upoważnienia

Oddział spółki zagranicznej a zakres upoważnienia

Spółka z Unii Europejskiej (Czechy) zamierza otworzyć oddział swojej spółki w Polsce. Zobowiązana jest do ustanowienia osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy. Jaki jest (...)

Dodatkowe biuro firmy a wpis do KRS

Dodatkowe biuro firmy a wpis do KRS

Firma wynajęła lokal na dodatkowe biuro (nie oddział) w innej miejscowości niż siedziba główna (siedziba główna bez zmian). Czy należy ten nowy, dodatkowy adres zamieścić w KRS? Firma prowadzi (...)

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Czy trzeba zgłosić do Ministra Gospodarki oddział firmy zagranicznej (Rosja) i jakie są potrzebne dokumenty? Oddział przedsiębiorcy zagranicznego zgłasza się do Krajowego Rejestru Sądowego, a (...)

Likwidacja oddziału firmy zagranicznej

Likwidacja oddziału firmy zagranicznej

Spółka komandytowa z siedzibą we Włoszech otworzyła oddział w Polsce. Teraz chce ten odział zamknąć. Z informacji z KRS wynika ze należy przeprowadzić likwidację tak jak spółki z o.o. i złożyć (...)

Umowa o prowadzenie oddziału

Umowa o prowadzenie oddziału

Jesteśmy spółką z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, prowadzącą działalność handlową. Chcemy otworzyć oddział w innym mieście. Posiadamy tam wyposażony lokal i firmę, która chciałaby poprowadzić (...)

Otworzenie oddziału spółki z o.o.

Otworzenie oddziału spółki z o.o.

Co spółka z o.o. musi zrobić, aby otworzyć oddział (firma ma siedzibę w Warszawie i oddział chce otworzyć również w Warszawie)? Od czego zacząć i gdzie się udać, aby załatwić wszystko prawidłowo (...)

Zmiana strony umowy najmu i numeru konta

Zmiana strony umowy najmu i numeru konta

Oddział firmy zawarł umowę najmu z najemcą - wynajmując najemcy lokal należący do firmy. Obecnie w firmie nastąpiły zmiany organizacyjne w wyniku których oddział ten uległ likwidacji. Oddział (...)

Likwidacja oddziału firmy zagranicznej a zwrot VAT

Likwidacja oddziału firmy zagranicznej a zwrot VAT

Oddział firmy zagranicznej jest w likwidacji i nie prowadzi już działalności (przychody = 0). Oddział nie miał środków trwałych, majątku. Spis z natury = 0. Mamy nadpłacony VAT (rozliczenie (...)

FORUM PRAWNE

Kwota w czasie zakupu niższa aniżeli późniejsza zaksięgowana.

Kwota w czasie zakupu niższa aniżeli późniejsza zaksięgowana. Dnia 13 czerwca zakupiłam płytę z Japonii. Zapłaciłam kartą kredytową. Wyszło mi równo 285 zł i taka też kwota była na moim (...)

Oszustwo internetowe.

Oszustwo internetowe. Witam. Zaistniała u mnie następująca sytuacja. W zwiazku z likwidacją mojego hobby jakim były ptaszniki (pająki), wyprzedawałem hodowle na forach wlasnie o tej tematyce, w (...)

Oddział stowarzyszenia

Oddział stowarzyszenia Czy oddział stowarzyszenia nie posiadający osobowości prawnej może mieć swój własny zarząd? (Radek) Zgodnie z ustawa o stowarzyszeniach , tego typu stowarzyszenie zwane (...)

Prawo do emerytury z krajów UE - w jakim oddziale ZUS składać wniosek ??

Prawo do emerytury z krajów UE - w jakim oddziale ZUS składać wniosek ?? * I Oddział ZUS w Łodzi ? właściwy dla pracujących na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, na Malcie, w Portugalii albo we Włoszech, * (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

kiedy powstaje oddział spółki?

kiedy powstaje oddział spółki? kiedy powstaje oddział spółki?

kto reprezentuje oddział zagranicznego przedsiębiorcy?

kto reprezentuje oddział zagranicznego przedsiębiorcy? kto reprezentuje oddział zagranicznego przedsiębiorcy?

czy oddział ma odrębny regon?

czy oddział ma odrębny regon? czy oddział ma odrębny regon?

Weksel własny

Weksel własny W trakcie trwania umowy został podpisany weksel własny in blanco wraz z umową wekslową. Dotyczy to działalności ubezpieczeniowej i umowy agencyjnej. Czy weksel ten może stanowić (...)

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Firmę w której pracuję wykupiła inna firma i od grudnia stałam się pracownikiem tej innej firmy. Jak wiesz przebywam jeszcze na urlopie macierzyńskim. Urlop macierzyński mam (...)

Mamy spółkę z o o. W umowie jest mowa o możliwości wydzielenia oddziałów i przedstawicielstw.

Mamy spółkę z o o. W umowie jest mowa o możliwości wydzielenia oddziałów i przedstawicielstw. Mamy spółkę z o o. W umowie jest mowa o możliwości wydzielenia oddziałów i przedstawicielstw. (...)

zwolnienia grupowe

zwolnienia grupowe Witam Mam pytanie od kiedy mozna powiedzieć, że ma się do czynienia ze zwolnieniem grupowym? z góry dziękuję Witam jakie prawa ma pracownik zwolniony z tytułu zwolnień grupowach?O (...)

kiedy oddział spółki z o.o. musi prowadzić odrębną ksiegowość?

kiedy oddział spółki z o.o. musi prowadzić odrębną ksiegowość? kiedy oddział spółki z o.o. musi prowadzić odrębną ksiegowość?

jak umotywować wniosek o przeniesienie na inny oddział w pracy?

jak umotywować wniosek o przeniesienie na inny oddział w pracy? jak umotywować wniosek o przeniesienie na inny oddział w pracy?

czy nowy oddział spółki akcyjnej ma mieć nowy nip i regon?

czy nowy oddział spółki akcyjnej ma mieć nowy nip i regon? czy nowy oddział spółki akcyjnej ma mieć nowy nip i regon?

Witam serdecznie! Jesteśmy Angielską firmą. Chcemy zarejestrować oddział w Polsce jako spółkę

Witam serdecznie! Jesteśmy Angielską firmą. Chcemy zarejestrować oddział w Polsce jako spółkę Witam serdecznie! Jesteśmy Angielską firmą. Chcemy zarejestrować oddział w Polsce jako spółkę (...)

Własna wypożyczalnia samochodów, a praca na etacie u dilera samochodowego

Własna wypożyczalnia samochodów, a praca na etacie u dilera samochodowego Dzień dobry, Pracuje u dilera samochodowego w dziale likwidacji szkód, posiadającego swój oddział wypożyczalni samochodów, (...)

Postępowanie sanacyjne wobec pracodawcy

Postępowanie sanacyjne wobec pracodawcy Dzień dobry, proszę o pomoc: jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślomy w firmie, która swój główny oddział ma ponad 500 km od mojego miejsca zamieszkania. (...)

sprzedaż internetowa - gdzie założyć firmę?

sprzedaż internetowa - gdzie założyć firmę? Witam serdecznie, Mieszkam na stałe w Szwecji, jednak chciałabym rozpocząć własną działalność gospodarczą w Polsce. Planuję samodzielnie wydawać (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

Porady prawne