Moje osobiste oszczędności a rozwód

Pytanie:

Zanim wyszłam za mąż miałam już konto bankowe i oszczędności na nim. Po ślubie część z nich wydałam na wyposażenie mieszkania, które po rozwodzie były mąż zagarnął jak swoje. Przez większość małżeństwa żyliśmy każdy za swoje. Na moje konto wpływały tylko moje pobory, z których oszczędziłam - w zasadzie odłożyłam prawie tyle ile wydałam wcześniej z przedślubnych pieniędzy na wyposażenie mieszkania. Mój były mąż co zarobił to tracił na bieżąco na siebie. Czynsz przez całe małżeństwo płaciłam ze swojego konta, czyli ze swoich poborów. Zanim wystąpiłam o rozwód zlikwidowałam konto, a pieniądze straciłam na swoje przyjemności, psychologa, masaże, itp. ale nic z rzeczy ruchomych, tylko usługi. Czy przy podziale majątku mężowi będzie się coś należało z tych pieniędzy tzn. czy mogę się przed tym ustrzec?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.12.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Moje osobiste oszczędności a rozwód

Zakładamy, iż między Państwem istniał system wspólności majątkowej małżeńskiej. Otóż, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Porady prawne

Zgodnie z powyższym wynagrodzenie jakie Pani otrzymywała, niezależnie od tego czy było gromadzone na Pani rachunku bankowym czy też na rachunku wspólnym, wchodzi w skład wspólności majątkowej małżeńskiej. Ta sama zasada dotyczy także wynagrodzenia Pani męża.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po orzeczeniu rozwodu, małżonkowie zobowiązani są zwrócić nakłady jakie poczynili z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty. Wprawdzie, jak Pani wskazuje, z majątku wspólnego (Pani wynagrodzenia za pracę stanowiło bowiem majątek wspólny) nie nabyła Pani żadnych rzeczy materialnych, jednakże środki wspólne zostały przeznaczone na Pani potrzeby (podobnie było z środkami wspólnymi wykorzystanymi przez męża). Innymi słowy dokonała Pani wydatków z majątku wspólnego na własne, indywidualne potrzeby.

Podobna sytuacja jak opisana w Pani przypadku była rozpatrywana przez Sąd Najwyższy oraz przedstawicieli doktryny.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 21 marca 1977 r. (III CRN 31/77) jeżeli małżonek zużyje w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej kwotę pieniężną, ulokowaną na książeczce PKO i stanowiącą przedmiot majątku wspólnego małżonka, na bieżące niezbędne wydatki związane z utrzymaniem rodziny, kwota ta przestaje być składnikiem majątku wspólnego, choćby zużycie jej nastąpiło bez zgody drugiego małżonka nie łożącego na potrzeby rodziny.

Z kolei Marek Sychowicz twierdzi, iż z przeznaczenia majątku wspólnego wynika, że obowiązek rozliczenia nie obejmuje wydatków i nakładów poczynionych z tego majątku na utrzymanie i zaspokojenie normalnych potrzeb jednego z małżonków, np. naukę, leczenie, wypoczynek itp. (tak. M. Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.), Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 960)

W nawiązaniu do opisanej sytuacji nie można jednoznacznie wskazać, czy Pani wydatki były normalnymi czy też niezbędnymi wydatkami. Okoliczność ta będzie rozpatrywana w postępowaniu sądowym o podział majątku, jednakże naszym zdaniem, w świetle okoliczności faktycznych nie można tych wydatków uznać za konieczne, niezbędne czy też normalne (wskazuje Pani, iż były to „przyjemności"). Stąd też w niniejszej sytuacji naszym zdaniem były mąż ma prawo domagać się rozliczeń w/w wydatków. Oczywiście nie uniemożliwia to Pani wystąpienia z żądaniem rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty męża - jego osobiste wydatki czy też „przyjemności" (przeznaczania jego dochodów wyłącznie na jego potrzeby) oraz rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny (chodzi o wydatki z Pani majątku osobistego na mieszkanie). Warto także w postępowaniu poruszyć okoliczność utrzymywania wyłącznie przez Panią gospodarstwa domowego i nie przyczyniania się męża do ponoszenia związanych z tym wydatków. Ponadto wskazuje Pani, iż część środków zgromadzonych na Pani rachunku bankowym nadal wchodziło w skład majątku osobistego (część, która nie została wydatkowana na mieszkanie). W toku postępowania można poruszyć i tę kwestię i domagać się zwrotu sum przeznaczonych z majątku osobistego na wspólny. Dobrze byłoby dysponować dowodami na wskazane powyżej wydatki (np. potwierdzenia opłacania rachunków z Pani oszczędności).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Stan faktycznyKilka lat temu wyszłam za mąż za kawalera; ma on dwoje dzieci, z których każde mieszka z inną kobietą. Mąż posiada również własny dom, sklep i samochód. Moje oszczędności ze sprzedaży mieszkania wydaliśmy wspólnie po ślubie na (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

  Formularze PIT-37 i PIT-36 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wybór sposobu opodatkowania podatnicy wskazują w poz. (...)

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwód – uwagi ogólne W polskim prawie małżeńskim obowiązuje zasada trwałości małżeństwa. Polega ona na tym, że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, czyli powinno ustać dopiero wskutek śmierci jednego z małżonków. Nie oznacza to jednak nierozerwalności (...)

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności, oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Zdarza się jednak, że powyższe staje się niewykonalne. Do 1999 r. prawo polskie przewidywało (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, (...)

PIT 2013. Kiedy małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać?

PIT 2013. Kiedy małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać?

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osiąganych przez nich dochodów. Po spełnieniu wymaganych przepisami warunków, małżonkowie mogą być jednak opodatkowani także łącznie od sumy swoich dochodów – podatek określa się (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

    Stan faktyczny: Moja żona kilka lat temu popadła w długi. Z trudem udało nam się wyjść z kłopotów finansowych. Ostatnio dowiedziałem się o kolejnych długach żony i obawiam się, że sytuacja może się powtórzyć. Nie chcemy się rozwodzić ani orzekać separacji, (...)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyDziałalność gospodarcza jest zarejestrowana na jednego z małżonków, a drugi jest do wpisu dopisany. Małżonkowie chcą, zgodnie z przepisami, przekształcić się w spółkę cywilną. Małżonkowie zatrudniają pracowników i realizują umówione zlecenia. Z tego powodu konieczne (...)

Preferencyjne rozliczenie PIT bez ograniczeń czasowych...

Preferencyjne rozliczenie PIT bez ograniczeń czasowych...

Minister Finansów podał objaśnienia podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wspólnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci w kontekście zniesienia czasowego ograniczenia na złożenie wniosku o preferencyjne opodatkowanie (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, (...)

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Kiedy i jak małżonek odpowiada za zobowiązanie zaciągnięte przez drugiego małżonka dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny? Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, (...)

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

  Stan faktycznyOd kilkunastu lat mieszkam w lokalu komunalnym. Najpierw mieszkałem tam z babcią, a po jej śmierci przejąłem mieszkanie. Wtedy wyremontowałem mieszkanie. Po czym się ożeniłem i zameldowałem tam swoją żonę. Jesteśmy małżeństwem od 5 lat, jednak od 3 lat nasze (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku (...)

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

  Jacy mogą być inni uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego? Wbrew pozorom, uczestnikami postępowania o podział majątku wspólnego mogą być nie tylko małżonkowie (byli małżonkowie), ale również inne osoby. Zgodnie z regułami obowiązującymi (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Rozwiązanie małżeństwa zawartego za granicą - opinia prawna

Rozwiązanie małżeństwa zawartego za granicą - opinia prawna

  Stan faktyczny: Moja siostra w 1992 r. poślubiła obywatela holenderskiego. Ślub odbył się w Holandii i nie został zgłoszony do polskiego USC. Małżonkowie mieszkali w Polsce. Holender nie miał prawa stałego pobytu i nie był zameldowany w mieszkaniu. W 1995 r. małżeństwo rozpadło (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

  Formularze PIT-37 i PIT-36 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wybór sposobu opodatkowania podatnicy wskazują w poz. (...)

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwód – uwagi ogólne W polskim prawie małżeńskim obowiązuje zasada trwałości małżeństwa. Polega ona na tym, że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, czyli powinno ustać dopiero wskutek śmierci jednego z małżonków. Nie oznacza to jednak nierozerwalności (...)

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności, oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. Zdarza się jednak, że powyższe staje się niewykonalne. Do 1999 r. prawo polskie przewidywało (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, (...)

PIT 2013. Kiedy małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać?

PIT 2013. Kiedy małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać?

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osiąganych przez nich dochodów. Po spełnieniu wymaganych przepisami warunków, małżonkowie mogą być jednak opodatkowani także łącznie od sumy swoich dochodów – podatek określa się (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

Jak skutecznie wprowadzić rozdzielność majątkową? - opinia prawna

    Stan faktyczny: Moja żona kilka lat temu popadła w długi. Z trudem udało nam się wyjść z kłopotów finansowych. Ostatnio dowiedziałem się o kolejnych długach żony i obawiam się, że sytuacja może się powtórzyć. Nie chcemy się rozwodzić ani orzekać separacji, (...)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyDziałalność gospodarcza jest zarejestrowana na jednego z małżonków, a drugi jest do wpisu dopisany. Małżonkowie chcą, zgodnie z przepisami, przekształcić się w spółkę cywilną. Małżonkowie zatrudniają pracowników i realizują umówione zlecenia. Z tego powodu konieczne (...)

Preferencyjne rozliczenie PIT bez ograniczeń czasowych...

Preferencyjne rozliczenie PIT bez ograniczeń czasowych...

Minister Finansów podał objaśnienia podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wspólnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci w kontekście zniesienia czasowego ograniczenia na złożenie wniosku o preferencyjne opodatkowanie (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, (...)

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

Kiedy i jak małżonek odpowiada za zobowiązanie zaciągnięte przez drugiego małżonka dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny? Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, (...)

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

  Stan faktycznyOd kilkunastu lat mieszkam w lokalu komunalnym. Najpierw mieszkałem tam z babcią, a po jej śmierci przejąłem mieszkanie. Wtedy wyremontowałem mieszkanie. Po czym się ożeniłem i zameldowałem tam swoją żonę. Jesteśmy małżeństwem od 5 lat, jednak od 3 lat nasze (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku (...)

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

  Jacy mogą być inni uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego? Wbrew pozorom, uczestnikami postępowania o podział majątku wspólnego mogą być nie tylko małżonkowie (byli małżonkowie), ale również inne osoby. Zgodnie z regułami obowiązującymi (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Rozwiązanie małżeństwa zawartego za granicą - opinia prawna

Rozwiązanie małżeństwa zawartego za granicą - opinia prawna

  Stan faktyczny: Moja siostra w 1992 r. poślubiła obywatela holenderskiego. Ślub odbył się w Holandii i nie został zgłoszony do polskiego USC. Małżonkowie mieszkali w Polsce. Holender nie miał prawa stałego pobytu i nie był zameldowany w mieszkaniu. W 1995 r. małżeństwo rozpadło (...)

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska

Należy pamiętać, iż wstąpienie w związek małżeński wiąże się ze zmianami dotyczącymi sfery majątkowej, albowiem pojawia się majątek wspólny małżonków. Jednakże małżonkowie mogą zmieniać ustawowy ustrój za pomocą intercyzy. Czym jest intercyza? Co do zasady, (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo do korzystania ze wspólnego majątku

Prawo do korzystania ze wspólnego majątku

Nie mieszkam z mężem od dwóch lat. Nie mamy rozwodu ani podziału majątku. Ja z nieletnim synem zmuszona jestem wynajmować mieszkanie, mąż z konkubiną mieszka w naszym wspólnym mieszkaniu własnościowym. Nie chce dobrowolnego podziału majątku (jest mu wygodnie tak, jak jest - ma w końcu (...)

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Jesteśmy małżeństwem i obowiązuje nas ustrój wspólności ustawowej. Dnia 20.01.2005 r. zawarliśmy umowę wyłączająca wspólność ustawowa małżeńska wobec czego powstał między nami ustrój rozdzielności majątkowej polegający na tym, że każdy z nas zachowuje majątek osobisty nabyty (...)

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Jaka jest różnica między ustanowieniem rozdzielności majątkowej a podziałem majątku? Wspólność lub rozdzielność majątkowa są to dwa rodzaje stosunków majątkowych, które mogą łączyć małżonków. Dopóki małżonkowie nie wprowadzą rozdzielności majątkowej, (...)

Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Obywatelka Ukrainy wyszła za mąż za Polaka we wrześniu 2004 r. Zamieszkuje z mężem we wspólnym mieszkaniu. W chwili obecnej posiada prawo pobytu w Polsce przyznane do kwietnia 2009 r. (do tego czasu posiada też zameldowanie na czas określony w miejscu zamieszkania). Małżonkowie nie posiadają (...)

Małżonkowie prowadzący działalność

Małżonkowie prowadzący działalność

Jeden z małżonków prowadzi jednoosobową działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Od stycznia 2009 r. drugi małżonek również rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie (...)

Małżonkowie jako strona postępowania podatkowego

Małżonkowie jako strona postępowania podatkowego

Kto powinien być stroną we wszczętym postępowaniu podatkowym, a następnie kto powinien być adresatem decyzji w następującej sytuacji: (1) postępowanie dotyczy roku 1999 - podatek od osób fizycznych; (2) za rok 1999 rozliczyłam się sama; (3) do 2000 roku pozostawałam w związku małżeńskim (...)

Wspólne rozliczenie małżonków

Wspólne rozliczenie małżonków

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i jest zatrudniony w ramach umowy o pracę. Żona tylko prowadzi działalność gospodarczą. Mąż w poprzednim roku poniósł stratę z działalności gospodarczej, w tym roku również ewidentnie będzie strata. Żona osiąga dochody. Czy małżonkowie w (...)

Nieważność umowy o podział majątku

Nieważność umowy o podział majątku

Małżeństwo zawiera umowę o rozdzielności majątkowej, a następnie umowę w formie aktu notarialnego o podziale majątku. Przedmiotem podziału są dwa mieszkania różnej wielkości, ale wycenione przez małżonków, co jest zapisane w akcie na taką samą wartość. Każde z małżonków skutkiem (...)

Umowa przedwstępna a zgoda współmałżonka

Umowa przedwstępna a zgoda współmałżonka

Mam zamiar podpisać umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Właścicielami tej nieruchomości są małżonkowie - na zasadzie współwłasności. Czy jeżeli na umowie przedwstępnej podpisze się tylko jeden z małżonków, to będzie ona ważna (tzn. czy w razie rezygnacji ze sprzedaży będę (...)

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym adresem. Żona figuruje w umowie dzierżawy (jako wspołdzierżawca) kawałka ziemi, powiedzmy kilkanaście (...)

Wspólne rozliczenie małżonków posiadających różne miejsca zamieszkania

Wspólne rozliczenie małżonków posiadających różne miejsca zamieszkania

Czy małżonkowie, którzy mają różne miejsca zameldowania i w związku z tym różne urzędy skarbowe moga rozliczać się wspólnie? Małżeństowo trwa półtora roku, małżonkowie mieszkają wspólnie, ale ze względu na oczekiwanie na akt własności lokalu nie mogą się zameldować pod wspólnym (...)

Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu

Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu

Kupiliśmy z żoną pół roku temu samochód na raty, wpłacając połowę jego wartości, otrzymując na to pożyczkę od mojej babci i mojego ojca. Nie spisaliśmy żadnej umowy. Posiadam jedynie wyciągi z kont w/wymienionych dokumentujące wypłatę pieniędzy na dzień przed zakupem samochodu. (...)

Wspólne doręczenie pisma procesowego małżonkom

Wspólne doręczenie pisma procesowego małżonkom

Czy doręczenie pism procesowych (sądowych, komorniczych itp) może następować wspólnie (w jednej kopercie) dla małżonków? Jeżeli w danej sprawie oboje małżonkowie są stroną, a przepis przewiduje konieczność ich zawiadomienia bądź doręczenia określonej korespondencji, powinno się uzyskać (...)

Wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego

Wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego

Małżeństwo zalegało z opłatami za czynsz w spółdzielni mieszkaniowej. Z tego powodu zostało pozbawione członkostwa w spółdzielni. Spółdzielnia sprawę skierowała do sądu, który wydał prawomocny wyrok nakazujący opróżnić lokal mieszkalny w momencie otrzymania praw do lokalu socjalnego. (...)

Małżeństwo za granicą

Małżeństwo za granicą

Po jakim czasie można rozwiązać małżeństwo zawarte za granicą w Państwie należącym do UE? Czy sprawę rozwodową można dokonać w Polsce i czy wymagana jest obecność obydwu współmażonków? Rozwód (separacja) jest orzekany zgodnie z przepisami wspólnego prawa ojczystego małżonków (...)

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Jesteśmy małżeństwem i obowiązuje nas ustrój wspólności ustawowej. Dnia 20.01.2005 r. zawarliśmy umowę wyłączająca wspólność ustawowa małżeńska wobec czego powstał między nami ustrój rozdzielności majątkowej polegający na tym, że każdy z nas zachowuje majątek osobisty nabyty (...)

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Jaka jest różnica między ustanowieniem rozdzielności majątkowej a podziałem majątku? Wspólność lub rozdzielność majątkowa są to dwa rodzaje stosunków majątkowych, które mogą łączyć małżonków. Dopóki małżonkowie nie wprowadzą rozdzielności majątkowej, (...)

Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Zezwolenie na osiedlenie się a rozwód

Obywatelka Ukrainy wyszła za mąż za Polaka we wrześniu 2004 r. Zamieszkuje z mężem we wspólnym mieszkaniu. W chwili obecnej posiada prawo pobytu w Polsce przyznane do kwietnia 2009 r. (do tego czasu posiada też zameldowanie na czas określony w miejscu zamieszkania). Małżonkowie nie posiadają (...)

Małżonkowie prowadzący działalność

Małżonkowie prowadzący działalność

Jeden z małżonków prowadzi jednoosobową działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Od stycznia 2009 r. drugi małżonek również rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie (...)

Małżonkowie jako strona postępowania podatkowego

Małżonkowie jako strona postępowania podatkowego

Kto powinien być stroną we wszczętym postępowaniu podatkowym, a następnie kto powinien być adresatem decyzji w następującej sytuacji: (1) postępowanie dotyczy roku 1999 - podatek od osób fizycznych; (2) za rok 1999 rozliczyłam się sama; (3) do 2000 roku pozostawałam w związku małżeńskim (...)

Wspólne rozliczenie małżonków

Wspólne rozliczenie małżonków

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i jest zatrudniony w ramach umowy o pracę. Żona tylko prowadzi działalność gospodarczą. Mąż w poprzednim roku poniósł stratę z działalności gospodarczej, w tym roku również ewidentnie będzie strata. Żona osiąga dochody. Czy małżonkowie w (...)

Nieważność umowy o podział majątku

Nieważność umowy o podział majątku

Małżeństwo zawiera umowę o rozdzielności majątkowej, a następnie umowę w formie aktu notarialnego o podziale majątku. Przedmiotem podziału są dwa mieszkania różnej wielkości, ale wycenione przez małżonków, co jest zapisane w akcie na taką samą wartość. Każde z małżonków skutkiem (...)

Umowa przedwstępna a zgoda współmałżonka

Umowa przedwstępna a zgoda współmałżonka

Mam zamiar podpisać umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Właścicielami tej nieruchomości są małżonkowie - na zasadzie współwłasności. Czy jeżeli na umowie przedwstępnej podpisze się tylko jeden z małżonków, to będzie ona ważna (tzn. czy w razie rezygnacji ze sprzedaży będę (...)

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym adresem. Żona figuruje w umowie dzierżawy (jako wspołdzierżawca) kawałka ziemi, powiedzmy kilkanaście (...)

Wspólne rozliczenie małżonków posiadających różne miejsca zamieszkania

Wspólne rozliczenie małżonków posiadających różne miejsca zamieszkania

Czy małżonkowie, którzy mają różne miejsca zameldowania i w związku z tym różne urzędy skarbowe moga rozliczać się wspólnie? Małżeństowo trwa półtora roku, małżonkowie mieszkają wspólnie, ale ze względu na oczekiwanie na akt własności lokalu nie mogą się zameldować pod wspólnym (...)

Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu

Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu

Kupiliśmy z żoną pół roku temu samochód na raty, wpłacając połowę jego wartości, otrzymując na to pożyczkę od mojej babci i mojego ojca. Nie spisaliśmy żadnej umowy. Posiadam jedynie wyciągi z kont w/wymienionych dokumentujące wypłatę pieniędzy na dzień przed zakupem samochodu. (...)

Wspólne doręczenie pisma procesowego małżonkom

Wspólne doręczenie pisma procesowego małżonkom

Czy doręczenie pism procesowych (sądowych, komorniczych itp) może następować wspólnie (w jednej kopercie) dla małżonków? Jeżeli w danej sprawie oboje małżonkowie są stroną, a przepis przewiduje konieczność ich zawiadomienia bądź doręczenia określonej korespondencji, powinno się uzyskać (...)

Wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego

Wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego

Małżeństwo zalegało z opłatami za czynsz w spółdzielni mieszkaniowej. Z tego powodu zostało pozbawione członkostwa w spółdzielni. Spółdzielnia sprawę skierowała do sądu, który wydał prawomocny wyrok nakazujący opróżnić lokal mieszkalny w momencie otrzymania praw do lokalu socjalnego. (...)

Małżeństwo za granicą

Małżeństwo za granicą

Po jakim czasie można rozwiązać małżeństwo zawarte za granicą w Państwie należącym do UE? Czy sprawę rozwodową można dokonać w Polsce i czy wymagana jest obecność obydwu współmażonków? Rozwód (separacja) jest orzekany zgodnie z przepisami wspólnego prawa ojczystego małżonków (...)

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Mój kolega żeni się z kobietą, mieszkającą w Danii, która ma dziecko z nieformalnego związku. Chłopiec nosi nazwisko matki i w metryce (duńskiej, bo dziecko urodziło się w Danii) ma wpisane "ojciec nieznany". Kolega chciałby przy rejestracji ślubu podać, że dziecko i matka będą nosić (...)

Zakres postępowania rozwodowego

Zakres postępowania rozwodowego

Czy mogę w sądzie na rozprawie o rozwód bez orzekania o winie wnieść wniosek o przebadanie żony (pozwanej) pod kątem psychiatrycznym Podejrzewam, że ma schizofrenię. Generalnie osoba występująca w roli strony postępowania (powód i pozwany) powinna stosować zasadę zgłaszania wszelkich (...)