Molestowanie i mobbing w pracy

Pytanie:

Była pracownica wystąpiła z pozwem o odszkodowanie za mobbing. W prośbie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie podała przyczyny. Zarzuca jednemu z pracowników pracodawcy (jej bezpośredniemu przełożonemu), że ją molestował, a gdy jego propozycje seksualne pozostały bez odpowiedzi ze strony pracownicy zaczął ją rzekomo poniżać i ośmieszać, stosować wobec niej mobbing. Pracownica, jak również nikt z ze współpracowników tej osoby, nie zgłosili tego wcześniej Kierownictwu pracodawcy. Pracownica w pozwie zawnioskowała na świadka osobę, która stosowała rzekomo wobec niej praktyki molestowania jej i mobbingu. Osoba oskarżana o molestowanie i mobbing zaprzecza jakoby molestowała i stosowała mobbing wobec kogokolwiek, w tym i tej byłej pracownicy. Pracownica w pozwie zawnioskowała na świadka osobę, która stosowała rzekomo wobec niej praktyki molestowania jej i mobbingu .Pracownica na dwa miesiące przed rozwiązaniem umowy o pracę rozpoczęła leczenie w przychodni psychiatrycznej twierdząc, że wskutek molestowania i mobbingu w obawie przed utratą pracy doznała rozstroju zdrowia. Czy sytuacja pracodawcy jest z góry przegrana skoro podobno nie ma świadków bezpośrednio znajdujących się obok pracownicy zarzucającej molestowanie ją i stosowanie wobec niej mobbingu przez pracownika pracodawcy, który zaprzecza faktom molestowania i mobbingu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Molestowanie i mobbing w pracy

Ocena szans w tej konkretnej sprawie przekracza ramy krótkiej informacji prawnej. Można jednak wskazać ogólne reguły odpowiedzialności i ciężaru dowodów przy mobbingu.

Pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w jego przedsiębiorstwie. Odpowiada on za własne działanie oraz za dopuszczenie do stosowania mobbingu przez swoich pracowników wobec innych pracujących u niego pracowników. Pracownik wobec którego dopuszczono się takiego działania ma uprawnienia określone w art. 94 [3] kodeksu pracy.

Nie znamy dokładnej treści żądania pracownika, który żąda zadośćuczynienia oraz jakie okoliczności wskazują na mobbing. Jednak udzielając ogólnej odpowiedzi na pytanie jaka jest sytuacja pracodawcy oskarżonego o mobbing należy powiedzieć, że mobbing jest naruszeniem dobra osobistego pracownika. Dlatego na podstawie art. 24 KC w zw. z 300 KP istnieje domniemanie bezprawności działania pracodawcy i to on powinien udowodnić, że działania wobec pokrzywdzonego w trakcie pracy były zgodne z prawem. Jednak najpierw pracownik powinien wskazać poprzez przytoczenie dowodów

  • zaistnienie okoliczności polegających na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (94 [3] par. 2 kp)
  • powstanie rozstroju zdrowia, jeżeli domaga sie zadośćuczynienia. Udowodnienie może nastąpić na podstawie opinii lekarza odpowiedniej specjalności.

Pracownik powinien udowodnić ww. okoliczności, żeby można było mówić o mobbingu i odpowiedzialności pracodawcy. Jeżeli to mu się uda to pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności tylko, gdy wykaże, że jego działanie nie było bezprawne. Oczywiście dowody na poparcie swoich argumentów pracodawca i pracownik mogą przywoływać różne. Sąd swobodnie ocenia materiał dowodowy na podstawie całokształtu zebranych dowodów. Na poparcie powyższych wiadomości można przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (II PK 112/2006) ”Pracownik, który domaga się zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem, musi wykazać, że jego kłopoty zostały wywołane przez działanie pracodawcy.”


Potrzebujesz porady prawnej?

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ma ono charakter zarówno finansowy jak i wizerunkowy. Jak każde ryzyko i to można minimalizować wdrażając odpowiednie procedury w (...)

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. Prezentujermy najistotniejsze informacje dotyczące obowiązków związanych z wykonyawniem pracy w ramach stosunku pracy.  obowiązki, pracodawca, (...)

Mobbing w pracy - jak się bronić?

Mobbing w pracy - jak się bronić?

Zjawisko mobbingu może pojawić się wszędzie tam, gdzie przez dłuższy czas przebywa ze sobą grupa osób. Najczęściej mówimy o mobbingu w miejscu pracy. Czym jest mobbing? Mobbing to zespół działań mających na celu upokorzenie, obniżen prawo pracy, prawa pracownika, (...)

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, zasada równego traktowania ze względu na płeć została rozszerzona na inne jeszcze kryteria. Co oznacza zasada równego traktowania (...)

Mobbing w pracy - jak się bronić?

Mobbing w pracy - jak się bronić?

Zjawisko mobbingu może pojawić się wszędzie tam, gdzie przez dłuższy czas przebywa ze sobą grupa osób. Najczęściej mówimy o mobbingu w miejscu pracy. Czym jest mobbing? Mobbing to zespół działań mających na celu upokorzenie, obniżen prawo pracy, prawa pracownika, (...)

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ma ono charakter zarówno finansowy jak i wizerunkowy. Jak każde ryzyko i to można minimalizować wdrażając odpowiednie procedury w (...)

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. Prezentujermy najistotniejsze informacje dotyczące obowiązków związanych z wykonyawniem pracy w ramach stosunku pracy.  obowiązki, pracodawca, (...)

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, zasada równego traktowania ze względu na płeć została rozszerzona na inne jeszcze kryteria. Co oznacza zasada równego traktowania (...)

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Jaka dyskryminacja jest zakazana?  Zgodnie z artykułem 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), w zakresie zastosowania tego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzglę , zasada (...)

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

W opiece zdrowotnej nie ma miejsca na żadną formę dyskryminacji. Prawo do niej przysługuje Ci bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną Konstytucja RP gwarantuje: nikt nie może być (...)

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Jaka dyskryminacja jest zakazana?  Zgodnie z artykułem 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), w zakresie zastosowania tego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzglę , zasada (...)

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

W opiece zdrowotnej nie ma miejsca na żadną formę dyskryminacji. Prawo do niej przysługuje Ci bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną Konstytucja RP gwarantuje: nikt nie może być (...)

Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

- To niedopuszczalne, żeby komornik zabrał mi samochód! Kradzież w jawny dzień. Jak ja teraz będę się poruszał po mieście? – mówi wzburzony pan Kazimierz z Gdańska. Jak doszło do zadłużenia? Historia pana Kazimierza jest typowa. Zaciągnął kilka kredytów, pojawiły (...)

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

Powszechnie obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność  Zakres dyskryminacji w stosunkach pracy jest elementem szeroko pojmowanego zakazu dyskryminowania obywateli, który znajduje wyraz dyskryminacja, (...)

Równe traktowanie w pracy

Równe traktowanie w pracy

Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu.  praca, równe traktowanie, dyskryminacja, kobieta, mężczyzna, płeć, (...)

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Problematyka równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy jest uregulowana w Dyrektywie nr 207 z dnia 9 lutego 1976 r. (OJ Nr L 39/1976 r.). Co to jest zasada równego traktowania?Dyrektyw unia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zażalenie na połączenie spraw

Zażalenie na połączenie spraw

Złożyłam dwa oddzielne pozwy w sądzie pracy, o różnych sygnaturach. Jeden pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, drugi o odszkodowanie za mobbing. Zorientowałam się później, (...)

Prześladowanie w pracy

Prześladowanie w pracy

Kogo ma oskarżać pracownik, jeżeli jest prześladowany w pracy, konkretną osobę, która go prześladuje (kierownika) czy też pracodawcę, to jest dyrektora zakładu? Czy oskarżenie do Sądu wnosi (...)

Odszkodowanie za mobbing

Odszkodowanie za mobbing

Wobec wielu pracowników i kierowników jednostek podległych był stosowany mobbing. Obecnie człowiek dopuszczający się tych czynów z mocy prawa przestał być pracodawcą. Pracodawcą był Wójt (...)

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy

Jakie zachowanie przełożonego można uznać z mobbing w pracy? Przepisy kodeksu pracy zakazują pracodawcy stosowania mobbingu. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane (...)

Pojęcie mobbingu

Pojęcie mobbingu

Czym jest mobbing? Pojęcie mobbingu pokrywa się częściowo z pojęciem molestowania (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.), gdyż dotyczy wprost zachowań mających na celu poniżenie pracownika, a ponadto (...)

FORUM PRAWNE

Mobbing w pracy!!!

Mobbing w pracy!!! Witam! Mam problem.Od dluzszego czasu moj tata jest ponizany w pracy przez swoich kolegow. Szczegolnie przez jednego, ktory jest prowokatorem tych sytuacji. Ostatnio zdazylo sie, ze (...)

Czy to jest mobbing?

Czy to jest mobbing? Witam serdecznie. Pracuję w dziwnym systemie : pon-pt w godz 9.00-16.00, sob- 9.30-22.00 nd- 11.30-22.00, pon-pt 16-22. Więc nieprzerwanie pracuję prawie dwa tygodnie, ale (...)

Molestowanie w pracy.

Molestowanie w pracy. Mam kolezanke ktora pracuje juz rok w danej firmie. Ostatnio zaklad zorganizowal impreze na ktorej kierownik zaczal sie dostawiac do kolezanki (ze mu sie podoba, ze chcialby jej pokazac (...)

Molestowanie i mobbingu w pracy, wymuszona konfrontacja

Molestowanie i mobbingu w pracy, wymuszona konfrontacja Sprawa wygląda tak: trzy lata temu padłam kilkukrotnie ofiarą molestowania seksualnego (próby dotykania, obsceniczne teksty, żarty) oraz mobbingu (...)

Molestowanie ????

Molestowanie ???? Od jakiegoś czasu pracuę w olbrzymiej korporacji finansowej. Choć pracuję w tzw. open space, na przeciwko mnie siedzi pracownica mego działu. Ogromną darzy mnie antypatią. Często (...)

Problem z tematem na pracę licencjacką

Problem z tematem na pracę licencjacką Witam wszystkich mam straszny problem. Prawo pracy jest moim przedmiotem seminaryjnym, niestety przedmiot jako podstawowy zaczełam dopiero w tym roku takze nie (...)

Porady prawne