Naruszenie przepisów prawa materialnego

Pytanie:

"Proszę o wskazanie przykładów naruszenia prawa materialnego, które mogą uzasadniać wniesienie apelacji. "

Odpowiedź prawnika: Naruszenie przepisów prawa materialnego

Naruszenie przepisów prawa materialnego uzasadniające wniesienie apelacji polegać musi na błędnej wykładni tych przepisów lub też niewłaściwym ich zastosowaniu (orzeczenie SN z dnia 2 kwietnia 2003 roku, I CKN 160/01, niepublikowane) .

Przykłady naruszenia prawa materialnego uzasadniające wniesienie apelacji:

naruszenie przepisu art. 100 Prawa wodnego przez przyjęcie odpowiedzialności pozwanego, przy braku legitymacji procesowej biernej;

naruszenie art. 222 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie;

naruszenie art. 415 kc  poprzez jego nie zastosowanie;

naruszenie przepisu  art.  118 kc i nast. poprzez nie uwzględnienie zarzutu przedawnienia; 

naruszenie prawa materialnego przez przyjęcie, że powódce należy się wyrównanie prowizji pomimo nie wystawienia faktury; 

naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 481§1 k.c. w związku z art. 477§2 k.c.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika