Nieważność umowy

Pytanie:

Stworzono umowę trójstronną na wybudowanie i dostarczenie łodzi motorowej. Po stronie odbiorców (zamawiających) są dwa podmioty fizyczne, a po stronie dostarczyciela firma branżowa. W umowie popełniono wiele błędów, nazwiska bez imion i adresów, cena sprzedaży różni się od sumy wyszczególnionych rat, mylnie określono właściciela łodzi, która miała być oddana w rozliczeniu, sfałszowano jedną z wysokości rat (na oryginale widnieje inna suma niż na przedstawionej kopii). Umowa nie została podpisana przez jedną ze stron kupujących - tą która miała dać w rozliczeniu inną łódź, nie są parafowane pozostałe strony umowy. Umowa została podpisana przez jedną ze stron kupujących i przez stronę dostawcy (prawdopodobnie osobę nieupoważnioną do podpisu tego typu transakcji). Czy taką umowę można uważać za nieważną?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieważność umowy

Dokument zawierający umowę jest jedynie formą umowy, jej treścią jest zgodny zamiar stron. Co do zasady zgodny zamiar stron powinien znaleźć odzwierciedlenie w treści dokumentu - może się jednak okazać, że dokument nie odzwierciedla zgodnego zamiaru stron. Wówczas należy dokonać wykładni umowy - jej treść nie wynika bowiem wprost z treści dokumentu. Nie oznacza to natomiast, że umowa jest - w wyniku niezgodności między dokumentem a wolą stron - nieważna. W wyniku wykładni może się okazać, że np. brak dokładnego określenia stron nie ma znaczenia, albowiem wszystkie osoby zawierające umowę wiedziały, na jakie osoby wskazuje dokument.

Porady prawne

Jak stanowi Kodeks cywilny, w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Stąd to zamiar stron jest rozstrzygający, a nie treść dokumentu. Poprzez wykładnię umowy można zrekonstruować zgodny zamiar stron. Może się jednak zdarzyć, że w rzeczywistości nie było zgodnego zamiaru stron, lub że jedna ze stron była w błędzie co do istotnych elementów umowy, tj. takich, które decydowały o zawarciu umowy w ogóle.

Jeżeli nie było zgodnego zamiaru stron, umowa nie została zawarta. Stąd strony powinny sobie zwrócić to, co już świadczyły. Byłoby tak w przypadku, gdy już przy zawieraniu umowy różne strony myślały o innej cenie lub innej łodzi. Wówczas bowiem w istocie nie doszłoby do porozumienia co do podstawowych elementów konstytuujących umowę. Brak podpisu jednej ze stron pod dokumentem silnie przemawia za tym, że strona, której podpisu brakuje, nie miała zamiaru zawarcia umowy. Nie oznacza to jednak, że umowa nie została zawarta pomiędzy pozostałymi jej stronami.

Jeżeli zaszedł błąd co do innych okoliczności, które wpłynęły na decyzję o zawarciu umowy, a więc np. na ile rat ma zostać rozłożona cena sprzedaży, strona pozostająca w błędzie może uchylić się od złożonego oświadczenia woli. Uchylenie takie następuje przez złożenie stronom umowy oświadczenia o uchyleniu na piśmie. Konsekwencją uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli jest nieważność umowy od chwili jej zawarcia. Stąd strony powinny sobie zwrócić to, co już świadczyły. Uwagi o błędzie należy odnieść również do podstępu, który zajdzie wówczas, gdy to jedna strona swoim zachowaniem wywołała błąd drugiej strony. Nie ma wówczas znaczenia, czy błąd dotyczył okoliczności istotnej z punktu widzenia zawarcia umowy - może to być błąd co do jakiejkolwiek okoliczności związanej z umową.

Oczywiście umowa może również być nieważna z innych przyczyn (np. jeżeli jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa) - nie wydaje się jednak, aby w przedstawionym stanie faktycznym przyczyny te zachodziły, poza jedną związaną z brakiem umocowania przez pełnomocnika strony czynności prawnej.

Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. W związku z tym, jeżeli po wyznaczeniu terminu strona nie potwierdzi umowy zawartej przez osobę do tego nieumocowaną, umowa będzie nieważna.

Podsumowując, należałoby ustalić, czy umowa w ogóle została zawarta, a następnie rozważyć dopiero zaistnienie okoliczności, które mogłyby doprowadzić do jej nieważności - w szczególności błąd, podstęp czy brak umocowania pełnomocnika. Ustalenie takie może być dokonane wiążąco jedynie przez sąd. Stąd doprowadzić do takiego ustalenia można np. wnosząc do sądu powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy. Podstawą takiego powództwa będzie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

  W ściśle określonych sytuacjach zawarta umowa ubezpieczenia może okazać się umową nieważną. Niekiedy może także zawierać postanowienia, które nie wywołują żadnych skutków prawnych – będzie wówczas umową w całości bądź w części nieskuteczną. Nieważność bądź bezskuteczność umowy ubezpieczenia może być przykrą niespodzianką zarówno (...)

Kiedy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?

Kiedy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?

W jakich szczególnych przypadkach umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?Umowa w sprawie zamówienia publicznego podobnie jak każda inna umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak dodatkowe sytuacje, w przypadku (...)

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

W ostatnim czasie w odniesieniu do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pojawiły się dwa kolejne wyroki Sądu Najwyższego, które mają istotne znaczenie dla praktyki.  Powstaje bowiem pytanie, co się stanie gdy umowę o pośrednictwo podpisze osoba nie mająca licencji – czy umowa taka jest ważna czy nie ważna, a w konsekwencji czy przedsiębiorca (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Udzielasz zamówień publicznych - kto i w jaki sposób może cię kontrolować? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Udzielasz zamówień publicznych - kto i w jaki sposób może cię kontrolować? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Kto jest uprawniony do przeprowadzania kontroli udzielania zamówień? Organem kontrolnym jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Przeprowadzana przez niego kontrola ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Kontroli nie przeprowadza się w siedzibie zamawiającego, (...)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne? Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje jednak dodatkowe sytuacje, w przypadku których umowy w sprawie zamówień (...)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Jak długo może obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa zawiera generalny zakaz zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego na czas nieoznaczony. Zakaz ten obowiązuje od czasu wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r., o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, a więc od dnia 9 listopada 1997 r. Zgodnie z przywołaną (...)

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Kiedy można dokonać umownego podziału majątku wspólnego? Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania małżonkom (czy byłym małżonkom) dokonania umownego podziału majątku. Jeśli zainteresowani dojdą do porozumienia w sprawie podziału umownego, z pewnością oszczędzą sobie mnóstwo emocji oraz pieniędzy. Podział umowny jest również o wiele szybszy, gdyż (...)

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków cywilnych i gospodarczych. Strona, która nie zawsze może osobiście zawrzeć umowę czy złożyć jakiegokolwiek (...)

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

  W prawie cywilnym wielokrotnie można spotkać się z pojęciami nieważności czy bezskuteczności określonej czynności prawnej. We wszystkich tych przypadkach chodzi o określone sankcje jakie powstają w przypadku gdy dana czynność jest wadliwa. Wyróżnia się następujące rodzaje tych sankcji: nieważność bezwzględna, nieważność względna, bezskureczność zawieszona, (...)

Nieważność - kiedy zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Nieważność - kiedy zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich przypadkach powstaje obowiązek unieważnienia postępowania? Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli:  w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – W trybie zamówienia (...)

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

W jakich przypadkach powstaje obowiązek unieważnienia postępowania?Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Wyjątkiem są postępowania prowadzone w trybie zapytania o cenę oraz (...)

Czy można zawrzeć umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości?

Czy można zawrzeć umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości?

Zacznijmy od tego że zgodnie z art. 41 ust 3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631  z pozn. zm.) – dalej „u.p.a.p.p”:  Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości.  Wykładnia (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z darowizną samochodu. Porada zajmuje się także zagadnieniami związanymi z kupnem samochodu, gdyż formalności jakich należy dopełnić (...)

Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

  Ograniczenia zawarte w prawie dewizowym Zgodnie z art. 9 ust. 10 prawa dewizowego, ograniczeniu podlega zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich kredytów lub pożyczek o terminie spłaty ponad połowy kwoty kredytu lub kwoty pożyczki przed upływem roku od dnia zawarcia umowy, oraz udzielanie przez rezydentów nierezydentom z krajów (...)

Nieważna umowa wywołuje skutek w postaci nieważności zobowiązania wekslowego opartego na tej umowie

Nieważna umowa wywołuje skutek w postaci nieważności zobowiązania wekslowego opartego na tej umowie

Zgodnie z prawem wekslowym weksel jest zobowiązaniem o charakterze abstrakcyjnym. Polega to na tym, że przeciwko posiadaczowi weksla nie można podnosić zarzutów z innych tytułów nawet związanych ze zobowiązaniem wekslowym. Zobowiązanie wekslowe bowiem jest niezależne od podstawy jego powstania. Jeśli zatem strony zawarły umowę i jako zapłatę jedna z nich wręczyła weksel, a druga nie (...)

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  Na czym tak naprawdę polega przedstawicielstwo? Czy organ spółki z o. o.  jest przedstawicielem tej osoby? Nie jest, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej spółki. Warto wiedzieć, że wyróżnia się zastępstwo bezpośrednie, przez które rozumie się działanie w cudzym imieniu i ze skutkami bezpośrednio dla (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Nie stoi on w sprzeczności z kwotowym ograniczeniem jej do wysokości (...)

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

  Stan faktyczny  Czy jeśli małżonkowie zawarli rozdzielność majątkową z jego podziałem, przed wniesieniem sprawy o separację, to sąd bezwzględnie zastosuje się do tej umowy (zakładając, że nie była ona krzywdząca do żadnej ze stron), czy może jeszcze zmieniać zasady podziału i nałożyć dodatkowe obciążenia, pomijając alimenty? Czy pominięcie w wyszczególnieniu (...)

Umowa pożyczki a pokwitowanie odbioru kwoty - opinia prawna

Umowa pożyczki a pokwitowanie odbioru kwoty - opinia prawna

Stan faktycznyZostał wystawiony dokument pod nazwą "Pokwitowanie" o treści następującej: "Poznań, dnia 04.01.2008 r. Pokwitowanie. Potwierdzam odbiór kwoty:............ zł słownie:.....................00/100, które pożyczyłem od (imię nazwisko pożyczającego i adres zamieszkania). Kwotę tą zwrócę w terminie do 30 kwietnia 2008 r. (Nazwisko i imię (...)

Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

Stan faktyczny Podpisałem umowę w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wiem, że umowy podjęte w sposób niepoprawny tracą moc. Posiadam pełną dokumentację złożonego protestu - bo taki złożyłem na sposób poprawienia błędu /omyłki - i zmianę ceny całej oferty przez zamawiającego, który uznał to za logiczne. W wyniku poprawy omyłki/błędu dokonano zmiany ogólnej ceny (...)

ZUS może weryfikować wysokość wynagrodzenia pracownika

ZUS może weryfikować wysokość wynagrodzenia pracownika

TK potwierdził kompetencje ZUS w zakresie weryfikacji wysokości podstawy składki poprzez weryfikację wysokości wynagrodzenia pracownika 29 Listopada 2017 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie (sygn. akt P 9/15) wydane na posiedzeniu niejawnym dotyczące pytania prawnego Sądu Okręgowego w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kompetencji (...)

Sąd polubowny może ustalić nieważność umowy

Sąd polubowny może ustalić nieważność umowy

Sąd Najwyższy stwierdził, że spór o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy z powodu jej nieważności może być poddany przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego – czytamy w „Gazecie Prawnej”. Sprawa będąca przedmiotem pytania do Sądu Najwyższego była wynikiem sporu jaki pojawił się między spółką a bankiem. Spółka (...)

Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \

Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \"instrumentami finansowymi\"?

  Co to są "instrumenty finansowe"?  Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi są:  1. papiery wartościowe – tzn.:  akcje, prawa poboru w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne (...)

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem jednym ze spadkobierców (1/6 udziałów), zajmującym mieszkanie w budynku należącym do spadku, od 4 lat pełnię funkcję administratora nieruchomości. W skład spadku wchodzi również działka o pow. 780 m2. W związku z tym, że jestem osobiście zainteresowany kupnem tej nieruchomości (poniosłem duże nakłady na remont zajmowanego mieszkania), (...)

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   Kilka lat temu (około 4) rodzice podarowali córce dom jednorodzinny, który wyczerpywał cały ich majątek (sporządzono akt notarialny)). W akcie tym darczyńcy nie uwzględnili swojego syna (mojego jedynego brata). Zobowiązali mnie jednak (ustnie) do wypłacenia bratu określonej kwoty pieniędzy tytułem zaspokojenia (spłacenia) jego przyszłych (nabytych (...)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą. Z powyższego wynika, że nie ma domniemania kompetencji na rzecz Prezesa Urzędu. Jest on właściwy i kompetentny wyłącznie w sprawach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Kto powołuje Prezesa Urzędu? Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (...)

Zakaz anatocyzmu, a faktyczna możliwość uiszczenia odsetek od zaległych odsetek

Zakaz anatocyzmu, a faktyczna możliwość uiszczenia odsetek od zaległych odsetek

Prawa uboczne odróżniamy ze względu na zależność powstania lub treść tego prawa od prawa głównego, natomiast świadczenie główne z uwagi na cel, jaki spełniają w danym stosunku zobowiązaniowym. Odsetki są wynagrodzeniem za korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy zamiennych bądź rekompensatą za opóźnienie w zapłacie sumy pieniężnej, przy czym ich wysokość (...)

Interes prawny prokuratora w ustaleniu nieważności umowy

Interes prawny prokuratora w ustaleniu nieważności umowy

Prokurator ma prawo domagać się przed sądem ustalenia, że umowa jest nieważna. Nie musi w tym celu udowadniać, że naruszony został interes określonej osoby. Wystarczy, by powołał się na ogólne zasady praworządności - orzekł Sąd Najwyższy w sprawie byłego posła AWS Marka Kolasińskiego(...)Sędzia Lech Walentynowicz zaznaczył, że powództwo z art. 57 k.p.c., skierowane - jak w (...)

Skutki podatkowe nieważnych czynności prawnych

Skutki podatkowe nieważnych czynności prawnych

Powszechnie przyjęty już pogląd o pełnej autonomii prawa podatkowego w stosunku do prawa cywilnego nie oznacza, iż obrót cywilno – prawny w którym uczestniczy podatnik nie ma żadnego wpływu na jego sytuację podatkową. Czynności prawne są jednym ze źródeł powstawania obowiązku podatkowego i organy skarbowe są zobowiązane do ich dokładnej analizy. W jej ramach (...)

Klauzula o odstąpieniu od umowy

Klauzula o odstąpieniu od umowy

Zastrzeżenie w umowie prawa odstąpienia musi zawierać jednoznaczny termin, w jakim można z niego skorzystać. Inaczej jest nieważne, co może też spowodować nieważność całej umowy. (...)Sąd apelacyjny nakazał ponowne zbadanie sprawy. Za istotną uznał kwestię terminu odstąpienia. Ponieważ w umowie go nie było, w konsekwencji postanowienie o odstąpieniu było nieważne. -Nie jest (...)

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

  Stan faktyczny Osoby między 13 a 18 rokiem życia posiadają tylko częściową zdolność do czynności prawnych. Uniemożliwia to danej osobie samodzielne zawieranie umów, a przede wszystkim powoduje zależność od rodziców lub opiekunów. W przypadku, kiedy osoba niepełnoletnia jest samodzielna i jej zarobki pozwalają na samodzielne życie, jakie dokumenty musi (...)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czy możliwe jest wprowadzanie zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza zasadę zakazu wprowadzania zmian do zawartej i wykonywanej umowy. Zgodnie z jej przepisami zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby (...)

Jakie są skutki oświadczenia woli złożonego dla pozoru?

Jakie są skutki oświadczenia woli złożonego dla pozoru?

Pozorność jako wada oświadczenia woli Pozorność jest jedną z wad oświadczenia woli, nie dotyczy więc oświadczeń wiedzy. Wady oświadczenia woli można rozumieć jako - określone w ustawie i ujęte w pewne typy - nierawidłowości, jakie mogą wystąpić przy podjęciu decyzji (aktu woli) lub przy jej uzewnętrznianiu (przejawie woli, czyli oświadczeniu), które powodują, (...)

Nieważność wykonanej umowy - roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia

Nieważność wykonanej umowy - roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia

Jeśli umowa o roboty budowlane okazała się nieważna, ale prace zostały wykonane i druga strona z nich korzysta, podstawą zasądzenia należności na rzecz wykonawcy są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2007 r. (sygn. II CSK 344/07). Rzeczpospolita 20.11.2007 r. zamówienia, publiczne, umowa, nieważność, bezpodstawne, wzbogacenie, wykonanie

Czy można odzyskać wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?

Czy można odzyskać wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej PCC) obowiązek podatkowy, w zakresie omawianego podatku, powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej. „Dokonania” nie należy jednak mylić z „wykonaniem” tejże czynności - jak podkreśla się bowiem w doktrynie, dokonanie czynności prawnej oznacza, w tym przypadku, złożenie oświadczeń (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Praktycznie każdy z nas miał lub będzie miał do czynienia z zakładem ubezpieczeń. W chwili obecnej ubezpieczyć można praktycznie wszystko – poprzez mieszkanie, samochód po życie, kredyt bankowy, a nawet głos w przypadku piosenkarza czy nogi w przypadku piłkarza. Ochrony ubezpieczeniowa oparta jest na umowie zawartej z zakładem ubezpieczeń. O tym jakie obowiązki dla obu stron (...)

Reprezentacja spółki przez odwołanego członka zarządu

Reprezentacja spółki przez odwołanego członka zarządu

Jeśli spółkę z o.o. reprezentował odwołany członek zarządu, który w chwili zawierania umowy był wpisany w KRS do rejestru przedsiębiorców, osoba trzecia nie może skutecznie powoływać się na nieważność tej umowy. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 5 grudnia 2008 r. podjętej dla wyjaśnienia wątpliwości prawnej powstałej na tle sprawy o stwierdzenie nieważności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" (...)

Umowa kredytu a czynność zwykłego zarządu

Umowa kredytu a czynność zwykłego zarządu

Czy i w jakiej sytuacji współmałżonek, który nie wyrażał zgody na zaciągnięcie przez drugiego współmałżonka kredytu, może wnieść zarzut o przekroczenie przez tegoż zakresu zwykłego zarządu (...)

Umowa najmu

Umowa najmu

Zawarłem umowę najmu na czas określony. Jednym z punktów tej umowy jest sporządzenie protokołu przekazania lokalu mieszkalnego - w umowie znajduje się zapis, że bez tego protokołu umowa jest nieważna. (...)

Unieważnienie umowy użyczenia

Unieważnienie umowy użyczenia

Mąż X i żona Y są współwłaścicielami domu. Proces rozwodowy X i Y w trakcie. Dom w trakcie budowy, nikt więc nie może się zameldować. X zawiera umowę użyczenia jednego z pokoi z osobami Z1 (...)

Umowa o świadczenie niemożliwe

Umowa o świadczenie niemożliwe

Zawarłem umowę na zakup okien, która okazała się umową o świadczenie niemożliwe, bowiem okazało się, że materiał, z którego miały być wytworzone nie istnieje. Chcę złożyć wniosek o stwierdzenie (...)

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

W 2003 r. wykupiłam jako pełnomocnik mojej matki mieszkanie, w którym wspólnie z matką zamieszkuję, od Gminy, na co zaciagnęłyśmy kredyt z opcją, że ja jestem osobą spłacającą zadłużenie (...)

Nieważność umowy o podział majątku

Nieważność umowy o podział majątku

Małżeństwo zawiera umowę o rozdzielności majątkowej, a następnie umowę w formie aktu notarialnego o podziale majątku. Przedmiotem podziału są dwa mieszkania różnej wielkości, ale wycenione (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Podważenie umowy darowizny

Podważenie umowy darowizny

Przed rozwodem aktem notarialnym małżonkowie podarowali córce nieruchomość (dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze, ogród). Jednocześnie zobowiązali córkę do ustanowienia służebności osobistej (...)

Kredyt dla osoby chorej psychicznie

Kredyt dla osoby chorej psychicznie

Siostra moja jest osobą niepełnosprawną (chora psychicznie). Pod namowa przyjaciela-oszusta wzięła dla niego na swoje nazwisko 2 pożyczki w banku i kupiła mu komórkę, po czym przyjaciel jej zniknął. (...)

Określenie firmy osoby fizycznej a ważność umowy

Określenie firmy osoby fizycznej a ważność umowy

Zgodnie z art. 43 ze znakiem 4 kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Możliwe jest włączenie do niej określeń wskazujących bądź to na przedmiot działalności, bądź (...)

Zakup auta z cofniętym licznikiem

Zakup auta z cofniętym licznikiem

W sierpniu 2004 roku zakupiłem samochód za 20 tys. Po pewnym czasie okazało się, że został przekręcony licznik. Zamiast 10 000 km miał już w styczniu 2003 r. 260 000 km. Wniosłem sprawę do sądu (...)

Forma umowy przenoszącej własność nieruchomości

Forma umowy przenoszącej własność nieruchomości

W jakiej formie powinna być zawarta umowa przenosząca własność nieruchomości? Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być (...)

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Moja siostra, z mężem w VIII 2000 r. wzięli z pewnego banku kredyt "małżeński" (spłata na 4 lata) w wys. 7 tys.zł. Następnie tenże kredyt, w całości, wraz z książeczką spłat itd. przekazali (...)

Postanowienie w sprawie zabezpieczenia

Postanowienie w sprawie zabezpieczenia

Sąd wydał postanowienie o zakazie zbywania nieruchomości (zabezpieczenie tymczasowe powództwa o nieważność umowy nabycia nieruchomości). Jednak przed wydaniem postanowienia została spisana umowa (...)

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Do końca 2001 r. spółki cywilne miały obowiązek wyrejestrowania się z ewidencji działalności gospodarczej, gdyż SC pozbawione zostały miana przedsiębiorcy. Nasza sc przekształciła się w spółkę (...)

Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Nasza spółka nabyła samochód osobowy od innego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Kowalski (sprzedaż samochodów była (...)

Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jaki jest dopuszczalny zakres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Dla oceny, czy zakres przedmiotowy zakazu konkurencji został wystarczająco sprecyzowany, może mieć znaczenie okoliczność, (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Czym jest zrzeczenie się dziedziczenia? Możliwością pozbawienia uprawnionego prawa do dochodzenia zachowku, jest skorzystanie z przepisów dotyczących zrzeczenie się dziedziczenia (art. (...)

Zrzeczenie się dziedziczenie

Zrzeczenie się dziedziczenie

Na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Zrzeczenie się dziedziczenia jest to umowa zawarta pomiędzy spadkobiercą z przyszłym spadkodawcą. Umowa ta  ma za przedmiot przyszły spadek, (...)

Podział majątku - akt notarialny

Podział majątku - akt notarialny

Czy można domagać się unieważnienia aktu notarialnego dotyczącego podziału majątku po rozwodzie? Jeśli chodzi o nieważność umowy, to jest to możliwe tylko jeśli sytuacja taka określona została (...)

Pozbawienie uprawnionego zachowku

Pozbawienie uprawnionego zachowku

W jaki sposób można pozbawić kogoś zachowku? Kodeks cywilny ( dalej k.c. ) przewiduje możliwość pozbawienia uprawnionego prawa do zachowku, poprzez wydziedziczenie. Jak stanowi art. 1008 k.c., spadkodawca (...)

Przedłużenie trwania umowy w zamówieniu publicznym

Przedłużenie trwania umowy w zamówieniu publicznym

Zawarto umowę w 2004 r. na dostawę koksu na sezon grzewczy 2004/05 na ilość 90 ton w terminie do 30.04.2005 r. Czy można przedłużyć termin dostaw na następny sezon grzewczy 2005/2006 tj. 30.04.2006 (...)

Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu z najemcą na okres 6 lat. W umowie zawarte zostało prawo pierwokupu. Umowa zawarta została w formie pisemnej. Skoro SN w wyroku z dnia 19 lutego 2002 r., (...)

Majątek dorobkowy małżeński a zgoda małżonka

Majątek dorobkowy małżeński a zgoda małżonka

Kilka lat temu, dokupiłem wraz z żoną, 1,6 ha gruntu do wspólnego gospodarstwa rolnego. Osobiście zapłaciłem sprzedającemu (ze wspólnego majątku dorobkowego), jednakże z powodu braku czasu, (...)

Skutki niezapłacenia PCC

Skutki niezapłacenia PCC

Nie zapłaciłem podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki. Staram się unieważnić umowę. Jakie konsekwencje mogę ponieść w tej sytuacji? Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, (...)

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Mamy zamiar zakupić z żoną działkę rolną o powierzchni 2,5 ha znajdującą się w innej gminie niż nasza (mieszkamy w mieście). Czy w związku z tym istnieją jakieś ograniczenia w kupnie tej (...)

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający twierdzą, że stanowi to ich tajemnicę (...)

Środki dowodowe, którymi można wykazać pozorność umowy sprzedaży

Środki dowodowe, którymi można wykazać pozorność umowy sprzedaży

Jakimi środkami dowodowymi można wykazać pozorność sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego ( w celu ukrycia umowy darowizny)? Jeśli chodzi o środki dowodowe, którymi (...)

Data zbycia udziałów w spółce z o. o.

Data zbycia udziałów w spółce z o. o.

Została sporządzona umowa zbycia części udziałów posiadanych przez wspólnika spółki z o. o. Umowa została sporządzona w dniu określonym w treści umowy jednak nie została podpisana przez strony (...)

FORUM PRAWNE

Bardzo proszę o pomoc

Bardzo proszę o pomoc Pan X kupił w lutym 2010r. na giełdzie samochodowej od pana Y samochód osobowy marki XYZ z 2003r. Strony uzgodniły cenę 25.000 złotych w pisemnej umowie, natomiast zaniżyli (...)

Przywrócenie wpisu w księdze wieczystej

Przywrócenie wpisu w księdze wieczystej Czy wyrok stwierdzający nieważność umowy sprzedaży nieruchomości wystarczy do przywrócenia wpisu właściciela do księgi wieczystej?

PARAFIA, DIECEZJA, ZAKON

PARAFIA, DIECEZJA, ZAKON Czy wiecie, że w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych, prawo kanoniczne jest skuteczne w prawie polskim? Tzn niezachowanie wymogów stawianych przez prawo kanoniczne (...)

Jak od kogos LEGALNIE sciagnac dlug?

Jak od kogos LEGALNIE sciagnac dlug? Mam taki oto problem. Dla pewnej osoby (powiedzmy bylego kolegi) wykonalem pewna usluge. Ustalilismy warunki, ja wykonalem ta robote i zgodzilem sie za zaplate w pozniejszym (...)

POMOCY piszę test z prawa

POMOCY piszę test z prawa dzień dobry, jutro piszę test z prawa cywilnego, wykładowca kazał przygotować odpowiedzi do tych pytań, odpowiedzi mam niestety nie mogę ich tutaj jak "pogrubić" proszę (...)

Skarga pauliańska - czy jest szansa wygrania?

Skarga pauliańska - czy jest szansa wygrania? Dłużnik jest mi winien ponad 20 tysięcy zł. Jest wyrok z klauzulą wykonalności ale komornik nic nie może zrobić bo dłużnik nie ma majątku (rozdzielczość (...)

Adwokat Wrocław

Adwokat Wrocław Szukam dobrego adwokata z Wrocławia Wszystko zależy od tego, o co chce się Pan(i) sądzić. :) Ja polecam Kancelarię Iwo Klisz i wspólnicy. Moją rozprawę sądową prowadził pan (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Nieważność decyzji

Nieważność decyzji witam Czy po stwierdzeniu nieważności decyzji można ubiegać się o wznowienie postępowania? z góry dziękuję za odpowiedzi

NIEWAŻNOŚĆ DAROWIZNY

NIEWAŻNOŚĆ DAROWIZNY Przed śmiercią moja babcia chciała cofnąć mojemu tacie darowizne.Obecnie babcia nieżyje a ja dostałam zawiadomienie z Sądu że na wniosek mojej ciotki (na jej wniosek wcześniej (...)

Proces o nieważność kościelnego ślubu

Proces o nieważność kościelnego ślubu Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na moją stronę internetową:https://rozwody-koscielne.eu/, jak i do bezpośredniego (...)

Kościelny proces o nieważność małżeństwa

Kościelny proces o nieważność małżeństwa Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na moją stronę internetową:https://rozwody-koscielne.eu/, jak i do bezpośredniego (...)

NIEWAŻNOŚĆ KOŚCIELNEGO MAŁŻEŃSTWA - kościelny proces

NIEWAŻNOŚĆ KOŚCIELNEGO MAŁŻEŃSTWA - kościelny proces Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na moją stronę internetową https://rozwody-koscielne.eu/ , na której (...)

KOŚCIELNY PROCES o NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

KOŚCIELNY PROCES o NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na moją stronę internetową https://rozwody-koscielne.eu/ , na której można dowiedzieć (...)

Kościelny proces o nieważność małżeństwa

Kościelny proces o nieważność małżeństwa Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na moją stronę internetową: https://rozwody-koscielne.eu/, jak i do bezpośredniego (...)

Nieważność małżeństwa kościelnego

Nieważność małżeństwa kościelnego Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam również na mój blog: https://rozwody-koscielne.eu/ dr Arletta Bolesta adwokat kościelny (...)

Kościelny proces o nieważność małżeństwa

Kościelny proces o nieważność małżeństwa Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam również na mój blog: https://rozwody-koscielne.eu/ , jak i do bezpośredniego (...)

"ROZWÓD KOŚCIELNY" (kościelny proces o nieważność ślubu).

"ROZWÓD KOŚCIELNY" (kościelny proces o nieważność ślubu). Nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na swoją stronę internetową: https://rozwody-koscielne.eu/, jak i do (...)

"ROZWÓD KOŚCIELNY" (kościelny proces o nieważność ślubu)

"ROZWÓD KOŚCIELNY" (kościelny proces o nieważność ślubu) Nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na swoją stronę internetową: https://rozwody-koscielne.eu/, jak i do (...)

Kościelny proces o nieważność ślubu kościelnego

Kościelny proces o nieważność ślubu kościelnego Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na moją stronę internetową:https://rozwody-koscielne.eu/, jak i do bezpośredniego (...)

Porady prawne