Obliczenie dochodu do zaliczki alimentacyjnej

Pytanie:

Osoba złożyła w grudniu 2007 wniosek o zaliczkę alimentacyjną (spełnia ustawowe wymogi co do bezskuteczności egzekucji). Rozumiem, że dla ustalenia prawa bierze się jej wszelkie dochody przez okres roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli od grudnia 2006 do listopada 2007. Czy dobrze to rozumiem? Czy do dochodu wlicza się też dochody nieopodatkowane z opieki nad dzieckiem obcym (nie ma tego w wyliczeniu tytułów tak w Ustawie o świadczeniach rodzinnych, jak i instrukcji do wniosku o zaliczkę alimentacyjną)? Jaki przepis prawny reguluje techniczne zasady wyliczania prawa do świadczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obliczenie dochodu do zaliczki alimentacyjnej

Przepisy ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej stanowią, że zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł, nie określa jednak, w jaki sposób ten dochód wyliczyć. Stosownie do art. 18 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta z kolei w art. 3 pkt 2 stanowi, iż przez pojęcie "dochód rodziny" należy rozumieć przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Także i pouczenie do wniosku o zaliczkę alimentacyjną mówi o roku kalendarzowym, a nie kolejnych 12-stu miesiącach. Rok kalendarzowy trwa od stycznia do grudnia. Obecnie trwa okres zasiłkowy od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r., zatem należy wykazać dochody za rok kalendarzowy 2006.

Porady prawne

Do dochodu należy wliczyć tylko to, co wymienia ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 3 pkt 1 lit. a-c ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż to on definiuje pojęcie "dochodu" i z braku innych uregulowań w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej także i do zaliczki alimentacyjnej znajduje zastosowanie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne