Obowiązki informacyjne funduszu

Pytanie:

Jeden z banków jest dystrybutorem jednostek pewnego funduszu inwestycyjnego. Na stronach internetowych Banku znaleźć można informacje na temat Funduszu, w tym opłatę jaką Fundusz pobiera za zarządzanie. Oprócz tego ze stron Banku ściągnąć można statut Funduszu. Okazało się przypadkowo, że informacje zawarte na stronach Banku są nieaktualne, a konkretnie opłata za zarządzanie została podana w stawce niższej niż rzeczywiście obowiązująca w Funduszu. Błędna informacja podana została zarówno w wizytówce Funduszu jak i jego statucie, który prawdopodobnie nie został przez Bank zaktualizowany. Czy Bank jest ustawowo zobowiązany do podawania prawdziwych i aktualnych informacji w tym zakresie czy też może umową lub ofertą zastrzec, że jako pośrednik/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podawanych danych, a uczestnik dokonując transakcji robi to na własne ryzyko i winien zawsze sprawdzać podane informacje w Funduszu?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki informacyjne funduszu

Zgodnie z art. 27. ustawy o funduszach inwestycyjnych, towarzystwo, co do zasady prowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa oraz na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską. Przy prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i skrót tego prospektu.

Ponadto, zgodnie z art. 221 ust. 6 ustawy, to fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany udostępniać we wszystkich miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub skrócie tego prospektu. Zatem,  jeżeli strona internetowa banku jest wskazana w statucie funduszu, powinny się na niej znajdować aktualne dane, a obowiązku tego nie można wyłączyć. 

Porady prawne

Natomiast, zgodnie z art.  229  ustawy, każda informacja reklamowa odnosząca się do nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie odpowiednio prospektu informacyjnego, skrótu prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego albo warunków emisji i wskazywać miejsce, w którym dany dokument jest publicznie dostępny. Zatem, jeżeli na stronie internetowej (nie wskazanej w statucie) publikuje się te dokumenty, powinna tam znajdować się informacja, że zamieszczone mogą być nieaktualne i powinno się wskazać miejsce, gdzie można znaleźć aktualne dokumenty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne