Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody

Pytanie:

Umowa ubezpieczenia mieszkania zawarta była na okres roku tj. od 07.02.06 do 06.02.06, aby przedłużyć umowę na kolejny okres roczny ubezpieczony winny był w ciągu 30 dni od końca pierwszej umowy rocznej wpłacić kolejną składkę (zgodnie z postanowieniami § 9 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań), niestety zrobił to dzień później nie 07.02.2006 lecz 08.02.2006 opłacił składkę i przedłużył okres obowiązywania polisy kolejny rok. Niestety dzień później po opłaceniu składki tj. 09.02.2006 zalał mieszkanie sąsiadowi, sąsiad również posiadał ubezpieczenie mieszkania. Następnie poszkodowany sąsiad zgodnie z wytycznymi zakładu ubezpieczeń zwrócił się z roszczeniem do sąsiada, który go zalał, a ten niezwłocznie zaniósł pismo roszczeniowe do zakładu ubezpieczeń ze swojej strony poszkodowany złożył wszystkie niezbędne dokumenty i załączył protokół administratora budynku. Ponieważ po miesiącu sąsiad, który wyrządził szkodę nie otrzymał żadnego pisma dotyczącego szkody, nie poinformowano go również o oględzinach, zapytał poszkodowanego o postępie w sprawie, okazało się iż zakład ubezpieczeń, dokonał oględzin 2 tyg. po szkodzie (nie informując o tym w żaden sposób wyrządzającego szkodę), a następnie zakwestionował polisę tego, który szkodę wyrządził i próbuje dowieść, iż szkoda miała miejsce nie w dniu 09.02.06 lecz w dniu opłacenia składki tj. 08.02.06 i w związku z tym zakład nie odpowiadałby za szkody z tyt. tej polisy (gdyż odpowiedzialność PZU wg ogóln. warunków ubezp. powstaje dnia następnego po opłaceniu składki) i w związku z powyższym poinformował poszkodowanego, iż lepiej gdy on skorzysta ze swojej polisy zanim cała sprawa się wyjaśni. Ponieważ są świadkowie i wezwany został również na miejsce w dniu zdarzenia administrator budynku twierdzenia PZU zdają się być bezpodstawne. Jakie prawa ma w tej sytuacji ten, który szkodę wyrządził, czy powinien zostać poinformowany, iż nie skorzystano z jego polisy, jeśli tak to w jakim terminie zakład powinien to uczynić i w jakiej formie ? Czy sprawca powinien być poinformowany o oględzinach rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń? Czy jeżeli zakład ubezpieczeń nie chce pokryć szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy, to co dalej? Czy sprawca powinien wystąpić z pismem dotyczącym szkody do zakładu ubezpieczeń oraz dlaczego nie poinformowano go o oględzinach, kiedy go to bezpośrednio dotyczy? Czy zakład ubezpieczeń może "potajemnie" przeprowadzać dochodzenie nie informując o tym jednej ze stron w ogóle? Proszę o odpowiedź czy sprawca powinien podjąć jakieś kroki np. pismo do zakładu ubezpieczeń skoro zakład ubezpieczeń w ogóle się z nim nie kontaktuje?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody

Powyższe kwestie, czyli poszczególne prawa i obowiązki stron umowy oraz osoby poszkodowanej, określają regulaminy, ogólne warunki umowy itp. - elementy stosunku prawnego. Należy więc przede wszystkim zapoznać się z postanowieniami umowy. W tym miejscu można jedynie wskazać, jakie są typowe (najczęściej spotykane w praktyce) zapisy w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia, dotyczące działań związanych z tzw. likwidacją szkody. I tak w opisanym przypadku takim typowym i ważnym postanowieniem ogólnych warunków umowy jest zapis, zgodnie z którym  zaspokojenie lub uznanie przez sprawcę szkody roszczenia o naprawienie szkody, które jest objęte ubezpieczeniem, nie ma skutków prawnych względem zakładu ubezpieczeń, jeśli ten zakład nie wyraził wcześniej zgody. Nie wydaje się więc wskazane w tej sytuacji dobrowolne zapłacenie odszkodowania sąsiadowi.

Porady prawne

Co do obowiązków zakładu ubezpieczeń, to z reguły powinien on po otrzymaniu zawiadomienia od sprawcy szkody  w określonym terminie (np. 7 czy 14 dni) podjąć postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformować pisemnie lub drogą elektroniczną ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. Najczęściej też zakłady ubezpieczeń mają obowiązek poinformować zarówno sprawcę szkody, jak i poszkodowanego o rozpoczęciu powyższego postępowania.

Jednak w sytuacjach, gdy odszkodowanie nie przysługuje zakłady ubezpieczeń zobowiązują się do informowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem.

Ubezpieczającemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje też co do zasady prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia, dotyczącej realizacji przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia. Przy tym często przewidziany jest termin do odpowiedzi na taką skargę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

  Agentem ubezpieczeniowym nie może być zgodnie z ustaleniami ustawodawcy każdy bez wyjątku, może nim być przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.   Jakie (...)

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Praktycznie każdy z nas miał lub będzie miał do czynienia z zakładem ubezpieczeń. W chwili obecnej ubezpieczyć można praktycznie wszystko – poprzez mieszkanie, samochód po życie, kredyt bankowy, a nawet głos w przypadku piosenkarza czy nogi w przypadku piłkarza. Ochrony ubezpieczeniowa (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

9 września 2005 r. wchodzi w życie ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która określa zasady stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. Kto (...)

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

  Ubezpieczenie obowiązkowe Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.), obowiązkowym ubezpieczeniem w przypadku samochodów jest (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie (...)

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

  Stronami umowy ubezpieczenia są zawsze zakład ubezpieczeń oraz podmiot, który ubezpiecza swoje mienie, odpowiedzialność cywilną lub życie, zdrowie etc. Niewielu jednak wie, że umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla osoby spoza kręgu stron umowy – dla (...)

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu

Każdy kto miał okazję zaciągnąć kredyt w banku spotkał się z koniecznością uzyskania nieskończonej liczby zabezpieczeń. Bank, chroniąc się przed niewypłacalnością kredytobiorców pragną jak najlepiej zabezpieczyć własne środki pieniężne. Jednym ze sposobów takiego zabezpieczenie (...)

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Ubezpieczenie AC (autocasco) jest coraz bardziej popularnym ubezpieczeniem. Coraz bardziej popularnym wśród bardziej zapobiegliwych, obawiających się na przykład kradzieży. Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu właśnie przed kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi (np. pożar, (...)

Ogólne warunki umowy ubezpieczenia majątkowego - czy stanowią integralną część mojej umowy?

Ogólne warunki umowy ubezpieczenia majątkowego - czy stanowią integralną część mojej umowy?

Praktycznie każdy zakład ubezpieczeń ustala ogólne warunki ubezpieczenia. Istotne jest to, że stanowią one składnik umowy ubezpieczeniowej i mają moc obowiązującą, tj. wiążą one strony umowy ubezpieczenia. Jakie elementy powinny zawierać ogólne warunki ubezpieczenia? Zgodnie z kodeksem (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Tak istotna czynność prawna jak zawarcie umowy ubezpieczenia powinna być stwierdzona pismem. Praktyka ubezpieczeniowa uznaje kilkanaście nazw dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie nazwa jednak tego dokumentu jest najważniejsza, lecz jego treść. W jakiej formie powinna (...)

Warto mieć aktualną polisę OC!

Warto mieć aktualną polisę OC!

Rzecznik Finansowy przypomniał, że w związku ze wzrostem płacy minimalnej, od stycznia 2022 roku wzrosły kary za brak obowiązkowych ubezpieczeń. Większa opłata karna Z początkiem 2022 roku, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrosła również wysokość opłaty karnej za (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, pośród wyników prac Komisji Kodyfikacyjnej, znalazł się także projekt dotyczący zmian związanych z ubezpieczeniami majątkowymi. Bardzo prawdopodobne, że obecny Sejm już nie zdąży się nim zająć. Dlaczego proponowane zmiany są konieczne? Jak (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

Sezon wiosenno-letni, to nie tylko palące słońce, ale też burze i wichury, skutkujące np. uszkodzeniami budynków lub podtopieniami. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować, czy (...)

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jakie są założenia zmian uwzględnionych w projekcie? Jako (...)

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kogo dotyczy kontrola zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych? Kontrola wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych dotyczy zadań i obowiązków wykonywanych przez płatników składek. Kontrolę tą przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Na czym polega (...)

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

  Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania? Prawo do uzyskania odszkodowania powstaje w momencie spełnienia się ryzyka ubezpieczeniowego. Wysokość, czy też rodzaj świadczenia zależy od rodzaju ubezpieczenia i wysokości sumy w nim wskazanej. Wszystkie te wielkości są przewidziane (...)

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Chcąc określić krótko a zarazem trafnie kim jest broker ubezpieczeniowy można stwierdzić, iż jest to podmiot należący do grupy pośredników ubezpieczeniowych. Jest on jednak niezależny od zakładu ubezpieczeń i nie pozostaje, tak jak agent, pod bieżącym nadzorem zakładu ubezpieczeń. (...)

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

  Czemu warto się ubezpieczyć? Przed nami wiele okazji do krótszego czy dłuższego odpoczynku. Wreszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy! Niestety chwilom beztroski i odpoczynku zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia. Może się ono przydarzyć nam, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

obowiązki ubezpieczyciela

obowiązki ubezpieczyciela

Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się ze mną skontaktować przedstawiciel firmy i przyjechać na oględziny.Czy ubezpieczyciel ma określony termin na przysłanie przedstawiciela? (...)

Odszkodowanie za wynajem samochodu

Odszkodowanie za wynajem samochodu

2 lata temu jeden z pojazdów firmowych został uszkodzony z OC. Była to szkoda całkowita. Na czas likwidacji szkody nie wynajęliśmy pojazdu zastępczego - po prostu w tym okresie inni nasi kierowcy pracowali dłużej. Mimo tego uważamy, że należy nam się odszkodowanie za przestoje, ponieważ (...)

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC

Uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony mój samochód nie z mojej winy. W chwili obecnej PZU prowadzi likwidację szkody z ubezpieczenia OC. Czy na czas naprawy samochodu mogę w ramach ubezpieczenia OC wynająć inny samochód i czy PZU zwróci mi koszty tego wynajmu? Ubezpieczeniem (...)

Roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń

Roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń

Uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której byłem poszkodowany. W wyniku kolizji uległy uszkodzeniu drzwi tylne samochodu, reflektor i zderzak (m.in. przedziurawienie). Samochód jest 2-letni, na gwarancji. Rzeczoznawca firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia nie zakwalifikował zderzaka do wymiany, (...)

Pozwanie w przypadku ubezpieczenia OC

Pozwanie w przypadku ubezpieczenia OC

Osoba prawidłowo jadąca rowerem została potrącona przez samochód, w wyniku czego doznała obrażeń ciała. Poszkodowany chce dochodzić od sprawcy szkody odszkodowania i zadośćuczynienia. Kogo pozwać w roszczeniu cywilnym czy sprawcę szkody czy zakład ubezpieczeń, w którym sprawca szkody (...)

Egzekucja ZUS a organ egzekucyjny

Egzekucja ZUS a organ egzekucyjny

Otrzymałem jako pracodawca polecenie egzekucji należności ZUS z pensji pracownika. Podpisał ją Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. Natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą do egzekucji jest uprawniony Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik zgłosił sprzeciw motywując (...)

Roszczenie odszkodowawcze

Roszczenie odszkodowawcze

Pijany kierowca uderzył samochodem w mój kiosk z prasą. Kiosk został tak uszkodzony, że nie nadaje się już do naprawy. Kierowca został zatrzymany przez policję. Czy mogę złożyć na niego doniesienie, że popełnił przestępstwo? Od kogo będę mógł dochodzić roszczeń: od firmy ubezpieczeniowej (...)

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

W dniu 27 czerwca na mój samochód najechał inny kierowca. Kierowca ten przyznał, że to on spowodował wypadek pisząc odpowiednie oświadczenie. Samochód odholowałem do stacji ASO i w tym samym dniu zawiadomiłem ubezpieczyciela sprawcy. Zawiadomiłem, że chcę, aby naprawa odbyła się bezgotówkowo (...)

Udostępnienie akt szkody

Udostępnienie akt szkody

Czy ubezpieczyciel ma prawo nie udostępnić mi akt sprawy odszkodowawczej do wglądu tłumacząc się tym, że są tam sprawy operacyjne? Skradziono mi auto. PZU od 8 miesięcy wstrzymuje odszkodowanie tłumacząc się wyjaśnianiem okoliczności. Poprosiłem o udostępnienie akt, bezskutecznie. Podobno (...)

Bezpieczne kupno samochodu

Bezpieczne kupno samochodu

Jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna samochodu? Kiedy powinienem przekazać właścicielowi gotówkę, jakie dokumenty powinienem podpisać, czy prawo przewiduje możliwość unieważnienia umowy sprzedaży, jeśli auto zawiera ukryte wady, które kupujący zauważy np. na drugi dzień po (...)

Co robić wobec odmowy wypłaty odszkodowania?

Co robić wobec odmowy wypłaty odszkodowania?

Niedawno uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony prowadzony przeze mnie samochód (służbowy). Dojeżdżałem do ronda lewym pasem dwupasmowej jezdni, jako ostatni samochód w ciągu pojazdów. W pewnym momencie wyprzedziło mnie z prawej strony BMW, a następnie wcisnęło (...)

Dostęp ubezpieczyciela do informacji medycznej

Dostęp ubezpieczyciela do informacji medycznej

Miałam wypadek. Ubezpieczyciel zażądał ode mnie jednocześnie dostarczenia pełnej dokumentacji medycznej przebiegu leczenia oraz oświadczenia, że wyrażam zgodę na zasięganie informacji o moim zdrowiu i przetwarzanie ich poprzez ubezpieczyciela w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody. Czy (...)

Regres zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody

Regres zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody

Sąsiad z góry zalał mieszkanie sąsiadowi z dołu (pęknięcie rury z powodu mrozu), sąsiad z dołu miał mieszkanie ubezpieczone w PZU natomiast sąsiad z góry nie? Czy ubezpieczyciel może żądać od sąsiada z góry pokrycia szkody lub żądania zwrotu wartości wypłaconego odszkodowania sąsiadowi (...)

Kontrola ZUS

Kontrola ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 2003 roku. W roku 2004 przez okres 3 miesięcy zatrudniałem 1 pracownika. W najbliższych tygodniach spodziewam się kontroli z ZUS - w rozmowie telefonicznej dowiedziałem się że będzie to zwykła kontrola dokumentów; zastanawia mnie (...)

Przedawnienie roszczenia regresowego Zakładu Ubezpieczeń

Przedawnienie roszczenia regresowego Zakładu Ubezpieczeń

Parę lat temu spowodowałem wypadek samochodowy. Czy zakład ubezpieczeniowy może dochodzić ode mnie zwrotu pieniędzy, które wypłacił on poszkodowanemu? Jeśli tak, to po jakim czasie roszczenie o zapłatę się przedawni? W przypadku, gdy ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej? Opinia prawna Opinia niniejsza sporządzona została na podstawie przepisów: – ustawy z dnia 23 (...)