Obowiązki zamawiającego w przetargu publicznym

Pytanie:

W przetargu publicznym na roboty budowlane część wykonawców użyła do obliczenia ceny błędnej stawki VAT. Zamawiający (organ administracji samorządowej) wezwał oferentów do przedstawienia stanowiska (w tym podstawy prawnej) uzasadniającego wybór danej stawki podatku. Czy zamawiający ma prawo coś takiego robić czy też jest zobligowany do samodzielnego ustalenia stawki prawidłowej i odrzucenia ofert, które zawierają błąd w obliczeniu ceny?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.10.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki zamawiającego w przetargu publicznym

Z art. 87 ust. 1 prawa zamówień publicznych wynika, że w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Określenie „w toku badania i oceny ofert”, o którym mowa w art. 87 ust. 1, należy rozumieć jako obejmujące etap od otwarcia ofert aż do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty. W tym okresie zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień odnoszących się do treści złożonych ofert. Z przepisu wynikałoby, że jest to uprawnienie zamawiającego, jednakże wiele wyroków zespołów arbitrów wskazuje, że zaniechanie przez zamawiającego tego trybu postępowania rektyfikacyjnego, w sytuacji gdy takie wątpliwości istniały, może być uznane za naruszenie przepisów postępowania (zob. np. wyrok KIO UZP z 5 listopada 2009 r., KIO/UZP 1443/09, LexPolonica nr 2259426; wyrok KIO UZP z 2 listopada 2009 r., KIO/UZP 1327/09, LexPolonica nr 2304795).

Co więcej w tegorocznym orzeczeniu KIO uznała, że zamawiający przed poprawieniem omyłki w ofercie jest uprawniony do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień odnośnie treści złożonej przez niego oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. KIO 556/12).

Postępowanie zamawiającego jest zatem zgodne z prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wysyłka za pobraniem

21.3.2017 przez: eryk096

Nie zrealizowanie zamówienia

23.6.2016 przez: wejet

Zasadność protestu po wyroku ZA

11.1.2007 przez: Edek2

Interpretacja zapisu w specyfikacji

1.10.2005 przez: leval