Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Pytanie:

Sąd apelacyjny przydzielił mi adwokata z urzędu celem wniesienia skargi kasacyjnej. Zwrócił się do okręgowej rady adwokackiej, a ta wyznaczyła konkretnego adwokata. Adwokat napisał opinię, że jego zdaniem wniesienie skargi kasacyjnej jest bezzasadne, a następnie przysłał tę opinię dziekanowi rady adwokackiej, sądowi i mnie. Opinia dotarła do mnie na 10 dni przed upływem terminu złożenia skargi. Adwokata informowałem pisemnie, że moim zdaniem wniesienie skargi jest zasadne. Czy rada adwokacka powinna wyznaczyć kolejnego pełnomocnika i czy może on, jeżeli nie zdąży złożyć skargi w terminie (do upływu terminu zostało 10 dni) skutecznie wnieść o przywrócenie terminu? Jaka jest podstawa prawna przydzielenia bądź nie kolejnego pełnomocnika? Czy na powyższą sytuację może wpływać uchybienie sądu, polegające na tym, że w postanowieniu dotyczącym przydzielenia adwokata i piśmie do Rady Adwokackiej jest napisane - cytuję: "w celu wniesienia skargi kasacyjnej";, a nie -w celu rozważenia możliwości wniesienia skargi oraz wniesienia jej, ewentualnie sporządzenia opinii"?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.1.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Strona w postępowaniu cywilnym, poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi, może wnieść skargę kasacyjną od każdego wyroku sądu II instancji. Skargę tą może wnieść tylko za pośrednictwem adwokata bądź radcy prawnego. W przedstawionym stanie faktycznym został dla Pana ustanowiony pełnomocnik z urzędu. Pełnomocnik taki może zostać powołany na każdym etapie postępowania. Jednakże należy zauważyć, że pełnomocnik został powołany w sprawie, a nie celem przeprowadzenia określonej czynności. Adwokat, który został dla Pana powołany, miał reprezentować Pana interesy w postępowaniu, a nie miał obowiązku wniesienia skargi kasacyjnej. Dlatego sformułowanie sądu, na podstawie którego wyznaczony został pełnomocnik z urzędu nie ma wpływu na prawidłowość powołania pełnomocnika, ani na bieg terminu na wniesienie skargi kasacyjnej.

Porady prawne

Zgodnie z art. 28 ustawy o adwokaturze adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego bezzasadność apelacji stanowi ważny powód uzasadniający odmowę sporządzenia przez adwokata skargi kasacyjnej (orzeczenie SN z dnia 21 września 200 r. sygn. akt III CZP 14/00).

Przypadki odmowy sporządzania kasacji przez profesjonalnych pełnomocników były rozpatrywane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który stwierdził że adwokat może odmówić sporządzenia kasacji, ale powinien odmowę sporządzić na piśmie, tak aby osoba przez niego reprezentowana wiedziała, na jakiej podstawie prawnej pełnomocnik odmówił sporządzenia kasacji. Odmowa sporządzenia kasacji powinna być przekazana reprezentowanemu w rozsądnym terminie, aby strona mogła skorzystać w tym postępowaniu ze środka odwoławczego jakim jest skarga kasacyjna w drodze wyznaczenia nowego pełnomocnika z urzędu lub ustanowienia pełnomocnika z wyboru (wyroki z dnia 22 marca 2007 r. w sprawach: Siałkowska przeciwko Polsce oraz Staroszczyk przeciwko Polsce). W celu wykonania powyższych orzeczeń ETS Minister Sprawiedliwości w dniu 25 maja 2007 r. zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem o ustalenie jednolitej procedury udzielania odmowy sporządzania skarg kasacyjnych przez adwokatów.

W dniu 15 września 2007 r. Naczelna Rada Adwokacka wydała uchwałę nr 61/2007, w której zaleciała, aby adwokaci odmawiając sporządzenia skargi kasacyjnej niezwłoczne przygotowanie opinii w formie pisemnej, która uzasadnia zajęte stanowisko i przedstawienie jej osobie reprezentowanej, dziekanowi okręgowej rady adwokackiej oraz sądowi, przed którym toczy się postępowanie. Niedopełnienie powyższych obowiązków może być uznane za przewinienie dyscyplinarne, skutkujące odpowiedzialnością dyscyplinarną. Ponadto strona reprezentowana może żądać naprawienia wyrządzonej jej szkody na zasadach ogólnych.

W przedstawionym stanie faktycznym adwokat nie sporządził skargi kasacyjnej, jednak poinformował na piśmie o odmowie jej sporządzenia Pana, Okręgową Izbę Adwokacką oraz sąd. Niestety z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika jakim okresem czasu dysponował adwokat na sporządzenie skargi kasacyjnej, dlatego trudno nam oceniać, czy zostało naruszone przez niego zalecenia sporządzenia opinii niezwłocznie.

W tej sytuacji, jeżeli uważa Pan, że skarga kasacyjna jest zasadna, wystąpić o ustanowienie kolejnego pełnomocnika (co z uwagi na pozostały okres czasu na wniesienie skargi kasacyjnej nie jest zasadne), bądź postarać się o pełnomocnika z wyboru, który taka skargę kasacyjną sporządzi. Biorąc jednak pod uwagę okres czasu pozostały do sporządzenia skargi kasacyjnej, niewykluczone, że także wielu pełnomocników z wyboru może odmówić sporządzenia skargi kasacyjnej ze względu na zbyt krótki okres czasu.

Nie sporządzenie przez pełnomocnika z urzędu skargi kasacyjnej nie stanowi naszym zdaniem podstawy do przywrócenia terminu. Powołany z urzędu pełnomocnik sporządził opinię, zgodnie z którą jego zdaniem wniesienie skargi kasacyjnej jest bezzasadne. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby inny adwokat bądź radca prawny sporządził w tej sprawie skargę kasacyjną.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwana dalej ustawą. Ponadto, jeżeli nie ma szczególnych przepisów (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Dlatego też ustawodawca wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym środek odwoławczy przysługujący stronom od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych (...)

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczące wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego są zgodne z konstytucją. Chodzi o odmowę przywrócenia terminu na wniesienie skargi do NSA. Już jutro Trybunał Konstytucyjny (...)

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

  Co to jest zażalenie? Zażalenie to jeden ze środków zaskarżenia, przysługujący na postanowienie sądu. Zażalenie przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie. Ten środek zaskarżenia wnosi się do sądu wyższej instancji. I tak zażalenie wnosi się do (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia (...)

Jakie stawki minimalne obowiązują za czynności adwokackie?

Jakie stawki minimalne obowiązują za czynności adwokackie?

Od 15 listopada br. zaczynają obowiązywać zmiany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Podstawę zasądzenia przez sąd kosztów (...)

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

  Uzasadnienie wyroku WSA Uzasadnienie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Jednak w sprawach, w których skargę oddalono, (...)

Adwokat musi wnieść opłatę bez wezwania - nawet we własnej sprawie

Adwokat musi wnieść opłatę bez wezwania - nawet we własnej sprawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę spółki S. Spółka Partnerska na indywidualną interpretację Ministra Finansów w zakresie podatku od towarów i usług. Sąd I instancji wskazał, iż ze skargi wynika, iż wniósł ją K. S., będący (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj (...)

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. Zażalenie jest tzw. środkiem względnie dewolutywnym - oznacza to, że w zasadzie rozpatrywać (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego (...)

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  W procedurze cywilnej istnieją dwa podstawowe tryby postępowanie - proces (postępowanie procesowe) i postępowanie nieprocesowe. Ponadto w każdym z tych trybów przepisy przewidują tzw. postępowanie odrębne: W procesie: postępowanie w sprawach małżeńskich, w (...)

Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

Sądy administracyjne wydają dwa rodzaje orzeczeń: wyroki oraz postanowienia. Wyrok, jest orzeczeniem, które rozstrzyga sprawę merytorycznie, co do samej istoty skargi. Postanowienia wydawane są natomiast w tych kwestiach, w których przepisy nie przewidują wydania wyroku. W szczególności (...)

Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

  Postępowanie sądowo-administracyjne – jak każde inne – związane jest także z koniecznością ponoszenia jego kosztów. Co do zasady należne opłaty sądowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym są pobierane od stron, chyba że w drodze ustawy lub postanowienia sądu (...)

Kompetencja referendarza sądowego do orzekania o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy prawnej

Kompetencja referendarza sądowego do orzekania o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy prawnej

Orzekanie w sprawie przyznania pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przed TK przez referendarzy oraz kontrola tych postanowień przez sąd rejonowy działający jako sąd drugiej instancji nie narusza Konstytucji. Zgodna z ustawą zasadniczą jest także zasada, że osobie zainteresowanej wniesieniem (...)

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

15 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Podstawę zasądzenia (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Ułatwienia w ustanawianiu adwokata lub radcy prawnego „z urzędu\

Ułatwienia w ustanawianiu adwokata lub radcy prawnego „z urzędu\" i inne zmiany w postępowaniu cywilnym

  Czego dotyczy projekt? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Teraz trafi on pod obrady Sejmu. Jakie zmiany przewidziano? Projekt nowelizacji ustawy wprowadza (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Skarżący złożył skargę kasacyjną sporządzoną przez adwokata od wyroku NSA (poprzednika Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) w trybie art. 101 ustawy wprowadzającej ustawy o sądownictwie administracyjnym. Skarga została wniesiona przez stronę postępowania (skarżącego), bez pośrednictwa (...)

Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?

Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?

Bardzo prosiłbym o pomoc w jaki sposób mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego z 2010 roku? Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawyz dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014r. Nr 121 – j.t.) oraz ustawy z dnia17 listopada (...)

Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

Art. 175 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nakłada obowiązek sporządzania skargi kasacyjnej do NSA przez uprawnione osoby - adwokata, radcę prawnego lub inne wymienione w art. 175 par. 2 i 3 (tzw. przymus adwokacko0radcowski). Przepis ten stanowi, że wyżej wymienione (...)

Bezzasadna apelacja

Bezzasadna apelacja

Pewna osoba w trakcie procesu cywilnego otrzymała pełnomocnika z urzędu z uwagi na małe zarobki. Sąd wydał w trakcie procesu postanowienie wstępne. Osoba ta nie godzi się z tym postanowieniem. Pełnomocnik twierdzi jednak, iż postanowienie to jest dobre. Czy pełnomocnik z urzędu może odmówić (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym dostała wyższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego w związku z macierzyństwem. Sad również (...)

Odmowa wznowienia postępowania

Odmowa wznowienia postępowania

Sąd apelacyjny nie uwzględnił skargi o wznowienie postępowania. Czy strona działająca bez adwokata może we własnym imieniu wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego? Czy strona bez pośrednictwa adwokata może wnieść kasację do Sądu Najwyższego? Które przepisy KPC regulują powyższe sytuacje? (...)

Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

Nasz podopieczny występując samodzielnie wygrał sprawę przed WSA. Organ wniósł skargę kasacyjną. NSA uchylił wyrok zasądzając na rzecz organu 280 zł kosztów zastępstwa procesowego. NSA nie poinformował naszego podopiecznego o możliwości złożenia zażalenia na zasądzenie kosztów, (...)

Kto sporządza skargę kasacyjną

Kto sporządza skargę kasacyjną

Złożyłem kasację wyroku do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu okręgowego. Pracownik sądu przyjmujący kasację stwierdził, że kasacja musi być sporządzona przez prawnika lub też przez niego podpisana. Kasację sam napisałem. Czy jest prawdą to co powiedział pracownik sądu? Czy (...)

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu

Po korzystnym dla mnie wyroku WSA organ samorządowy ponownie wydał decyzję odmowną w sprawie. Od decyzji tej odwołałam się do SKO, które uwzględniło skargę częściowo i wydało nową decyzję, sporo odmienną w skutkach (poważne uszczuplenie zasadnych roszczeń) od poprzedniego rozstrzygnięcia. (...)

Wznowienie postępowania przed NSA a koszty sądowe

Wznowienie postępowania przed NSA a koszty sądowe

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną a następnie, na wniosek skarżącego, wznowił postępowanie i zobowiązał skarżącego do uzupełnienia skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna będzie rozpatrywana na następnym posiedzeniu Sądu. W postanowieniu o wznowieniu postępowania, pomimo (...)

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

Dłużnik złożył zarzuty od nakazu zapłaty i został wezwany do ich opłacenia. Nie zrobił tego w terminie ani nie wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych.Czy tej sytuacji sąd odrzucając zarzuty stwierdza od razu prawomocność nakazu czy daje dłużnikowi czas na złożenie jakiegoś środka (...)

Egzekucja roszczenia a skarga kasacyjna

Egzekucja roszczenia a skarga kasacyjna

Bank wniósł przeciwko mojej osobie jako dłużnika rzeczowego powództwo o 100.000 zł wraz z odsetkami za okres 5 lat , sąd pierwszej instancji w wyroku uznał roszczenie banku częściowo zasadne w ten sposób iż zasądził tylko kwotę 100.000 zł, natomiast odsetki sąd uznał przedawnione. W (...)

Skarga kasacyjna

Skarga kasacyjna

Mężczyzna zaskarżył decyzję KRUS o wyłączeniu go z ubezpieczenia społecznego rolników. Sąd okręgowy zmienił tę decyzję w ten sposób, że uznał, iż mężczyzna podlega ubezpieczeniu. Na skutek apelacji złożonej przez KRUS sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok i oddalił odwołanie. (...)

Warunki dopuszczalności kasacji

Warunki dopuszczalności kasacji

Niedawno zmieniły się warunki dopuszczalności kasacji w procesie cywilnym w zakresie wartości przedmiotu sporu. Czy dopuszczalność kasacji należy rozpatrywać według przepisów dotyczących wartości przedmiotu sporu obowiązujących w dacie wydania wyroku przez sąd II instancji, I instancji, (...)

Zaskarżalność postanowień sądu

Zaskarżalność postanowień sądu

Sąd na posiedzeniu jawnym nie kończącym sprawy wydał postanowienie niekorzystne i niemożliwe do zrealizowania przez powoda. Jak zaskarżyć takie postanowienie lub skłonić Sąd do częściowego uchylenia postanowienia. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego zażalenie do sądu II instancji (...)