Odmowa wznowienia postępowania

Pytanie:

Sąd apelacyjny nie uwzględnił skargi o wznowienie postępowania. Czy strona działająca bez adwokata może we własnym imieniu wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego? Czy strona bez pośrednictwa adwokata może wnieść kasację do Sądu Najwyższego? Które przepisy KPC regulują powyższe sytuacje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odmowa wznowienia postępowania

6.5.2006

 W sytuacji, w której sąd oddalił skargę o wznowienie postępowania cywilnego, a sądem tym był sąd II instancji (tak wydaje się być w przypadku opisanym w pytaniu, bowiem sądy apelacyjne nie rozpoznają spraw w I instancji), stronie nie przysługuje zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania, jak również zażalenie na postanowienie o odrzuceniu tej skargi. Kwestii tej nie reguluje wprawdzie żadna norma kodeksu postępowania cywilnego, ale wypowiedział się tak jednak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 stycznia 1978 r. sygn. akt II CZ 117/77. Jedynym środkiem prawnym, jaki służył będzie stronie, będzie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Zastrzec trzeba, że obowiązują tu jednak ograniczenia przewidziane w kpc dla możliwości wnoszenia skargi kasacyjnej. W myśl art. 3982 kpc, skarga ta jest dopuszczalna co do zasady w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 50.000 zł, a w sprawach gospodarczych 75.000 zł. Skarga taka winna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego). Mówi o tym art. 871 kpc. Należy dodać przy tym, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, podstawą skargi kasacyjnej (wcześniej: kasacji) od postanowienia sądu okręgowego o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem tego sądu mogą być wyłącznie uchybienia popełnione przez sąd rozpoznający skargę o wznowienie (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia II CKN 123/97).

Potrzebujesz porady prawnej?