Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Pytanie:

Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę medyczną i wypożyczenie samochodu z kierowcą - lekarzem i opcjonalnie ratownikiem medycznym. Zyskuje komfort (szofera i dowóz ekskluzywnym autem) oraz bezpieczeństwo (zabezpieczenie medyczne). Czy potrzebna jest tutaj licencja transportowa - w/g mnie transport medyczny jest wyjątkiem i nie podlega licencji transportowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Przewóz osób dokonywany w takich warunkach nie jest transportem medycznym, który miałby podlegać wyłączeniu od obowiązku posiadania licencji transportowej. W ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z z 2007 r., Nr 125 poz. 874) art. 3 ust. 1 pkt. 3 zawiera wyłączenie stosowania przepisów ustawy, a więc i posiadania stosownej licencji, do wykonywania usług w ramach transportu sanitarnego. Definicję czym jest transport sanitarny odnaleźć można w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14 poz. 89). Art. 70a tej ustawy stanowi, że transportem sanitarnym jest przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, które to osoby lub materiały wymagają specjalnych warunków transportu. Co ważne transport sanitarny wykonywany jest przy użyciu specjalistycznych środków transportu lądowego, wodnego lub lotniczego. Chodzi więc o przewożenie karetkami chorych na kontynuowanie leczenia przy konieczności zapewnienia możliwości podłączenia do specjalistycznej aparatury medycznej (co nie może mieć miejsca przykładowo w taksówce). Transportem sanitarnym niewymagającym posiadania licencji będzie także przewożenie karetką (helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego) organów do przeszczepu lub poszkodowanych w wypadkach np. na autostradzie.

Porady prawne

Ponadto przepisów ustawy o transporcie drogowym nie stosuje się do:

a) przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób

b) przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy

c) przewozu drogowego wykonywanego pojazdami zespołów ratownictwa medycznego

Proponowanej przez Pana działalności nie można zaliczyć do żadnego z powyższych wyjątków, bowiem muszą one mieć charakter niezarobkowego przewozu, czyli nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby przewóz z zabezpieczeniem medycznym miał mieć charakter pomocniczy do innej działalności gospodarczej, a tym bardziej konieczność uiszczania odpłat wyklucza możliwość zaliczenia go do wyjątków ustawowych.

Oferowane przez Pana usługi wpisują się w definicję krajowego transportu drogowego, czyli podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt wykonywania tego przewozu przez lekarza lub dodatkowo z udziałem ratownika medycznego nie zmienia charakteru transportu na sanitarny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym „Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego”. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Trudno taką działalność zaliczyć także do przewozów w ramach pomocy medycznej, co uprawniałoby do zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia (art. 35 ustawy o transporcie drogowym). Po pierwsze w naszej ocenie chodziłoby tu raczej o medyczne zabezpieczenie imprez kulturalnych czy też wydarzeń sportowych. Po drugie świadczenie takich usług wymagałoby od Pana każdorazowo przed wykonaniem przewozu wystawiania specjalnego oświadczenia potwierdzającego wykonywanie takiego przewozu i przekazywania go do Ministra Infrastruktury celem uzyskania zwolnienia od posiadania zezwolenia. Wysokość opłat za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 235 poz. 1726).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne