Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Pytanie:

Powołany pełnomocnik, będący także udziałowcem jednej z założycielskich spółek z o.o., miałby w praktyce całkowitą swobodę w kierowaniu działalnością owej spółki cywilnej dwóch spółek z o.o. Podejmowałby na zasadach wyłączności wszelkie decyzje dotyczące bieżącej działalności spółki cywilnej. Jedynie księgowość i rozliczenia z fiskusem prowadziłaby jedna ze spółek z o.o. Sprawy i decyzje kadrowe natomiast, profil działalności, kierunki rozwoju, decyzje o zawieraniu czy wypowiadaniu umów itd. byłyby w gestii pełnomocnika i w praktyce pozostawione do jego uznania jednak jak rozumiem formalnie zawsze byłyby podejmowane w imieniu mocodawców. Mocodawcy (owe dwie spółki z o.o.) zachowują sobie tylko prawo do odwołania pełnomocnika jedynie w przypadku prowadzenia przez niego działalności niezgodnej z prawem (np. handel narkotykami) lub zaleganiu w opłacaniu zobowiązań spółki cywilnej wobec skarbu państwa wyliczonych przez spółkę z o.o. prowadzącą księgowość. Jaka jest w takim przypadku wg prawa odpowiedzialność takiej osoby fizycznej będącej pełnomocnikiem-prezesem ( choć być może słowo prezes w tym przypadku jest potoczne i użycie go jest nie do końca tu uprawnione?) spółki cywilnej dwóch spółek z o.o. za działania i zobowiązania tejże spółki cywilnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.10.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Jak Pan zauważył osoba, która miałaby reprezentować spółkę cywilną w swej istocie byłaby pełnomocnikiem obu spółek z o.o., które jednocześnie są wspólnikami spółki cywilnej. Zatem odpowiedzialność, nazwijmy to Prezesa s.c., za jego działalność byłaby oparta jedynie na udzielonym mu pełnomocnictwie. Zatem, pełnomocnik w zasadzie nie odpowiada za zaciągane zobowiązania. Pełnomocnik bowiem działa w imieniu i na rzecz mocodawcy. Jego odpowiedzialność nie różni się niczym od odpowiedzialności zwykłego pełnomocnika na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zatem pełnomocnik będzie odpowiadał jedynie za zobowiązania zaciągnięte bez umocowania lub z przekroczeniem tego umocowania na podstawie art. 103 kodeksu cywilnego. Jeżeli natomiast pełnomocnik zaciągnął zobowiązania w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa to nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w ten sposób wspólnikom s.c., chyba że działał świadomie na niekorzyść spółki i zastosowanie znajdą ogólne przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej, np. art 415 k.c.

Porady prawne

W przypadku, gdyby mocodawcy chcieli obciążyć Prezesa s.c. odpowiedzialnością odszkodowawczą za zobowiązania spółki to potrzebna byłaby w tym zakresie stosowna umowa. Może to być np. umowa zlecenia lub kontrakt menadżerski podpisany przez Prezesa i reprezentantów wspólników (sp. z o.o.). Umowa ta może dowolnie określać zakres odpowiedzialności Prezesa za podejmowane działania na szkodę wspólników tak wobec wspólników jak i wobec ich wierzycieli. Umowa ta powinna także wymieniać zakres udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu wspólników.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne