Odpowiedzialność szpitala za zarażenie

Pytanie:

"Jakie są prawne podstawy odpowiedzialności szpitala za zakażenie żółtaczką podczas zabiegu wykonywanego w szpitalu? Proszę o podanie dokładnej podstawy prawnej. "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność szpitala za zarażenie

W nawiązaniu do wczorajszej odpowiedzi uzupełniam ją dziś o żądane informacje. Oto podstawa prawna poszczególnych roszczeń cywilnych: 1.roszczenie o naprawienie szkody poniesionej na skutek wywołania rozstroju zdrowia – art. 444 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), dalej jako kc; 2.roszczenie o wyłożenie sumy potrzebnej na pokrycie kosztów leczenia – art. 444 § 1 zd. 2 kc; 3.roszczenie o wyłożenie sumy potrzebnej na pokrycie kosztów przygotowania do innego zawodu – art. 444 § 1 zd.3 kc; 4.roszczenie o rentę – art. 444 § 2 kc; 5.roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – art. 445 § 1 kc; Odpowiedzialność szpitala opiera się zaś na art. 429 kc. Podstawą żądania odpowiedzialności karnej są przepisy art. 156 albo 157 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika