Odwieszenie kary a informacja dla pokrzywdzonego

Pytanie:

"Mojemu dłużnikowi, skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu z 2005 r. z klauzulą wykonalności i obowiązkiem naprawienia szkody do pół roku od uprawomocnienia wyroku, odwieszono karę pozbawienia wolności i 4.08. ma zacząć odsiadywać dwuletni wyrok. O tym wszystkim dowiedziałam się w rozmowie telefonicznej z pracownicą wydziału karnego w sądzie. Twierdziła ona, że wysłano do mnie pismo w tej sprawie, jednak pod błędny adres. Otrzymywałam inną korespondencję z tą sygnaturą akt i zawsze trafiała do mnie na właściwy adres. W piśmie tym podobno są zamieszczone moje prawa, mogę poinformować sąd, czy chcę z nich skorzystać. Skoro pismo będzie wysłane powtórnie czy termin mojej odpowiedzi będzie się liczył od faktycznego dnia otrzymania, czy ewentualnie można go przywrócić? Jakie w tej sytuacji mam prawa (to nie ja wnosiłam o odwieszenie wyroku)? Czy jeśli mojemu dłużnikowi odwieszono wyrok z przyczyn innych, niż nie naprawienie mojej szkody, to czy mogę poinformować sąd, że nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku? Czy po bezskutecznej egzekucji komorniczej nie mam już żadnych możliwości na odzyskanie moich pieniędzy, bo dłużnik po wyjściu z więzienia będzie miał już "czyste konto" (odbył karę)?"

Odpowiedź prawnika: Odwieszenie kary a informacja dla pokrzywdzonego

Jeśli pismo nie zostało prawidłowo doręczone i sąd doręczy je ponownie, to termin będzie liczony od dnia ponownego doręczenia.

Jak się domyślamy najprawdopodobniej sąd w piśmie poinformuje o możliwości wnioskowania przez pokrzywdzonego o poinformowaniu go o zakończeniu przez skazanego odbywania kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu  przepustki, czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania, przerwy w wykonaniu kary czy warunkowego zwolnienia. Zgodnie z art. 168a § 2 kodeksu karnego wykonawczego o prawie do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, poucza pokrzywdzonego sąd, kierując orzeczenie do wykonania.

Oczywiście może Pani poinformować sąd, iż skazany nie wywiązał się z obowiązku naprawienia szkody. Jak się wydaje nie jest to jednak niezbędne dla odwieszenia kary (a taki zasadniczo jest cel informowania o tym sądu), skoro już to nastąpiło.

Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, można po jakimś czasie skierować kolejny wniosek o wszczęcie egzekucji. Zarządzenie wykonania kary nie stoi temu na przeszkodzie. Obowiązek naprawienia szkody nie jest orzekany zamiast kary więzienia.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika