Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Pytanie:

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim dla mojego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Gdzieś słyszalem jednak, że istnieje jakiś specjalny urząd w Warszawie, w którym powinny się rozliczać takie osoby, jak ja, czyli Polacy zamieszkali za granicą. Czy swoje ewentulane polskie rozliczenia podatkowe mam rozliczać z urzędem właściwym dla mojego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, czy z jakimś specjanym urzędem, który zajmuje się takimi sprawami?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

W przedstawionej sprawie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1371). Poza powyższym należy ustalić, gdzie faktycznie znajduje się Pana miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej: jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Innymi słowy, przede wszystkim należy ustalić, gdzie znajduje się Pana miejsce zamieszkania, jeżeli jest nim miejscowość w Polsce, o której Pan wspomina, to prawidłowo składa Pan zeznanie. Jeżeli natomiast, Pana miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami kraju, to zeznanie należy złożyć przy zastosowaniu § 5 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia, czyli do US właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Porady prawne

Jeżeli chodzi o ustalenie miejsca zamieszkania, to warto posiłkować się interpretacjami wydanymi przez organy podatkowe. Poniżej przedstawiam kilka interpretacji.

W postanowieniu w sprawie interpretacji prawa z dnia 22 lipca 2005 r. wydanym przez Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu: „(...) O miejscu zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny (faktyczne przebywanie) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Chodzi tu, zatem o faktyczne przebywanie w miejscowości, która dla podatnika stanowi jego centrum interesów życiowych. Natomiast nie ma znaczenia fakt zameldowania, stanowiący jedynie o spełnieniu wymogu prawno-administracyjnego. Ustawodawca nie określa również konkretnej liczby dni pobytu za granicą, która decydowałaby o stałym tam pobycie. Dla celów podatkowych zatem znaczenie ma faktyczne miejsce zamieszkania podatnika.(...)”

Dookreślenie miejsca zamieszkania zostało ujęte w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa z dnia 16 sierpnia 2005 r. przez Drugi urząd Skarbowy w Bielsku - Białej o sygnaturze PDF/415-0052/05. Naczelnik w wydanym postanowieniu stwierdził, że jeżeli chodzi o pojęcie miejsca zamieszania to jest to: „(.

..) miejscowość, która stanowi centrum życiowe danej osoby; chodzi o taki związek danej osoby z określonym miejscem, które polega na ześrodkowaniu w tymże miejscu jej głównych pól aktywności, a zwłaszcza na osiedleniu się w tym miejscu. Miejsce zamieszkania, aby mogło być uznane za stałe, musi być traktowane przez daną osobę w taki sposób, żeby można było stwierdzić, że osoba ta robi wszystko, co niezbędne, aby go mieć do dyspozycji w każdym czasie, a nie tylko tymczasowo. Nie ma tutaj znaczenia długość pobytu, lecz jego charakter. Wyjazd nawet na długi okres czasu, np. w celach zarobkowych, nie powoduje utraty stałego miejsca zamieszkania. Zatem za niewystarczający w rozpatrywanym zakresie musi być uznany związek wyrażający się skoncentrowaniem w określonym miejscu tylko działalności zawodowej podatnika, chociażby nawet ta działalność w jego życiu zajmowała czasowo pozycję bardzo istotną, a nawet dominując(...).”

Podobne stanowisko, jak przedstawione powyżej, przedstawił Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga w postanowieniu z dnia 9 września 2005 r. o sygnaturze US 34/DD1/415/14/05. Naczelnik postanowił, a tym samym potwierdził stanowiska wyrażone przez inne organy, iż „(...) Miejsce zamieszkania aby mogło być uznane za stałe, musi być traktowane przez daną osobę w taki sposób, aby można było stwierdzić, że osoba ta robi wszystko, co niezbędne, aby mieć go do dyspozycji w każdym, czasie, a nie tylko od czasu do czasu, lub dla pobytu, który z założenia nosi charakter tymczasowości (wyjazd służbowy, pobyt szkoleniowy, studia itp.). Miejsce zamieszkania nie musi się pokrywać z miejscem zameldowania. (...)” 

Ze względów formalnych, istotne znaczenie ma fakt, czy złożył Pan NIP-3 „Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej”. Jeżeli NIP-3 został zaktualizowany, ze wskazaniem Pan miejsca zamieszkania poza granicami Polski, i faktycznie w Polsce nie ma Pan stałego miejsca zamieszkania to może być Pan uznany za nierezydenta, a to oznacza, że zeznanie roczne należy złożyć w urzędzie właściwym dla danego województwa, a wskazanym w rozporządzeniu. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, w zasadzie właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej [w Polsce], jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy opodatkowaniu małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

W naszym systemie podatkowym przywiązuje się dużą wagę do wykonania przez podatnika wielu sformalizowanych czynności. Zaniechanie spełnienia określonych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wiedza dotycząca tych powinności jest szczególnie ważna w aspekcie podatku VAT. (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach (...)

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ubezpieczeniowych podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.  W przypadku podatników (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Ustawowe warunki tworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Ustawowe warunki tworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Czym jest podatkowa grupa kapitałowa: Podatkowa grupę kapitałową musi stanowić grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Wedle art. 1a ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych( dalej (...)

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Każda osoba podejmująca próbę prowadzenia własnej działalności gospodarczej poznała uczucie bezsilności wobec wszechogarniającej biurokracji, czy sztywnych procedur. Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy jakie obowiązki nakłada na nich prawo, oraz czym grozi takich obowiązków (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są (...)

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Walka z wyłudzaniem podatku od towarów i usług to główny cel nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Nakłada ona nowe obowiązki na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi m.in. o dokonywanie analizy ryzyka wykorzystywania (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

Skorzystaj z e-faktury!

Skorzystaj z e-faktury!

Możliwość wystawiania e-faktur w obrocie gospodarczym wprowadzono rozporządzeniem w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Niewątpliwym jest, że możliwość (...)

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  Kto dokonuje pisemnej interpretacji przepisów na wniosek przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie (...)

Rozliczenie straty w PGK

Rozliczenie straty w PGK

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 19 października 2021 r., nr DD6.8202.4.2021, dotyczy obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

Dostałem pełnomocnictwo do prowadzenia spraw związanych zwiazanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomosci (kamienica) aktualnie szereg spraw związanych ze spadkami (bedą to następne pytania), (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, (...)

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Czy zgłaszać do US otwarcie r-ku depozytowego?

Spółka otrworzyła rachunek bankowy depozytowy w celu lokowania nadwyżek pieniężnych. Jest to rachunek o charakerze lokacyjnym, służący do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych. (...)

Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego

Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego

Na rachunku zmarłego ojca znajduje się 15 tys. zł. W umowie z bankiem byłem uprawniony do wypłaty środków po śmierci ojca. Złożyłem wniosek o wypłatę i otrzymałem telefonicznie informację (...)

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Gdzie należy dokonać opłaty 152 zł (rejestracyjna VAT), jeżeli miejsce zamieszkania a siedziba firmy to dwa różne urzędy skarbowe? Przy czym, jeżeli zakres działalności - to siedziba firmy i (...)

Właściwość urzędu skarbowego

Właściwość urzędu skarbowego

W spółce z o.o. w styczniu 2007 r. wszystkie udziały kupił od Polaka Duńczyk. Gdy właścicielem był Polak, spółka rozliczała się podatkowo w Urzędzie Skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy (...)

Przekroczenie obrotów a zmiana urzędu skarbowego

Przekroczenie obrotów a zmiana urzędu skarbowego

Prowadzę działalność w województwie wielkopolskim. Podlegałem pod mój Urząd Skarbowy dopóki nie przekroczyłem obrotów. Od 2007 r. przeszedłem do Kalisza do Urzędu Skarbowego, bo taki miałem (...)

Powoływanie naczelnika urzędu skarbowego

Powoływanie naczelnika urzędu skarbowego

Kto powołuje i kto może odwołać Naczelnika Urzędu Skarbowego w danym mieście? Czy takie uprawnienia posiada Rada Gminy, w której znajduje się Urząd Skarbowy? Naczelnik  urzędu skarbowego (...)

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

Czy zmiana miejsca prowadzenia działalności powodująca zmianę właściwości urzędu skarbowego skutkuje obowiązkiem złożenia ponownego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej? (...)

Oświadczenia o wyborze kwartalnych rozliczeń

Oświadczenia o wyborze kwartalnych rozliczeń

W 2007 r. rozliczałem PIT-5 i VAT-7K kwartalnie. Czy wybór ten rozciąga się automatycznie na 2008 r. do 20.02.2008 r.? Czy trzeba złożyć nowe oświadczenie o dokonaniu wyboru kwartalnych rozliczeń? (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie (...)

Sprzedaż nakładów inwestycyjnych

Sprzedaż nakładów inwestycyjnych

Przedsiębiorstwo państwowe, które powstało w 1990 roku z podziału jednego dużego przedsiębiorstwa na 3 mniejsze, jest w likwidacji od 1993 roku. Obecnie pozostało jedynie odzyskać od urzędu miasta (...)

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Podatek spadkowy a mieszkanie lokatorskie

Znajoma posiada lokatorskie prawo do mieszkania spółdzielczego na podstawie przydziału z 1984 r. Syn chce przejąć mieszkanie. Oczywiście rodzic się zgadza. Spółdzielnia żąda jednak okazania (...)

Podatek od spadku a zwolnienie

Podatek od spadku a zwolnienie

13 kwietnia tego roku zmarła moja mama - nie zostawiła testamentu. Zanim zgłosiłem się do urzędu skarbowego w celu złożenia formularza SD-Z1, jeszcze w kwietniu złożyłem w Sądzie Rejonowym, (...)

Termin zgłoszenia zaprzestania działalności

Termin zgłoszenia zaprzestania działalności

Osoba fizyczna prowadzi działalność i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Z dniem 30.11. likwiduje działalność. Do 25 grudnia zostanie złożona deklaracja VAT-7 za listopad. Jaki jest (...)

FORUM PRAWNE

Darowizna GOTÓWKI od rodziny bez dowodu jej otrzymania a zwolnienie od podatku

Darowizna GOTÓWKI od rodziny bez dowodu jej otrzymania a zwolnienie od podatku Na skutek zawarcia ustnej umowy darowizny otrzymałem ?z ręki do ręki? od dziadków 40.000,00 złotych w formie gotówki (...)

Rejestracja umowy leasingu w urzędzie skarbowym w 2011

Rejestracja umowy leasingu w urzędzie skarbowym w 2011 Co powinienem zrobić żeby móc dalej odliczać VAT w całości od płaconych rat leasingowych, w związku z nowymi zasadami obawiam się że już (...)

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne Witam, Chciałem zasięgnąć opinii w związku z egzekucją z konta firmowego. Nie zapłaciłem jednego mandatu, zostało finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. (...)

Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym

Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym Witam, Opis Dzisiaj w drodze do marketu otrzymałem, mandat w wysokości 50 zł za przejście w miejscu nieoznakowanym. Policja podjechała nieoznakowanym (...)

Kto z US jest odpowiedni w sprawach podatku od darowizny?

Kto z US jest odpowiedni w sprawach podatku od darowizny? Kto z US jest odpowiedni w sprawach podatku od darowizny? Który naczelnik znaczy się? Naczelnik urzędu skarbowego odpowiedni ze względu na (...)

Darowizna działki, sprzedaż jej i nieodprowadzony podatek. Postępowanie komornicze

Darowizna działki, sprzedaż jej i nieodprowadzony podatek. Postępowanie komornicze Witam. W 2011r, aktualna małżonka mojego taty otrzymała od swojej matki nieruchomość rolną zabudowaną siedliskiem. (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Zastosowanie 20% stawki sankcyjnej od otrzymanej darowizny

Zastosowanie 20% stawki sankcyjnej od otrzymanej darowizny W dniu 12 grudnia 2016 roku na skutek złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania SD-3 wszczęte zostało postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia (...)

Sprzedaż akcji spółki z o.o.

Sprzedaż akcji spółki z o.o. Witam, Proszę o poradę prawną bo nie wiem gdzie zacząć szukać informacji. Mój ojciec ma akcję spółki z o.o.. Dostał je podczas prywatyzacji jako pracownik jakieś (...)

Poództwo opozycyjne wobec tytułu wykonawczego.

Poództwo opozycyjne wobec tytułu wykonawczego. Witam szanownych Użytkowników tego szacownego Forum ! Problem, jaki mnie dotknął, to zagarnięcie, przez urząd skarbowy, nadpłaty mojego podatku dochodowego (...)

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne Witam, Chciałem zasięgnąć opinii w związku z egzekucją z konta firmowego. Nie zapłaciłem jednego mandatu, zostało finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. (...)

Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym

Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym Witam, Opis Dzisiaj w drodze do marketu otrzymałem, mandat w wysokości 50 zł za przejście w miejscu nieoznakowanym. Policja podjechała nieoznakowanym (...)

Kto z US jest odpowiedni w sprawach podatku od darowizny?

Kto z US jest odpowiedni w sprawach podatku od darowizny? Kto z US jest odpowiedni w sprawach podatku od darowizny? Który naczelnik znaczy się? Naczelnik urzędu skarbowego odpowiedni ze względu na (...)

Darowizna działki, sprzedaż jej i nieodprowadzony podatek. Postępowanie komornicze

Darowizna działki, sprzedaż jej i nieodprowadzony podatek. Postępowanie komornicze Witam. W 2011r, aktualna małżonka mojego taty otrzymała od swojej matki nieruchomość rolną zabudowaną siedliskiem. (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Zastosowanie 20% stawki sankcyjnej od otrzymanej darowizny

Zastosowanie 20% stawki sankcyjnej od otrzymanej darowizny W dniu 12 grudnia 2016 roku na skutek złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania SD-3 wszczęte zostało postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia (...)

Sprzedaż akcji spółki z o.o.

Sprzedaż akcji spółki z o.o. Witam, Proszę o poradę prawną bo nie wiem gdzie zacząć szukać informacji. Mój ojciec ma akcję spółki z o.o.. Dostał je podczas prywatyzacji jako pracownik jakieś (...)

Poództwo opozycyjne wobec tytułu wykonawczego.

Poództwo opozycyjne wobec tytułu wykonawczego. Witam szanownych Użytkowników tego szacownego Forum ! Problem, jaki mnie dotknął, to zagarnięcie, przez urząd skarbowy, nadpłaty mojego podatku dochodowego (...)

Urząd Skarbowy w Sieradzu

Urząd Skarbowy w Sieradzu Każdy kontroler skarbowy to Bóg ,może robić to co chce i nie interesują go fakty, jak się upsze to i tak postawi na swoim (jakpowal) byc może że tacy się zdarzają , (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

DO KOGO I JAK WNIEŚĆ SKARGĘ NA PRACOWNIKA URZĘDU SKARBOWEGO????

DO KOGO I JAK WNIEŚĆ SKARGĘ NA PRACOWNIKA URZĘDU SKARBOWEGO???? Trzy lata temu kupiłem mieszkanie na kredyt. Pani z US wezwała mnie z dowodami na źródło pochodzenia mojej gotówki. Kiedy okazało (...)

Porady prawne