Opłata od wniosku o uwłaszczenie

Pytanie:

W KW uwidocznionymi właścicielami są ludzie nieżyjący od lat 40-tych. Ich córka umarła w 1969 r. Nie wiem czy została uznana za spadkobierczynię, nie wiem też czy ma dzieci. Mój ojciec użytkował przedmiotowe pole od początku lat 60-tych. Nie wiem jaka była umowa, czy też podstawa, na której ojciec zaczął użytkować pole. Mój ojciec umarł w 2000 r. Ja obecnie jestem w związku małżeńskim i wspólności majątkowej i użytkuję to pole. Zastanawiam się czy złożyć wniosek o zasiedzenie czy o stwierdzenie, że ojciec nabył własność na podstawie z 1971 r. Ile kosztuje złożenie wniosku o uwłaszczenie na mocy ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw wiejskich? Nie mam zrobionego postępowania spadkowego po ojcu. Jeżeli będę pisał o zasiedzenie to jeżeli sąd uzna, że było samoistne posiadanie i koniec terminu 30 bądź 20 letniego przypada na okres po śmierci ojca to uzna że nabyłem własność przez zasiedzenie razem z żoną, czy też mam jako osobę uprawnioną do nabycia pisać tylko siebie?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata od wniosku o uwłaszczenie

Zgodnie z art. 4 zd. 2 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, rozpoznawanie spraw o stwierdzenie nabycia na podstawie tej ustawy własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego oraz o odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu nabycia własności tych nieruchomości przekazuje się sądom.  Zgodnie z art. 5  § 4, nabycie własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego stwierdza sąd w postępowaniu nieprocesowym.  Postępowanie w tych sprawach jest wolne od opłat sądowych.
Odnosząc się do zasiedzenia, to wskazać należy, że zgodnie z art. 176 kc, jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Zgodnie z art. 176 § 2 przepisy te stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza. Jeżeli przeniesienie posiadania nastąpiło w drodze spadkobrania, to przyjąć należy, że to spadkobierca nabył to posiadanie i to on może doliczyć do okresu zasiedzenia czas posiadania przez spadkodawcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: