Opodatkowanie dofinansowania

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą. Skorzystałam z pomocy Urzędu Pracy i przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej pozyskałam środki finansowe na zakup wyposażenia, jak i środków trwałych potrzebnych do utworzenia miejsca pracy dla nowego pracownika. Czy otrzymane pieniądze muszę opodatkować podatkiem dochodowym?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie dofinansowania

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W świetle powyższego przepisu otrzymana dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie jest zaliczana do przychodów z działalności gospodarczej i nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozumując a contrario (z przeciwieństwa) dotacja w części przeznaczonej na inne cele niż wskazane wyżej (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne), np. na wyposażenie, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika