Otwarcie rachunku inwestycyjnego w USA

Pytanie:

Czy mogę otworzyć rachunek inwestycyjny za granicą, aby grać na giełdzie amerykańskiej? Czy nie ma przepisu regulującego tego typu rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.3.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Otwarcie rachunku inwestycyjnego w USA

Zgodnie z art.5.2 ustawy Prawo Dewizowe (Dz.U. nr 160 poz.1063 z 98r.) rezydenci czyli osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju mogą dokonywać obrotu dewizowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z tej ustawy. Obrót dewizowy obejmuje w szczególności inwestycje portfelowe będące obrotem kapitałowym w zakresie papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania oraz pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem obrotu akcjami w ilości zapewniającej łącznie co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z art. 9 pkt.3 wskazanej ustawy zezwolenia dewizowego wymaga jednak dokonywanie inwestycji portfelowych w zakresie krótkoterminowych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Polskiej Giełdzie Finansowej S.A. w Warszawie lub Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie. Oznacza to, iż zezwolenia takiego wymagają inwestycje portfelowe w zakresie obligacji i innych papierów wartościowych o charakterze dłuższym, wyemitowanych na podstawie przepisów kraju miejsca zamieszkania, siedziby emitenta lub kraju emisji, o terminie wykupu krótszym niż jeden rok (art. 2.1 pkt 20) a także prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów (art.2.1. pkt 22) z wyłączeniami wskazanych w art.9 pkt.3. Zezwoleń dewizowych w świetle art. 7.1 udziela w drodze decyzji Prezes NBP. Wskazany zakres objęty obowiązkiem uzyskania zezwolenia dewizowego nie obejmuje akcji oraz innych papierów wartościowych wyemitowanych na podstawie przepisów kraju miejsca zamieszkania, siedziby emitenta lub kraju emisji (nie będących krótkoterminowymi papierami wartościowymi zgodnie z art.2.1 pkt.20) a także jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania (w rozumieniu art.2.2 pkt.21). Nie ma tu bowiem zastosowania ograniczenie z art.9 pkt.2, gdyż Stany Zjednoczone należą do OECD. Nie należy jednak zapominać, iż zgodnie z art.12.3 rezydenci, nabywający i zbywający papiery wartościowe na zagranicznych rynkach regulowanych obowiązani są korzystać z pośrednictwa podmiotów prowadzących działalność maklerską i posiadających uprawnienia do takiego pośrednictwa na podstawie przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 poz.754 z 1997r.).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne