PCC od umowy kupna udziałów spółki z o.o.

Pytanie:

"Kupiłem w jednym dniu od trzech różnych osób fizycznych 990 (100%) udziałów jednej spółki z o.o. o wartości nominalnej jednego udziału 100,00 zł, po cenie za jeden udział 5,00 zł, co daje łączną sumę zakupu 4.950,00 zł. Z każdą z tych osób przed notariuszem zawarłem stosowną umowę kupna-sprzedaży udziałów. W urzędzie skarbowym powinienem zdeklarować i zapłacić podatek od czynności cywilno prawnych. Skoro faktycznie zapłaciłem 4.950,00 zł za wszystkie udziały tej spółki, to rozumiem, że powinienem tę sumę zdeklarować i odpowiednio od tejże sumy zapłacić podatek PCC. Czy mogę złożyć w tym opisanym przypadku jedną deklarację PCC, załączając do niej wszystkie trzy ww. umowy, czy też powinienem złożyć trzy osobne deklaracje do każdej z tych umów. Czy podstawą do opodatkowania jest w tym przypadku suma 4.950,00 zł, czy też, jak mi sugeruje urząd skarbowy, jest to suma wartości nominalnych wszystkich udziałów, czyli 99.000,00 zł. Proszę też o podanie mi wysokości podatku PCC, który należy w tym przypadku zapłacić?"

Odpowiedź prawnika: PCC od umowy kupna udziałów spółki z o.o.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży praw majątkowych (m.in. od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.) - 1 %.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa prawa majątkowego. Nie stanowi zatem podstawy opodatkowania ani cena określona w umowie, ani tym bardziej wartość nominalna udziałów, jeśli nie odzwierciedla ona wartości rynkowej. Zgodnie z art. 6 ust. 2-4 ustawy o PCC, wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o PCC, podatnicy (a więc przy umowie sprzedaży - kupujący) są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (przy czym nie dotyczy to przypadków, gdy sprzedaż dokonywana jest z podpisem notarialnie poświadczonym). Jeżeli jest kilka sprzedaży udziałów pomiędzy różnymi osobami, to oczywiście należy złożyć kilka deklaracji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika