Podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych

Pytanie:

"Mieszkam w USA, ale być może będę rozliczał się z podatków także w Polsce. Na potrzeby tego pytania załóżmy, że tak właśnie będzie i że mam taki obowiązek. W USA pracuję, ale posiadam rachunek inwestycyjny, kupuję akcje, obligacje, fundusze i inne papiery. Czy zysk z tego tytułu muszę rozliczać w Polsce, tak jak rozliczam mój zysk z tytułu zatrudnienia w USA? Jeśli tak, to czy rozliczenie tego w zeznaniu rocznym jest wystarczające, czy też powinienem rozliczać to w jakiś inny sposób?"

Odpowiedź prawnika: Podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych

Zapis art. 14 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r., stanowi, że osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw (np. w Polsce) będzie zwolniona od opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie (w USA) zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi, chyba że m.in. osoba fizyczna osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce), przebywa w drugim Umawiającym się Państwie (w USA) przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Zatem, o ile dany podatnik posiada polską rezydencję podatkową (miejsce zamieszkania w Polsce) jego dochody kapitałowe będą opodatkowane w Polsce, a o ile przebywa w USA przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego mogą być opodatkowane również w tym kraju.

Przychody z kapitałów pieniężnych określone są w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Jak stanowi art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Zgodnie z art. 30b ust. 5a i 5b ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (mający miejsce zamieszkania w Polsce), osiąga dochody zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, lub wyłącznie poza granicami RP, od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

Na podstawie art. 30b ust. 6 ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody kapitałowe uzyskane w roku podatkowym.

Masz inne pytanie do prawnika?