Gospodarstwo rolne.

Pytanie:

"Podatnik jest właścicielem 0,7200 ha użytków rolnych, dodatkowo jest dzierżawcą 0,5000 ha użytków rolnych, a więc jest w posiadaniu 1,2200 ha użytków rolnych łącznie. Za grunty o powierzchni 0,5000 ha podatek uiszcza właściciel, a nie dzierżawca. Czy grunty o powierzchni 0,7200 ha należy traktować jak grunty gospodarstwa rolnego (zgodnie z art.2 ust.1 ustawy o podatku rolnym)i opodatkować stawką dla gruntów gospodarstw rolnych (zgodnie z art.4 ust.1 w.w. ustawy)?"

Odpowiedź prawnika: Gospodarstwo rolne.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm., dalej pod.rol.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Z treści przytoczonego przepisu wynika, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej.

 

W tym miejscu należy przytoczyć stanowisko przedstawione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 20 czerwca 2008 r. I SA/Op 137/08 (LEX nr 477462):

"Za gospodarstwo rolne - w rozumieniu ustawy z 1984 r. o podatku rolnym - należy rozumieć obszar gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu określonej osoby, przy czym chodzi tu zarówno o posiadanie samoistne, jak i posiadanie zależne. W konsekwencji za gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym należy rozumieć obszar gruntów, obejmujący także grunty dzierżawione."

 

Reasumując stoimy na stanowisku, że w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym zostały spełnione normy obszarowe dotyczące gospodarstwa rolnego i  stanowiące własność podatnika grunty należy opodatkować podatkiem rolnym.

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika