Podmioty powiązane

Pytanie:

Spółka z o o.o. której udziałowcami są 2 osoby fizyczne, prowadzi usługi transportowe samochodami wynajmowanymi od firm (osoba fizyczna i spółka cywilna), które należą do udziałowców spółki. Ponadto w sp. z o.o. jeden z udziałowców jest również prokurentem, mając jednocześnie firmę jednoosobową i spółkę cywilną z 2 udziałowcem. Na dowód wzajemnych usług wystawiane są faktury sprzedaży usług - dzierżawa samochodów na spółkę z o.o. według cen ustalonych w umowie pomiędzy sp. z o.o. i tymi firmami. Ceny te są porównywalne z cenami rynkowymi, a co za tym idzie z cenami, jakie zostałyby zastosowane, gdyby we wzajemnych kontaktach brały udział niezależne podmioty. Czy w tej sytuacji firmy te, tzn. sp. z o.o. firma jednoosobowa i s.c. są podmiotami powiązanymi? A jeśli tak, to czy mamy obowiązek sporządzenia szczegółowej dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy sp. z o.o. ma obowiązek sporządzenia szczegółowej dokumentacji, o której mowa w art. 9a tej ustawy i czy mamy ją gdzieś przedstawić?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podmioty powiązane

Rodzaje podmiotów powiązanych określa art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazuje one, iż powiązania występują przykładowo, jeżeli te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

 

Chociaż przepis ten wskazuje na określenie nieadekwatne do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki cywilnej, tj. do udziału w kapitale, można przyjąć jednak, iż świadczenia pomiędzy spółką z o.o. z jednej strony, a działalnością indywidualną i spółką cywilną w których uczestniczą udziałowcy spółki z o.o. wypełniają definicję podmiotów powiązanych. Również można przyjąć, iż prokurent – chociaż nie jest członkiem zarządu – bierze udział w zarządzaniu (np. reprezentując spółkę łącznie z członkiem zarządu lub samodzielnie).

 

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy podatnik (np. spółka z o.o.) dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tą spółką - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji. Należy przy tym zauważyć, iż obowiązek ten obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 

  1. 100.000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo

  2. 30.000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

  3. 50.000 EURO - w pozostałych przypadkach.

Jak stanowi art. 9a ust. 4 ustawy, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumentacji  w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania tej dokumentacji przez te organy. Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.

Warto także przeczytać:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Metody szacowania dochodu w transakcjach między podmiotami powiązanymi

Metody szacowania dochodu w transakcjach między podmiotami powiązanymi

Objęcie dochodów osiąganych przez podmioty powiązane możliwością badania ich „rynkowości” i w konsekwencji szacowania w oparciu o przepisy przewidziane dla oceny warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi daje organom podatkowym szerokie możliwości oceny rzetelności wyliczenia dochodu. W przypadku zakwestionowania przez władze skarbowe (...)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Czym są uprzednie porozumienia cenowe? Podmioty powiązane w transakcjach między sobą są zobowiązane, co do zasady, stosować ceny rynkowe. Ustalona cena powinna więc odpowiadać cenie, jaką zapłaciłby kontrahent zewnętrzny, niebędący podmiotem powiązanym. Wszystkie podmioty powiązane maja obowiązek stosowania cen transferowych, przy czym podatnik musi stale liczyć się z ryzykiem ich (...)

Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

Problematyka transakcji powiązanych Analizę transakcji powiązanych rozpocząć należy od określenia, czym są podmioty powiązane. Ponadto należy zwrócić uwagę na obowiązek opracowania dokumentacji transakcji powiązanych oraz konsekwencji jej braku. Czym są podmioty powiązane? Pojęcie podmiotów powiązanych zostało zdefiniowane w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Pomoc dla producentów świń Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające (...)

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dopłata do żłobka od 1 stycznia 2022 r.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dopłata do żłobka od 1 stycznia 2022 r.

Celem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch nowych świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dopłaty do żłobka lub dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.  ##baner##  Rodzinny kapitał opiekuńczy  Już wkrótce do wielu (...)

Wkłady komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej

Wkłady komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej

    Stan faktyczny Razem z małżonką i naszym synem planujemy założenie spółki komandytowo-akcyjnej. Akcjonariuszem będzie zagraniczny inwestor, a ta forma działalności ma nam zapewnić stały i niezakłócony wpływ na firmę. Chcemy utworzyć dużą firmę „rodzinną." Dotychczas prowadziłem z bratem działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. (...)

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzinny (...)

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy

Blisko 430 tys. zł jednorazowego wsparcia z środków UE na utrzymanie firmy w czasie pandemii COVID-19 W sumie aż 2,5 mld zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w ogłoszonym właśnie konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Konkurs (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. - "Od 1 września uprawnieni mogą składać (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Czy można ograniczyć możliwość reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez prokurenta?

Czy można ograniczyć możliwość reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez prokurenta?

Zasady reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określone zostały w art. 205 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”). Zgodnie z tym przepisem: „§ 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń (...)

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent, a co to jest prokura? Zgodnie z art. 109[1] ustawy Kodeks cywilny, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura jest zatem szczególnym pełnomocnictwem (...)

Prokurent może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi

Prokurent może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi

Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji wnieśli pełnomocnicy strony – pracownicy przedsiębiorstwa (art. 87 § 2 k.p.c.), ustanowieni przez prokurenta. Sąd odwoławczy powziął wątpliwość, czy prokurent może ustanowić takich pełnomocników procesowych, i przedstawił pytanie prawne Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy w odpowiedzi podjął uchwałę: Prokurent może (...)

Rezygnacja prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opinia prawna

Rezygnacja prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opinia prawna

  Stan faktyczny Jak osoba będąca prokurentem w spółce z o.o. powinna złożyć rezygnację i doprowadzić do wykreślenia jej z tej funkcji w KRS? Opinia prawna Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), Ustawa z dnia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podmioty powiązane w rozumieniu KSH

Podmioty powiązane w rozumieniu KSH

Jakie podmioty są podmiotami powiązanymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych? Wskazujemy, że zgodnie z przepisami ksh (ustawa z dnia15 września 2000r., Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 (...)

Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym w podmiocie, któremu (...)

Wpis do KW po zajęciu nieruchomości

Wpis do KW po zajęciu nieruchomości

Firma nasza nabyła nieruchomość na drugiej licytacji sądowej w drodze przysądzenia własności. W 2007 r. braliśmy udział w I licytacji ale z powodu braku chętnych przystąpiliśmy do II licytacji (...)

Dezynfekcja chłodni samochodowych

Dezynfekcja chłodni samochodowych

Działająca auto-myjnia chce wprowadzić usługę - dezynfekcję chłodni samochodowych. Potencjalni klienci pytają o stosowne "certyfikaty." Jakie przepisy regulują tego typu usługi? Jaki organ jest (...)

Podział zysku w spółce z o.o.

Podział zysku w spółce z o.o.

Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest podjęcie uchwały przez ZW o podziale zysku, przeznaczając go w części dla pracowników Spółki i na kapitał zapasowy, posiadając wiedzę, (...)

Informacja o kapitale zakładowym spółki z o.o.

Informacja o kapitale zakładowym spółki z o.o.

Jak należy podawać wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy jeden ze wspólników wniósł jako aport do spółki 50 tys. zł gotówką, a drugi (...)

Wypłata środków z kapitału zapasowego

Wypłata środków z kapitału zapasowego

Czy w ciągu roku obrotowego można wypłacać środki z kapitału zapasowego? Jeżeli tak, to na jaki cel? Kapitał zapasowy wchodzi w skład tzw. kapitału własnego spółki kapitałowej, oprócz niego (...)

Zasada gwarancyjna kapitału zakładowego spółki

Zasada gwarancyjna kapitału zakładowego spółki

Czy można przeznaczyć kapitał zakładowy na np. zakup pieczątek, komputer, opłaty sądowe i notarialne ponoszone przy założeniu spółki? Czy obowiązkowo kapitał wniesiony przez wspólników musi (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz (...)

Wniosek prokurenta o ogłoszenie upadłości spółki

Wniosek prokurenta o ogłoszenie upadłości spółki

Prokurent spółki z o.o. złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Pozostali dwaj członkowie zarządu spółki wnosząc o oddalenie wniosku zarzucają, iż prokurent nie jest legitymowany (...)

Odpowiedzialność prokurenta

Odpowiedzialność prokurenta

Prokurent samoistny sprzedał samochód osobowy zarejestrowany na firmę koleżance bez uzgodnienia z zarządem. Kwota sprzedaży samochodu nie była wysoka (15 tys zł). Pieniądze wpłynęły na konto (...)

Prokura w spółce jawnej

Prokura w spółce jawnej

W jakiej formie musi być ustanowiona prokura? Czy prokurent może mieć ograniczony zakres reprezentacji spółki do określonych spraw, czy może być warunek, że działa zawsze z jednym ze wspólników? (...)

Zbycie nieruchomości spółki przez prokurenta

Zbycie nieruchomości spółki przez prokurenta

W spółce z o. o. ma być ustanowiony prokurent. Czy może on samodzielnie sprzedać nieruchomość należącą do spółki? Prokurent jest co prawda pełnomocnikiem umocowanym przez przedsiębiorcę do (...)

Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną

Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną

Prezes Zarządu jednoosobowego składu zarządu spółki z o.o. zarejestrowanej w KRS w Polsce jest obywatelem Irlandii Płn., nie zna języka polskiego i bardzo rzadko przebywa w Polsce. Ustanowiony jest (...)

Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Do firmy A produkującej oprogramowanie, zgłosiła się inna firma tworząca własne programy. Zaproponowała darmowe przekazanie własnego programu, aby również gratis przekazywać je wszystkim Klientom (...)

FORUM PRAWNE

obliczenia urlopu dla pracownika tymczasowego

obliczenia urlopu dla pracownika tymczasowego Witam, zapisałam się na studia podyplomowe i dostałam takie zadanko domowe. Czy ktoś mógłby pomóc? Wiem,że pracownik ma prawo do 2 dni urlopu po przepracowanych (...)

Ustna umowa pożyczki/wkładu - jednostronna zmiana warunków

Ustna umowa pożyczki/wkładu - jednostronna zmiana warunków Witam, mam pytanie odnośnie ustnej umowy pożyczki, a raczej wkładu finansowego w biznes. Pożyczkodawca, a w zasadzie cichy wspólnik w (...)

Podwyższenie kapitalu sp z o.o.

Podwyższenie kapitalu sp z o.o. Witam Opiszę przypadek mój i poproszę o wskazówki. Witam Opiszę przypadek mój i poproszę o wskazówki. Została założona sp z o.o. z kapitałem początkowym (...)

jak zlikwidowac kapitał zapasowy?

jak zlikwidowac kapitał zapasowy? jak zlikwidowac kapitał zapasowy?

jak sprawdzić kapitał zakładowy?

jak sprawdzić kapitał zakładowy? jak sprawdzić kapitał zakładowy?

Innofund - kapitał na innowacje

Innofund - kapitał na innowacje Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie \"Innofund - kapitał na innowacje\". (...)

czy prokurent może być karany?

czy prokurent może być karany? czy prokurent może być karany? Czy prokurent moze byc karany ? sztuka

czy prokurent składa oświadczenie majątkowe?

czy prokurent składa oświadczenie majątkowe? czy prokurent składa oświadczenie majątkowe?

czy prokurent może być świadkiem w procesie?

czy prokurent może być świadkiem w procesie? czy prokurent może być świadkiem w procesie?

czy prokurent może podpisywać deklaracje vat-7?

czy prokurent może podpisywać deklaracje vat-7? czy prokurent może podpisywać deklaracje vat-7?

czy dyrektor może używać pieczątki prokurent?

czy dyrektor może używać pieczątki prokurent? czy dyrektor może używać pieczątki prokurent?

Porady prawne