Podstawa wymiaru składki i zerowy dochód

Pytanie:

Jak naliczana jest podstawa wymiaru składki ZUS w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w oparciu o umowę zlecenie bez określonego wynagrodzenia podstawowego, a tylko określona jest, procentowo, prowizja od wypracowanego zysku? W danym miesiącu nie został wypracowany zysk, a więc dochód pracownika wynosi zero.

Masz inne pytanie do prawnika?

11.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa wymiaru składki i zerowy dochód

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, ustala się w taki sposób, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi przychód. Przychód ten powinien być określony zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy. Proszę przy tym pamiętać, iż jeżeli umowa zlecenia została zawarta po 13 stycznia 2000 r., a Pana dochód był zerowy, taka też powinna być składka (zerowa).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne