Pokrzywdzony w toku postępowania przygotowawczego

Pytanie:

Jaki jest status pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pokrzywdzony w toku postępowania przygotowawczego

30.12.2011

Odnosząc się do kwestii Pana uprawnień w tej sytuacji należy sięgnąć do przepisów Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z art. 299 § 1 kpk pokrzywdzony w toku postępowania przygotowawczego jest stroną. W związku z tym w myśl art. 156 § 1 kpk przysługuje Panu prawo
przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich odpisów i kserokopii. W aktach musi znajdować się protokół z przeprowadzonych oględzin miejsca zdarzenia, zatem może Pan zapoznać się z jego treścią. Art. 167 kpk daje pokrzywdzonemu uprawnienie do składania wniosku o przeprowadzenie określonego dowodu. Niestety jeśli organ postępowania oddali taki wniosek, to nie przysługuje w tym przypadku zażalenie (Prusak Feliks „Komentarz do kodeksu postępowania karnego” Warszawa 1999 Wydawnictwo Prawnicze wydanie I ss. 1812; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2006 r., sygn. WZ 80/2005). Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić. Jednak jeśli doszło do oddalenia wniosku dowodowego, to nie jest to przeszkodą późniejszego dopuszczenia dowodu, chociażby nie ujawniły się inne okoliczności. Zgodnie z art. 315 § 1 w zw. z art. 325a § 2 kpk pokrzywdzony może także wnioskować o przeprowadzenie określonych czynności dochodzenia, np. przesłuchania świadków. Jeśli pokrzywdzony tego zażąda, to może brać udział w czynności przesłuchania świadka i nie można mu tego odmówić.

Potrzebujesz porady prawnej?