Pozew o eksmisję

Pytanie:

Jakie dokumenty potrzeba aby wystąpic o eksmisję? Co oznacza pojęcie przedstawiciel procesowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozew o eksmisję

Aby wystąpić o eksmisję do sądu konieczne jest złożenie pozwu o eksmisję, który powinien zawierać dokładne określenie żądania i przytoczenie okoliczności faktycznych, uzasadniających żądanie. W pozwie można również zawrzeć wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, wniosek o dokonanie oględzin, czy polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu. Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników (załącznikiem jest np. dokument poświadczający, że powód, czyli żądający eksmisji, jest właścicielem lokalu lub inne dokumenty, stanowiące dowód zaistniałych okoliczności, stanowiących przyczynę domagania się eksmisji) dla doręczenia ich uczestniczącym w sporze osobom (pozwanemu), a ponadto, jeśli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Rodzaj dołączanych do pozwu dokumentów (załączników), zależy od podstawy domagania się eksmisji (np. dokument potwierdzający wypowiedzenie umowy najmu, jeżeli eksmisja ma dotyczyć najemcy). Pojęcie "przedstawiciel procesowy" nie występuje w Kodeksie postępowania cywilnego, natomiast dział V tej ustawy reguluje instytucję "pełnomocnika procesowego". Pełnomocnik procesowy to osoba upoważniona przez stronę sporu (pozwanego lub powoda) do reprezentacji tych osób przed sądem (dokonywania czynności procesowych - np. złożenia pozwu, składania wniosków dowodowych, wnoszenia apelacji itp.). Pełnomocnikiem procesowym jest zazwyczaj adwokat lub radca prawny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wynagrodzenie w rzeczach materialnych

15.7.2018 przez: bejbicz

Wniosek o zmianę kuratora zawodowego.

30.5.2018 przez: PaniKarolina

POLISA POSAGOWA PZU

22.4.2018 przez: -

Wniosek o zaplate

24.11.2017 przez: Faziakomaniak