Pożyczka udzielona spółce komandytowo-akcyjnej

Pytanie:

"Wspólnik będący komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej zamierza udzielić spółce pożyczki. Czy wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej może udzielić spółce pożyczki? czy jest ona traktowana jako zwiększenie wkładu tego wspólnika do spółki?"

Odpowiedź prawnika: Pożyczka udzielona spółce komandytowo-akcyjnej

Źródłem finansowania spółki może być pożyczka udzielona przez wspólnika. Kwota pieniężna przekazana spółce jako pożyczka będzie pożyczką i co do zasady nie ma podstaw, aby domniemywać, że stanowi ona wkład wspólnika do spółki (decydujące są oświadczenia stron umowy). Wierzytelność z tego tytułu będzie traktowana jako wkład wspólnika do spółki tylko w wypadku upadłości spółki w przeciągu dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. Należy zwrócić uwagę, że pożyczka przewyższająca 500 zł powinna być stwierdzona pismem, ale tylko pod rygorem utrudnień dowodowych a nie pod rygorem nieważności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika