Prawa autorskie do tlumaczenia

Pytanie:

"Za ile mogę sprzedać teatrowi prawa autorskie do tłumaczenia libretta? "

Odpowiedź prawnika: Prawa autorskie do tlumaczenia

 

Jak stanowi art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Ponadto art. 43 ww. ustawy wskazuje: jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Z powyższych przepisów wynika wprost, iż kwestia ustalenia wynagrodzenia leży wyłącznie w gestii stron. Zagadnienie to zostało pozostawione negocjacjom stron. Przepisy prawa autorskiego nie ustalają żadnego klucza, według którego mógłby się Pan posiłkować przy wycenie swojego tłumaczenia.

Jedynie w przypadku, gdyby twórca powierzył zarządzenie swoimi prawami właściwej Organizacji Zbiorowego Zarządzania sytuacja ta wyglądać będzie inaczej. Organizacja zbiorowego zarządzania, ustawowo została zobowiązana do jednakowego traktowania praw wszystkich twórców przez siebie reprezentowanych, oznacza to, iż w umowach z użytkownikami nie może ustalać odmiennych wysokości wynagrodzeń autorskich za wykorzystanie poszczególnych utworów na tym samym polu eksploatacji. W związku z powyższym organizacje te z reguły ustalają tabele wynagrodzeń, określających stawki honorariów autorskich za korzystanie z utworów na różnych polach eksploatacji. Tabele te nie są wiążące (zazwyczaj określają stawki minimalne), jednak pośrednio można się nimi posiłkować. Warto również tutaj wskazać, iż - zgodnie z art. 109 ww. ustawy - postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców, niż wynikałoby to z tabel są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel. Tak więc, przykładowo można posłużyć się tabelami wynagrodzeń stworzonymi przez ZAiKS (zatwierdzonymi przez Komisję Prawa Autorskiego).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika