Prawo autorskie a odtwarzanie muzyki w lokalu

Pytanie:

"Kto ma prawo nakładać na przedsiębiorcę opłaty z tytułu odtwarzania muzyki w lokalu gastronomicznym? Czy dozwolone jest aby płacić nie tylko Zaiksowi ale i np. Stoartowi?"

Odpowiedź prawnika: Prawo autorskie a odtwarzanie muzyki w lokalu

 Zgodnie z prawem autorskim statutowym celem tzw. organizacji zbiorowego zarządzania (a takimi są ZAIKS oraz STOART) jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie innych prawem przewidzianych uprawnień. 

Organizacje te są uprawnione do ochrony (a więc także do dochodzenia związanych z nią roszczeń) praw autorskich zrzeszonym w nich twórców (np. piosenkarzom).

Przedmiotem prawa autorskiego może być nie tylko sam tekst piosenki, ale także muzyka do niej skomponowana czy wreszcie sam utwór muzyczny puszczany np. w radiu.  Tak więc w powyższym przykładzie odtwarzając jedną piosenkę można naruszyć prawa autorskie aż w trzech płaszczyznach (w tzw. różnych polach eksploatacji - polach wykorzystyania danego utworu).

Organizacje zbiorowego zarządzania mają za zadanie przeciwdziałać takim naruszeniom, a także pobierać związane z prawami autorskimi stosowne opłaty. Jednakże w stosunku do tego samego przedmiotu prawa autorskiego (tego samego pola eksploatacji) nie mogą być pobierane podwójne należności z tytułu praw autorskich. W takiej sytuacji tylko jedna z omawianych organizacji ma prawo do ich ściągania.   

Wysokość wynagrodzeń z tytułu praw autorskich jest przedmiotem umowy pomiędzy autorem (w ich imieniu działają właśnie organizacje zbiorowego zarządzania) a użytkownikiem tych praw (nabywającym w ten sposób licencję).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika