Prawo dysponowania nieruchomością

Pytanie:

"Czy według nowych przepisów prawa budowlanego, aby wykonać jakiekolwiek inwestycje budowlane potrzebne jest prawo własności nieruchomości, czy wystarczy np. fakt, że jestem właścicielem nieruchomości od ponad 35 lat? "

Odpowiedź prawnika: Prawo dysponowania nieruchomością

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) jest mowa o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Sama ustawa stanowi, iż należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Równocześnie nie sposób pominąć Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2003 r. zgodnie z którym "Katalogu praw dających możliwość dysponowania nieruchomością na cele budowlane, określanego w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego nie można traktować jako zamkniętego". Proszę jednak zwrócić uwagę, iż zarówno w przepisie, jak i w/w wyroku jest mowa o prawie. Wydaje się więc, iż w opisanym stanie faktycznym konieczne jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie postępowania, w wyniku którego sąd stwierdzi zasiedzenie (a więc stanie się Pan także formalnie właścicielem). Z opisu stanu faktycznego domyślamy się bowiem, iż nie jest Pan właścicielem, ale posiadaczem wspomnianej nieruchomości od 35 lat.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika