Prawo małżonki do renty rodzinnej

Pytanie:

"Małżeństwo zawarło intercyzę. Żona nie posiada dochodów, od których płaci się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (umowy o dzieło). Czy mąż może ją zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny? Czy będzie miała prawo do ewentualnej renty po mężu? "

Odpowiedź prawnika: Prawo małżonki do renty rodzinnej

Mozliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny istnieje wówczas, gdy osoba, która ma być objęta ubezpieczeniem nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Tak więc może Pan zgłosić swą małżonkę jako członka rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Renta po mężu to renta rodzinna. Przysługuje ona uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Jedną z osób uprawnionych do renty rodzinnej jest wdowa po mężu. Będzie ona miała prawo do renty, jeżeli spełni chociażby jeden z wymienionych warunków: - ukończyła 50 lat, - była niezdolna do pracy, albo - wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 roku życia, a jeżeli uczą się - 18 roku życia, lub są całkowicie niezdolne do pracy. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania wymienionych powyżej osób. Przykładowo, prawo do renty nabędzie wdowa, która w chwili śmierci męża miała 46 lat - w ciągu 5 lat ukończy bowiem wymagany przez ustawę wiek 50 lat.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika