Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika

Pytanie:

"Jak odbywa się sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika?"

Odpowiedź prawnika: Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika

Sprzedaż ruchomości najczęściej odbywa się w drodze licytacji. Termin i miejsce licytacji wyznacza komornik. Komornik ogłasza o licytacji w drodze obwieszczenia, w którym podaje termin i miejsce licytacji, rodzaj ruchomości, ich wartość szacunkową oraz miejsce i czas, w którym można je obejrzeć. Obwieszczenie wywiesza się w budynku sądu rejonowego, właściwego dla miejsca sprzedaży, a ponadto obwieszczenie komornik doręcza stronom. Jeżeli wskutek licytacji dojdzie do sprzedaży zajętych ruchomości wówczas uzyskana cena zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzyciela. Może się jednak zdarzyć, że na pierwszej licytacji nie stawi się nikt lub nikt nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wówczas uznaje się że licytacja nie doszła do skutku. W takim przypadku wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika