Protest

Pytanie:

"Zamawiający organizuje przetarg nieograniczony o wartości do 30 tys. EURO na materiały biurowe. Kryterium oceny oferty jest m.in. cena. Jednakże zamawiający w treści specyfikacji prosi o podanie cen jednostkowych wszystkich wyznaczonych w niej materiałów z podaniem ceny za jedną sztukę. Specyfikacja nie określa jednocześnie ile sztuk w ogóle jest przedmiotem tegoż zamówienia nadmieniając jednocześnie, że uzależnione to będzie od potrzeb zamawiającego w bieżącym roku. Czy zamawiający postępując w ten sposób postąpił zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych? Jednocześnie należy podkreślić, że Zamawiający przed wszczęciem postępowania przetargowego założył na podstawie danych z ubiegłego roku ile sztuk z danego rodzaju materiałów będzie potrzebował. W trakcie oceny ofert pomnożono założenia ilościowe z zaproponowaną przez poszczególnych oferentów ceną jednostkową i tak wybrano ofertę najkorzystniejszą."

Odpowiedź prawnika: Protest

Jeżeli w specyfikacji nie określono w sposób wyczerpujący ilości zamawianych materiałów, a ma to wpływ na cenę oferty należy uznać, że taka specyfikacja jest wadliwa i można ją oprotestować. Zgodnie z art. 79 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.1998.119.773) dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze i skarga.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika