Przedstawiciel pracowników d/s BHP

Pytanie:

"Jaki przepis prawny zobowiązuje pracodawcę do wybrania przedstawiciela pracowników d/s BHP ? Proszę przytoczyć tytuł ustawy."

Odpowiedź prawnika: Przedstawiciel pracowników d/s BHP

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek konsultowania z pracownikami lub z ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (art. 237[11a]).

Ponadto art. 237[12] kodeksu pracy stanowi, iż pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „komisją bhp”, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Przedstawiciele pracowników są wybierani nie przez pracodawcę, lecz przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają - przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika