Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Pytanie:

Do firmy A produkującej oprogramowanie, zgłosiła się inna firma tworząca własne programy. Zaproponowała darmowe przekazanie własnego programu, aby również gratis przekazywać je wszystkim Klientom kupującym coś w firmie A. Jak sformalizować takie przekazanie, aby być w zgodzie z prawem podatkowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekazanie nieodpłatne programu komputerowego

Z treści pytania nie wynika czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem dochodzi do udzielenia licencji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy też dochodzi jedynie do przekazania egzemplarzy programów komputerowych (bez udzielenia nabywcom licencji). Wydaje się, iż w powyższym przypadku należy założyć, iż dochodzi jedynie do przekazania egzemplarzy programów komputerowych (zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu), a w konsekwencji nie jest konieczna szczególna forma zawartej umowy (w szczególności niezachowanie formy pisemnej nie skutkuje nieważnością umowy - por. art. 52 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Z punktu widzenia dokumentacji podatkowej podstawowe znaczenie ma kwalifikacja przekazania na gruncie podatku od towarów i usług. Nieodpłatne przekazanie egzemplarzy komputerowych, o których mowa, uznać należy za nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy. Niestety na gruncie obecnych przepisów nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie czy czynność ta podlega opodatkowaniu jako nieodpłatne przekazanie towarów czy też nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jest to konsekwencją wadliwej konstrukcji art. 7 ust. 2 i nast. ustawy VAT i jak dotąd doktrynie nie udało się osiągnąć wspólnego stanowiska (z obserwacji praktyki urzędów skarbowych wynika jednak, iż na ogół uznają one nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy za czynność nie podlegającą opodatkowaniu). Uznając powyższe przekazanie za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT wskazać należy, iż podatnik dokumentować ją powinien wystawiając fakturę wewnętrzną (faktury wewnętrzne). Uznając natomiast, iż nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu udokumentowanie przekazania nastąpi poprzez wystawienie przez podatnika noty księgowej. Jak widać, w obu przypadkach dokumentacja przeniesienia następuje poprzez wystawienie dowodu wewnętrznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe