Refundacja z PFRON przychodem

Pytanie:

Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapłacone na fundusz społeczny odliczam przy rozliczaniu zaliczek, tj. już od dochodu, zaznaczam, że tylko te nierefundowane. Natomiast zwrotu refundowanych składek w takim przypadku nie uwzględniam, gdyż również nie zaliczam do kosztów. Czy postępuję prawidłowo, czy powninnam rozliczać w inny sposób?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Refundacja z PFRON przychodem

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Stosownie jednak do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Porady prawne

Jak stanowi art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Zatem dotacje z PFRON na refundację składek nie są podatkowym przychodem podatnika oraz oczywiście nie są również kosztem podatnika.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne