Regres zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody

Pytanie:

Sąsiad z góry zalał mieszkanie sąsiadowi z dołu (pęknięcie rury z powodu mrozu), sąsiad z dołu miał mieszkanie ubezpieczone w PZU natomiast sąsiad z góry nie? Czy ubezpieczyciel może żądać od sąsiada z góry pokrycia szkody lub żądania zwrotu wartości wypłaconego odszkodowania sąsiadowi z dołu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Regres zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody

25.1.2006

Ubezpieczyciel wstępując w miejsce ubezpieczającego, nabywa od osoby trzeciej roszczenie. Roszczenie to nabywa z takim ograniczonym terminem przedawnienia, jaki - po odliczeniu okresu, który do tego czasu upłynął - pozostawał ubezpieczającemu na dzień zapłaty odszkodowania do dochodzenia od tej osoby wynagrodzenia wyrządzonej mu szkody (orz. SN z dnia 31 maja 1985 r., III CRN 148/85, OSNCP 1986, nr 3, poz. 34). Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń ulegają przedawnieniu w takich warunkach, w których przedawnia się nabyte przezeń roszczenie ubezpieczającego do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę w ubezpieczonym mieniu.

Reasumując zakład ubezpieczeń, który wypłacił kwotę odszkodowania właścicielowi, który był ubezpieczony może dochodzić zapłaconej kwoty od sprawcy szkody czyli właściciela mieszkania niezalanego. Nie może bowiem dochodzić do takiej sytuacji, ze poszkodowanym stałby się zakład ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń nie może ponosić szkody, lecz tylko wedle umowy ubezpieczenia gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, co nie zamyka mu możliwości dochodzenia odszkodowania od sprawcy szkody.

Podstawą żądania zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy szkody jest art. 518 kodeksu cywilnego, który stanowi, że osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, jeżeli to przewidują przepisy szczególne.

Potrzebujesz porady prawnej?