Rekultywacja terenu przy braku planu

Pytanie:

Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa lokalizacja składowiska odpadów komunalnych". Aktualnie na tym terenie obowiązuje studium, w którym jest tylko zapis o pasmach ekologicznych. Miasto przystąpiło do sporządzenia planu miejscowego dla tego terenu. Mam zamiar na tym terenie zrealizować stary zapis planu miejscowego. Czy taka inwestycja podlega pod inwestycje celu publicznego (na jaki okres miasto może wstrzymać procedurę)? Czy dla takiej inwestycji mogę się starać o warunki zabudowy na składowisko odpadów (na jaki okres miasto może wstrzymać procedurę)?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rekultywacja terenu przy braku planu

Inwestycje celu publicznego, dla których wydaje się decyzje o lokalizacji, stanowią działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Artykuł ten wymienia m. in. budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Jeżeli więc mamy do czynienia z wysypiskiem odpadów na prywatnym gruncie, którego właściciel ma zamiar w tym zakresie prowadzić działalność gospodarczą, to właściwe będzie postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, a nie o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Porady prawne

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: 

  • w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 
  • w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.  

Jeżeli natomiast wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne