Reprezentacja gminy

Pytanie:

"Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?"

Odpowiedź prawnika: Reprezentacja gminy

Zakładamy, że chodzi o zawarcie umowy z gminą. Reprezentuje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Te osoby są uprawione do składania oświadczeń woli w imieniu gminy. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt/burmistrz/prezydent albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Przyjmuje się, że skarbnik nie może działać jako zastępca burmistrza/prezydenta (bo wtedy występowałby w podwójnej roli – raz jako zastępca, raz jako udzielający kontrasygnaty). Tak więc jego podpis będzie tylko kontrasygnatą i nie jest to wystarczające, by uznać, iż gmina złożyła oświadczenie woli.

Nie istnieje generalna reguła, która pozwoliłaby wskazać, kto jest zastępcą burmistrza, czy prezydenta miasta w danej gminie. Może nim być kierownik wydziału. Jednakże ustalenie, kto jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu danej gminy poza burmistrzem lub prezydentem, wymagałoby zapoznania się z upoważnieniem przez nich udzielonym (jeśli w ogóle takie istnieje w tej gminie).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika