Roczne sprawozdanie podatkowe fundacji

Pytanie:

"Prowadzimy niewielką fundację zarejestrowaną w KRS, także w rejestrze przedsiębiorstw. W związku z zakończeniem roku kalendarzowego i obrachunkowego zarząd winien złożyć szereg sprawozdań rocznych i deklaracji podatkowych do różnych organów, takich jak np. KRS czy Urząd Skarbowy. Kwestie te uregulowane są różnymi aktami prawnymi. Wydaje mi się, że je znam, ale nie jestem pewien, czy wiem o wszystkich. Odpowiedź częściową dotycząca obowiązków niepodatkowych już otrzymałem. Ponawiam pytanie dotyczące części podatkowej. Nasza fundacja nie jest organizacją pożytku publicznego i w roku ubiegłym nie wykonywała żadnych operacji gospodarczych, pomimo takiej możliwości. W jakim terminie i w jakim składzie (zawartości) należy złożyć sprawozdanie podatkowe do urzędu skarbowego. Wdzięczny będę za podanie aktu prawnego (i jego oznaczeniem typu ustawa z dn. art. nr...), z którego to wynika, oraz konkretnego przepisu. W praktyce istnieją trudności z dotarciem do tych aktów, jeżeli nie zna się więcej szczegółów."

Odpowiedź prawnika: Roczne sprawozdanie podatkowe fundacji

Fundacja – jako osoba prawna – jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i musi wypełniać obowiązki wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. tekst jedn. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm.). W zakresie rocznych zobowiązań Fundacji należy wskazać na art. 27 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, zgodnie z którymi: 

  • podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (CIT-8), o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, 
  • podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania (zwolnienia określone są w art. 64 ustawy z dnia 29 wrzesień 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. tekst jedn. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.).

Masz inne pytanie do prawnika?