Roszczenia między spadkobiercami

Pytanie:

Jeden ze spadkobierców wszczął zakończone niedawno postępowanie o nabycie spadku po zmarłym kilkanaście lat temu spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu. Spadkobiercy-wnioskodawcy przypadł znaczny udział w spadku. Drugi ze spadkobierców przez te lata mieszkał w domu pozostawionym przez spadkodawcę, który w zbiorze dokumentów nadal figuruje jako właściciel nieruchomości. Dodatkowo ten spadkobierca korzysta również w inny sposób z nieruchomości (m.in. wynajmuje miejsca na reklamę na ogrodzeniu).Czy pierwszy spadkobierca ma jakieś roszczenie do drugiego, jeśli tak to z jakiej podstawy i za jaki okres?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenia między spadkobiercami

Na wstepie należy zauważyć, że samo postepowanie o stwierdzenie nabycia spakdku ma chatakter deklaratywny, gdyż krąg spadkobierców jest co do zasady znany już po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy:

Art.1015.§1.Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Porady prawne

§2.Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przepisy Kodeksu Cywilnego wskazują:

Art.1029.§1.Spadkobierca może żądać, ażeby osoba, która włada spadkiem jako spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest, wydała mu spadek. To samo dotyczy poszczególnych przedmiotów należących do spadku.

§2.Do roszczeń spadkobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotów należących do spadku, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również o naprawienie szkody z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty tych przedmiotów oraz do roszczeń przeciwko spadkobiercy o zwrot nakładów stosuje się odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.

§3.Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy żąda wydania swego majątku osoba, co do której zostało uchylone orzeczenie o uznaniu jej za zmarłą.

Powyższy przepis, nie znajdzie jednak zastosowania do przedstawionej sytuacji, skoro dotyczy on relacji między spadkobiercą a osobą trzecią (nie bedącą spadkobiercą.). W zakresie relacji między spadkobiercami, konieczne jest powołanie nastepującego przepisy KC:

Art.1035.Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.

Jak zasygnalizowaliśmy wcześniej, spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje ex lege i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość, spadkobierca ma udział w spadku, a nie w poszczególnych składnikach spadku. Zarząd spadkiem sprawują współspadkobiercy. Każdy ze spadkobierców jest zarówno uprawniony, jak i obowiązany do współdziałania w zarządzie majątkiem spadkowym (art. 200 KC.). Czynności zarządu tradycyjnie dzieli się na czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zwykły zarząd. Nie wchodząc w zbędne szczegóły nalezy wskazać, że do czynności zwykłego zarządu majątkiem spadkowym stosuje się odpowiednio art. 201-205 oraz art. 208 KC. W myśl art. 201 KC do dokonywania czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, przy czym większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów w spadku (art. 204 KC). Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem spadkowym wymagają jednomyślnej zgody wszystkich spadkobierców (art. 199 KC). Spadkobiercy mogą więc wspólnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, na przykład zbyć rzecz wchodzącą w skład spadku, obciążyć nieruchomość hipoteką. Zarząd majątkiem spadkowym wymaga niekiedy dokonywania tzw. czynności zachowawczych. Jeżeli zarząd sprawują spadkobiercy, to na podstawie art. 209 KC każdy ze współspadkobierców może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Może więc np. wytoczyć powództwo windykacyjne i posesoryjne, wystąpić z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej, wnosić o stwierdzenie zasiedzenia, czy też domagać się rozgraniczenia spadkowej nieruchomości z nieruchomością sąsiednią.

Jak się zdaje, przedstawione przez Pana czynności współspadkobiercy, a więc mieszkanie w nieruchomości, oraz wynajmowanie powierzchni na reklamę są czynnościami zwykłego zarządu. Współspadkobiercy mają prawo do współposiadania spadku i poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku (art. 206 KC). Jeżeli jednak jeden ze współspadkobierców obejmie w posiadanie - z wyłączeniem pozostałych lub niektórych tylko współspadkobierców - cały spadek albo jego część, to współspadkobiercy pozbawieni współposiadania mogą żądać, by sąd określił sposób korzystania z przedmiotów spadkowych według przepisów o zarządzie rzeczą wspólną. Posiadanie jest jednak wyłącznie uprawnieniem właściciela, nie zaś jego obowiązkiem, toteż prawnie dopuszczalna jest sytuacja w której mocą dorozumianego porozumienia, tylko jeden z współwłaścicieli faktycznie posiada nieruchomość należącą do spadku, a reszta spadkobierców tego faktu nie kwestionuje.

W zakresie pierwszej z tych czynności, należy uznać, że zamieszkiwanie przez współspadkobiercę w nieruchomości nalezącej do spadku wyklucza jakiekolwiek roszczenia drugiego ze współspadkobierców. Analogii należy szukać w przepisach o współwłasności, które nie pozwalają na przyjęcie takiej konstrukcji. Prawo własności z natury jest niepodzielne, a każdy z właścicieli może zamieszkiwać w nieruchomości będącej jego współwłasnością. W zakresie dochodów uzyskiwanych przez spadkobierce z reklam sytuacja zdaje się przedstawiać nieco inaczej.

Spadkobiercy mają prawo do pożytków i innych przychodów, jakie przynosi spadek lub poszczególne jego składniki. Na podstawie art 207 KC pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej (ze spadku) przypadają współspadkobiercom w stosunku do wielkości ich udziałów w spadku.

W takim samym też stosunku współspadkobiercy ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną (ze spadkiem). Jak wskazuje przy tym doktryna prawnicza: "Pożytki i ciężary ze spadku lub poszczególnych jego składników nie wchodzą w skład masy spadkowej. Należy zgodzić się z poglądem, że "spadkobiercy nabywają spadek w stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. Spadek nie obejmuje zatem narosłych od tego dnia odsetek od tych wierzytelności, które, stanowiąc pożytki prawa (art. 54 k.c.), zgodnie z art. 207 k.c. w związku z art. 1035 k.c., przypadają spadkobiercy w stosunku do wielkości udziałów" (A. Kidyba, Komentarz do Kodeksu Cywilnego)

Jeśli więc jeden ze współspadkobierców uzykał określone przychody z wykorzystania przedmiotów nalezących do spadku to należy je uznać za pożytki prawa nie należące do masy spadkowej, ale przypadające spadkobiercom w stosunku do istniejących udziałów. Jeśli zostały one przejęte wyłącznie przez jednego z współspadkobierców stan ten nalezy uznać za nieprawidłowy. Podobne stanowisko zajmuje literatura: "odsetki od wspomnianych wierzytelności za okres od dnia śmierci . stanowią pożytki prawa (art. 54 k.c.), które zgodnie z art. 207 k.c. w zw. z art. 1035 k.c. przypadają spadkobiercom w stosunku do wielkości udziałów i - jako nie objęte spadkiem - mogą być wypłacone każdemu z nich, w należnej mu części, niezależnie od postępowania działowego, po wykazaniu przymiotu spadkobiercy postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1027 k.c.)" (A. Kidyba, Komentarz do Kodeksu Cywilnego);

Zgodnie z art. 686 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w ewentualnym postanowieniu działowym sąd obowiązany jest uwzględnić pobrane pożytki:

Art.686. W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Wskazuje Pan przy tym, że stan powyższy trwał od lat, co nakazuje uwzględnienie również ryzyka zarzutu przedawnienia, co do pobranych przez jednego ze współspadkobierców korzyści (pożytków prawa).

Reasumując powyższe, wskazujemy, że fakt, iż tylko jeden ze współspadkobierców osiągał korzyści z tytułu gospodarowania schedą spadkową jest co do zasady niesłuszny. Może Pan domagać się odpowiedniej części dochodów, w stosunku do swojego udziału spadkowego, tak co do pożytków już pobranych jak i pobieranych w przyszłości. Termin przedawnienia co do roszczeń majątkowych wynosi co do zasady 10 lat. Nie ma Pan natomiast roszczenia w zakresie zamieszkiwania przez spadkobiercę w nieruchomości. Roszczenie w zakresie pożytków może być również podniesione w ramach ewentualnego postępowania o podział masy spadkowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Postępowanie w sprawie o dział spadku

Postępowanie w sprawie o dział spadku

Z chwilą otwarcia spadku między współspadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego. Ich sytuacja prawna regulowana jest wówczas przez przepisy dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych, które stosuje się odpowiednio do wspólności majątku (...)

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Czy śmierć kredytobiorcy powoduje natychmiastową wymagalność zaciągniętego kredytu? Wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel (w niniejszym artykule – bank) uzyskuje możliwość skutecznego żądania zaspokojenia swojej wierzytelności, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem (...)

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w roku 1955. Podziały pozostałych niewielkich dóbr materialnych w rodzinie odbywały się zwykle ustnie bez żadnych postępowań prawnych. Po śmierci kolejnych członków rodziny ich dobra trafiały do żyjących członków rodziny z następnego pokolenia, (...)

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

  Stan faktyczny W styczniu 2007 r. zmarła moja matka. Jeszcze przed swoją śmiercią, pod koniec 2006 r., podarowała mojemu bratu nowy samochód i przepisała na niego mieszkanie. Drugie mieszkanie, które jest obecnie wynajmowane, miała przepisać na mnie. Chciała za życia podzielić (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem jednym ze spadkobierców (1/6 udziałów), zajmującym mieszkanie w budynku należącym do spadku, od 4 lat pełnię funkcję administratora nieruchomości. W skład spadku wchodzi również działka o pow. 780 m2. W związku z tym, że jestem osobiście (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej i tymczasowej ochrony prawnej podmiotom uprawnionym. Postępowanie zabezpieczające ze swego założenia ma być postępowaniem pomocniczym w stosunku do innych rodzajów postępowań uregulowanych w kodeksie postępowania (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie (...)

Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

Ustawodawca w zakresie regulacji dotyczących umowy ubezpieczeniowej wprowadził możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego świadczenia przez ubezpieczyciela, od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody. Wskazać jednak należy, iż zaistnienie tego przypadku uzależnione jest od zaistnienia pewnych (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich (...)

Przedawnienia

Przedawnienia

 Rodzaj roszczeniaTermin przedawnieniaPodstawa prawnaRoszczenie o odszkodowanie za a) niesłuszne skazanie, b) tymczasowe aresztowanie lub c) zatrzymaniea) Rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia b) rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   Kilka lat temu (około 4) rodzice podarowali córce dom jednorodzinny, który wyczerpywał cały ich majątek (sporządzono akt notarialny)). W akcie tym darczyńcy nie uwzględnili swojego syna (mojego jedynego brata). Zobowiązali mnie jednak (ustnie) do wypłacenia (...)

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Chcąc prawidłowo skierować pozew w postępowaniu cywilnym, należy zorientować się, który sąd jest właściwy dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Przez właściwość sądu należy rozumieć zakres spraw przekazanych mu do rozpoznania i rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Skierowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Żądanie wykonania zapisu testamentowego w postępowaniu działowym

Żądanie wykonania zapisu testamentowego w postępowaniu działowym

Czy możliwe jest żądanie wykonania zapisu w postępowaniu działowym w sytuacji, gdy zapisobierca jest jednocześnie spadkobiercą? Z chwilą wymagalności zapisu – osoba uprawniona (...)

Zaliczenie darowizny do spadku a zachowek

Zaliczenie darowizny do spadku a zachowek

Wnuczka otrzymała aktem notarialnym darowiznę nieruchomości od dziadka z zaznaczeniem, że ta darowizna jest wyłączona z masy spadkowej. Po śmierci dziadka okazało się, że to wyłączenie nie (...)

Wyłączenie darowizny z masy spadkowej

Wyłączenie darowizny z masy spadkowej

Wnuczka otrzymała aktem notarialnym darowiznę nieruchomości od dziadka z zaznaczeniem, że ta darowizna jest wyłączona z masy spadkowej. Po śmierci dziadka okazało się, że to wyłączenie nie (...)

Udział wierzyciela w postępowaniu spadkowym

Udział wierzyciela w postępowaniu spadkowym

W sądzie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po moim bracie. Przed śmiercią opłacałem za brata rachunki, m. in. płaciłem za adwokata, opłacałem podatki w urzędzie skarbowym. (...)

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

W ostatnim miesiącu moja rodzina na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po nieżyjącej kuzynce nabyła udziały w kamienicy. Moja rodzina uprawniona do udziałów w kamienicy liczy 5 osób. Następna (...)

Testament i wydziedziczenie

Testament i wydziedziczenie

Ojciec obdarował swoja jedyna wnuczkę 1/2 nieruchomości w Warszawie, która odziedziczył po swoich rodzicach. Ponadto podarował 1/2 nieruchomości w Warszawie córce (wartość całości ok.140.000). (...)

Dziedziczenie udziału; jak znieść współwłasność

Dziedziczenie udziału; jak znieść współwłasność

Zmarła moja żona, która była współwłaścicielem samochodu. Nie było testamentu. Jak uzyskać wyłączne prawo do własności lub uczynić któreś z trójki dzieci współwłaścicielem? Zgodnie (...)

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Moja przyszła żona z pierwszego związku posiada dwóch synów (17 lat i 12 lat). Ojciec dzieci ma równe prawo z matką do wychowywania dzieci. Rozwód odbył się bez orzekania o winie i pozbawiania (...)

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

15.03.2010 roku wystawiłem fakturę za sprzedaż towarów w ramach prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorcy. Termin płatności 30 dni. Należność nie została do dziś zapłacona. (...)

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Zmarł mój ojciec. Spadkobiercami są: mój brat, moja mama i ja. Główną część spadku stanowi mieszkanie. Między spadkobiercami nie ma konfliktu i wszyscy zgadzają się, że nie następują po (...)

Prawo do zachowku

Prawo do zachowku

Ojciec przed śmiercią dokonał rozdysponowania części majątku poprzez dokonanie darowizn na rzecz niektórych tylko dzieci. Niektóre z dzieci nie otrzymały jednak żadnych darowizn. Po śmierci (...)

Rozporządzenie udziałem w spadku

Rozporządzenie udziałem w spadku

Ja jestem naturalizowanym obywatelem amerykańskim urodzonym w Polsce i zamieszkałym w Polsce przez 34 lata. Ostatnio zmarła moja matka nie zostawiając testamentu, tak że na podstawie ustawy powinienem (...)

Prawo do zachowku

Prawo do zachowku

W 1993 roku moja babcia i dziadek przepisali mi mieszkanie aktem notarialnym (umową darowizny). Problematyczne mieszkanie stało się tym samym moją własnością. Dziadek umarł w 2002 roku. Oprócz (...)

Zachowek od gospodarstwa rolnego

Zachowek od gospodarstwa rolnego

Moi rodzice w 1981 r. przepisali na brata gospodarstwo rolne (budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze, maszyny rolnicze i 20ha ziemi) nic nie przepisując pozostałej dwójce dzieci. Brat nie wiem (...)

Zawieszenie postępowania

Zawieszenie postępowania

Jestem spadkobiercą ustawowym. Otrzymałem wezwanie z sądu na posiedzenie w sprawie nabycia spadku z ustawy. Który przepis reguluje mój wniosek do sądu, aby sąd odłożył sprawę powołania do spadku (...)

FORUM PRAWNE

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

czy spoldzielnia moze "wyrzucic" z mieszkania?

czy spoldzielnia moze "wyrzucic" z mieszkania? Witam. Mam taki problem, aktualnie mieszkam z babcia w mieszkaniu lokatorskim, jestm w nim zameldowany. Moja babcia wyszla drugi raz za maz, a drugi maz mial (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie Witam. Moja Babcia wyraziła chęć przekazania mi swego 50m2 mieszkania w darowiźnie. Wobec powyższego najpierw należało owe mieszkanie wykupić od gminy, co też (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Spadek po bracie

Spadek po bracie Mam pytanie jak wygląda podział majątku(ziemia rolna koło 4 hektarów) po bracie, spadkobiercami są dwaj bracia ( jeden ma 3 dzieci, drugi 6 dzieci)? czy w pierwszej kolejności brany (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

Umowa spisana między spadkobiercami - pytanie

Umowa spisana między spadkobiercami - pytanie Witam. 10 lat temu odkupiłam część spadku mojego ojca od jego pasierba po zmarłej drugiej żonie mojego ojca.Umowa została spisana między nami z podaniem (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Wierzytelności a decyzje GIODO

Wierzytelności a decyzje GIODO Wielkie uznanie dla Macieja Logan za bezinteresowną pomoc dla innych, zwłaszcza w kwestii Kruka! Gorąco Pozdrawiam :) Panie Macieju znalazłem coś niepokojącego odnośnie (...)

Porady prawne