Roszczenie odszkodowawcze

Pytanie:

Pijany kierowca uderzył samochodem w mój kiosk z prasą. Kiosk został tak uszkodzony, że nie nadaje się już do naprawy. Kierowca został zatrzymany przez policję. Czy mogę złożyć na niego doniesienie, że popełnił przestępstwo? Od kogo będę mógł dochodzić roszczeń: od firmy ubezpieczeniowej czy od niego osobiście?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenie odszkodowawcze

Prowadzenie pojazdów mechanicznym pod wpływem alkoholu stanowi przestępstwo ścigane z urzędu. Skoro na miejscu była policja i zatrzymała sprawcę, nie ma potrzeby, aby składać doniesienie o popełnieniu przestępstwa, gdyż właściwy organ posiada już informację o popełnionym przestępstwie i wniosek osoby poszkodowanej w wyniku popełnienia przestępstwa nie jest konieczny dla prowadzenia postępowania karnego w stosunku do sprawcy.

Jeśli poszkodowany w wyniku przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego chce popierać akt oskarżenia, może działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Porady prawne

W przypadku skazania za przestępstwo m.in. bezpieczeństwa w komunikacji lub przeciwko mieniu, sąd na wniosek pokrzywdzonego orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub w części. Naprawienie szkody obejmuje tylko szkodę rzeczywiście poniesioną, nie obejmuje zaś utraconych korzyści, ani odsetek od momentu powstania szkody do momentu jej naprawienia. Sąd nie działa w tej kwestii z urzędu i dla orzeczenia naprawienia szkody konieczny jest wniosek pokrzywdzonego. Orzeczenie naprawienia szkody nie zamyka poszkodowanemu drogi do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego, jeżeli orzeczone naprawienie szkody nie pokryło w całości poniesionej szkody.

Pokrzywdzony może też aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. W tym celu poszkodowany powinien złożyć pozew do sądu karnego, przed którym toczy się postępowanie karne w sprawie. Na odmowę przyjęcia powództwa cywilnego zażalenie nie przysługuje.

Poszkodowany może też dochodzić naprawienia szkody w drodze powództwa cywilnego w postępowaniu toczącym się przed sądem cywilnym.

Jeżeli pojazd, którym poruszał się sprawca, bez względu kto jest jego właścicielem, ubezpieczony był w ramach ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu (oczywiście powinien być ubezpieczony) , pokrzywdzony może dochodzić naprawienia szkody bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, w którym posiadacz pojazdu miał wykupioną polisę OC. Natomiast w przypadku, gdy sprawca szkody nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, poszkodowany może domagać się naprawienia szkody zwracając się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym celu poszkodowany może wystąpić z roszczeniem do Funduszu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, wykonującego działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

Jeżeli poszkodowany w przypadku szkody w mieniu, może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe prawo telekomunikacyjne

Nowe prawo telekomunikacyjne

  Działalność telekomunikacyjna działalnością regulowaną Ustawa przyjmuje, iż działalność telekomunikacyjna, jako działalność gospodarcza jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że do jej podjęcia konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Stan faktyczny Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w którym prowadzę gastronomię. Lokal znajduje się w patio budynku postawionego na planie litery U. Patio jest podniesione w stosunku do ulicy o pół piętra. Wejście do lokalu jest tylko z wewnątrz patio, nie ma (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie stosunku pracy Zgodnie z ogólnymi zasadami stosunek pracy może zostać rozwiązany: na mocy porozumienia stron; za wypowiedzeniem przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; bez wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; z upływem czasu, (...)

Czy odwołany członek zarządu może żądać przywrócenia do pracy?

Czy odwołany członek zarządu może żądać przywrócenia do pracy?

O tym, czy odwołany członek zarządu spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej), zatrudniony w spółce w ramach stosunku pracy może żądać przywrócenia do pracy w razie rozwiązania z nim (wypowiedzenia) umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pisano (...)

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują użytkownikom dróg, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia (...)

Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

Stan faktyczny Komornik prowadzący egzekucję wraz z wierzycielem, który jest jego znajomym wymusili na mnie, bym wystawił faktury sprzedaży na zajmowany towar, na których będzie stwierdzenie „zapłacono gotówką”. Kwota wynikająca z tych faktur miała być odpisana od mojego zadłużenia. (...)

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Obowiązek wydania świadectwa pracy W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym informacje o zakończonym zatrudnieniu. Świadectwo pracy (...)

Odpowiedzialność przejemcy długu wobec dłużnika w razie braku zgody wierzyciela na przejęcie długu

Odpowiedzialność przejemcy długu wobec dłużnika w razie braku zgody wierzyciela na przejęcie długu

Strony mogą zastrzec w umowie (np. sprzedaży nieruchomości), iż nabywca (osoba trzecia) przejmie dług sprzedawcy, który ten posiada wobec innego podmiotu (np. banku w ramach zawartej umowy kredytu). Zgodnie z art. 519 § 2 pkt 2) Kodeksu cywilnego skuteczność takiej czynności zależy (...)

Projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin

Projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Jego autorem jest Rada Ministrów. Akt miałby wejść w życie 1 stycznia 2006 r. Jaki będzie zakres uregulowania nowej ustawy? Akt ten zastąpić miałby obowiązującą obecnie ustawę z dnia 11 lipca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (...)

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

  Kiedy można wypowiedzieć stosunek najmu z powodu zwłoki z opłatami? Jeżeli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo, iż został wcześniej uprzedzony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczony (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

W każdym państwie prawa, w tym również w Polsce, organy publiczne są odpowiedzialne za wydawane przez siebie decyzje. Jeżeli strona poniesie szkodę związaną z wadliwością decyzji, należy się jej od państwa odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest nierozerwalnie związana (...)

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa

  Cel gwarancji Gwarancja bankowa udzielana jest w celu zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji, jakie przysługują mu przeciwko dłużnikowi na podstawie tzw. stosunku podstawowego. Zabezpieczenie to wzmacnia pozycję beneficjenta gwarancji, gdyż czyni jego wierzytelność wykonalną (...)

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

Stan faktycznyChciałbym rozpocząć działalność w branży telekomunikacyjnej (jako provider). Działalność będę prowadzić jednoosobowo i na razie nie będę zatrudniał pracowników. Jak rozpocząć działalność? Jakie są potrzebne dokumenty i wnioski? Czy potrzebne mi jakieś szczególne (...)

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Stan faktyczny Weksel własny został wystawiony (podpisany) zgodnie z posiadanymi ówcześnie uprawnieniami przez pana Kowalskiego prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX kontrahenta innej spółki cywilnej YY przyrzekając, że zapłaci określonej spółce (...)

Fota znajomych na Facebooka? Musisz mieć zgodę

Fota znajomych na Facebooka? Musisz mieć zgodę

Przed wrzuceniem zdjęcia do internetu zapytaj sfotografowane osoby, czy zgadzają się na publikację swojego wizerunku. Inaczej możesz dostać wezwanie do sądu i zapłacić odszkodowanie. Ile? – Nie istnieją przepisy, które ograniczałyby bądź określały minimalną i maksymalną (...)

Wypowiedzenie zmieniające a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

Wypowiedzenie zmieniające a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem zatrudniony na umowę na czas określony na konkretnym stanowisku z konkretnym wynagrodzeniem. Przed upływem okresu umowy pracodawca zlikwidował dział, w którym pracowałem i moje stanowisko. Składa mi propozycję pracy na innych stanowiskach. Jakie mam prawa i możliwości (...)

Właściciel hotelu zapłaci za skradzione walizki

Właściciel hotelu zapłaci za skradzione walizki

Utrzymujący zarobkowo hotele, pensjonaty, motele czy gospody odpowiadają za kradzież lub uszkodzenie rzeczy wniesionych tam przez osoby korzystające z ich usług - informuje Rzeczpospolita. Odpowiedzialność taką nakłada na nich art. 846 - 852 kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek ogłoszenie, (...)

Ilu wierzycieli ma gmina - mieszkania socjalne

Ilu wierzycieli ma gmina - mieszkania socjalne

Gminy notorycznie nie wywiązują się z obowiązku zapewniania lokali socjalnych, nawet gdy ten obowiązek nałożył na nie sąd. Skutkuje to żądaniami o odszkodowania. Do urzędów wpływają tysiące tego rodzaju wniosków, ale wielu właścicieli nieruchomości odchodzi z kwitkiem. (...)

Jak postąpić, jeżeli nowe mieszkanie ma wady?

Jak postąpić, jeżeli nowe mieszkanie ma wady?

(...)Pękające ściany, zacieki - takie wady mogą zdarzyć się nawet w nowym budownictwie. Klienci dewelopera nie są jednak bez szans. (...)Deweloper dla kupującego mieszkanie jest sprzedawcą. Oznacza to, że na nim spoczywa odpowiedzialność za ewentualne wady lokalu. (...)Są na to trzy lata (...)

Wartość przedmiotu sporu przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych

Wartość przedmiotu sporu przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych

Dochodzenie roszczeń pracowniczych na gruncie postępowania cywilnego wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych ustanowionych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.). Do wymogów takich zaliczyć należy (...)

Poszkodowani będą mogli dłużej dochodzić swych roszczeń

Poszkodowani będą mogli dłużej dochodzić swych roszczeń

10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Przewiduje ona wydłużenie z 10 do 20 lat terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikającej z ze zbrodni lub występku.  Jakich roszczeń będą dotyczyły dłuższe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

Czy przyjęcie odszkodowania jest czynnością zachowawczą i w związku z tym zapłata odszkodowania może nastąpić do rąk jednego ze współwłaścicieli? W kontekście czynności zachowawczych, (...)

Roszczenie odszkodowawcze

Roszczenie odszkodowawcze

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby powstało roszczenie odszkodowawcze? Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. (...)

Roszczenie negatoryjne a roszczenie odszkodowawcze

Roszczenie negatoryjne a roszczenie odszkodowawcze

Czy roszczenie nagatoryjne obejmuje swoim zakresem również żądanie naprawienia szkody? Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie (...)

Trudności w określeniu wysokości szkody

Trudności w określeniu wysokości szkody

Czy praktyczna (techniczna) niemożliwość określenia wysokości szkody wyklucza roszczenie odszkodowawcze? Co do zasady wedle reguł polskiego postępowania cywilnego na stronie powodowej, która (...)

Naprawienie szkody wyrządzonej zalaniem mieszkania

Naprawienie szkody wyrządzonej zalaniem mieszkania

Od pięciu lat jestem zalewany przez coraz to nowych najemców lokalu bezpośrednio nade mną. Tym razem nie chcę tego puścić płazem. Napisałem pismo do administracji (posiadam mieszkanie hipoteczne) (...)

Odszkodowanie za bezskuteczne przejęcie udziałów

Odszkodowanie za bezskuteczne przejęcie udziałów

Spółka z o. o. ma trzech udziałowców A, B i C. Wspólnicy B i C stanowią jednocześnie dwuosobowy zarząd tej spółki. Wspólnik A złożył pozostałym wspólnikom pisemną ofertę zbycia im całości (...)

W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora?

W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora?

Mam problem z moim znajomym. Od paru lat wynajmowałam mu mieszkanie. Przez pierwsze cztery miesiące opłacał normalnie rachunki, niestety później zaprzestał płacić. Mój znajomy w końcu otrzymał (...)

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

20 maja 2001 r. Starosta Powiatowy wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczące przebudowy ulicy. 27 grudnia 2001 r. Wojewoda uznał decyzję Starosty Powiatowego za nieważną na podstawie art. (...)

Uprawnienie do rozwiązania umowy czy wypowiedzenia

Uprawnienie do rozwiązania umowy czy wypowiedzenia

W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W dniu 1 lipca otrzymałem (...)

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego. Klient przysłał do nas komputer z żądaniem jego naprawy w ramach gwarancji. Po rozkręceniu komputera i wykonaniu diagnozy stwierdziliśmy, że sprzęt jest (...)

Ochrona pracującego emeryta

Ochrona pracującego emeryta

Pracownik osiągnął wiek emerytalny i żeby móc pobierać świadczenie musi się zwolnić z pracy (choćby na jeden dzień). Jest gotów dalej pracować w tym samym miejscu i pracodawca także wyraził (...)

Szkoda najemcy w najmowanym mieszkaniu

Szkoda najemcy w najmowanym mieszkaniu

W wynajmowanym przez mnie (jestem najemcą) domu doszło do pęknięcia instalacji wodnej, w wyniku czego w piwnicy zostały zalane przedmioty. Część przedmiotów jest moją własnością, inna część (...)

Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy

Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy

W umowie zastawniczej strony mogą wprowadzić zastrzeżenie, że zastawca zobowiązuje się, że przed wygaśnięciem zastawu nie sprzeda rzeczy. Jakie to ma znaczenie dla zastawnika, jeżeli i bez tego (...)

Eksmisja lokatora

Eksmisja lokatora

Lokatorka najęła lokal mieszkalny i podpisaliśmy umowę. Umowa skończyła się w zeszłym roku i nie podpisaliśmy nowej, lokatorka płaciła czynsz.Po pewnym czasie przestała płacić czynsz i opłaty (...)

FORUM PRAWNE

roszczenie odszkodowawcze

roszczenie odszkodowawcze Witam serdecznie Problem jest następujący. Wykonawca remontu drogi publicznej, będącej w zarządzie ZDM wykonuje umowę bardzo opieszale i niechlujnie (180metrowy odcinek (...)

Roszczenie odszkodowawcze

Roszczenie odszkodowawcze Podpisałem umowę na wykonanie ogrodzenia.Prace ogrodzeniowe były wykonane z wyjątkiem uruchomienia bramy, miała zostać uruchomiona po dwóch tygodniach( zastygnięcie słupków (...)

jak napisać roszczenie odszkodowawcze?

jak napisać roszczenie odszkodowawcze? jak napisać roszczenie odszkodowawcze?

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!!

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!! Witam! Potrzebuję pilnej porady Myślę, że sprawa jest niektórym z państwa znana, bo była kiedyś nagłaśniana przez media. Chodzi (...)

bezumowne korzystanie-odszkodowanie, wezwanie do zapłaty czy zasadne?

bezumowne korzystanie-odszkodowanie, wezwanie do zapłaty czy zasadne? Witam, dostałam pismo z Gminy-Jednostki, którą zajmuje się mieszkaniami komunalnymi o treśći: http://oi67.tinypic.com/10z44lz.jpg Pragnę (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

Nienależyte wykonanie umowy o dzieło

Nienależyte wykonanie umowy o dzieło Witam, mam pytanie, Wykonuję w ramach umowy o dzieło analizy finansowe będące częścią dokumentacji aplikacyjnej o ubieganie się o dofinansowanie z funduszy (...)

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Czy jeżeli Spółdzielnia poprzez Panią zatrudnioną w charakterze sprzątaczki przekazuje informację łatwo dostępną - czytaj nie w kopercie , całkowicie jawną (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Dochodzenie odszkodowania od handlarza samochodami

Dochodzenie odszkodowania od handlarza samochodami Witam, tak jak w temacie mam nieprzyjemny przypadek z zakupionym samochodem. Auto ma 12 lat, kupiłem je w czerwcu jako moje pierwsze. Wszystko było (...)

Dochodzenie odszkodowania od handlarza samochodami

Dochodzenie odszkodowania od handlarza samochodami Witam, tak jak w temacie mam nieprzyjemny przypadek z zakupionym samochodem. Auto ma 12 lat, kupiłem je w czerwcu jako moje pierwsze. Wszystko było (...)

rozwód, alimenty, podział majatku

rozwód, alimenty, podział majatku Moja sprawa wydaje się dosyć trudna...ale może się mylę....Rok temu wyprowadziłam się z synem od męża(znęcał się psychicznie nad nami) i zamieszkałam u (...)

chce sie rozwiesc

chce sie rozwiesc Witam. Jestem z mezem prawie 15 lat po slubie,od poczatku naszego malzenstwa maz przebywal za granica na kontraktach zyl innym zyciem (plywal na statkach pasazerskich)bardzo mu to sie (...)

prawa rodzicielskie

prawa rodzicielskie Witam. Mam 23 lata. Czy jest mozliwosc, aby moi rodzice przestali byc prawnie moimi rodzicami ? Chodzi mi o to, ze nie moge dostac stypendium, poniewaz rodzice maja za wysokie dochody. (...)

alimenty zasądzone zaocznie bez ustalenia ojcostwa

alimenty zasądzone zaocznie bez ustalenia ojcostwa Powiedzcie, czy sąd może zasądzić zaocznie alimenty jeżeli był dołączony wniosek o ustalenie ojcostwa. Nie zostało ustalone jeszcze ojcostwo, (...)

rozwód - pilne

rozwód - pilne witam, mam, a raczej mamy problem oczywiście chodzi o rozwód. Od roku mieszkam z moim kochanym za granicą. W taj chwili ciężko się ruszyć i popytać adwokata, może uzyskamy tutaj (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Czy moge pracowac i pobierac alimenty?

Czy moge pracowac i pobierac alimenty? Mam 20 lat i studiuje zaocznie. pobieram od ojca alimenty w wysokosci 500 zl ktore wyplaca mi ZUS. czy bylaby mozliwosc znalezienia jakiejs dodatkowej pracy aby nie (...)

Dochodzenie odszkodowania w przypadku niewypłacalności sprawcy.

Dochodzenie odszkodowania w przypadku niewypłacalności sprawcy. Witam. Proszę o poradę w następującej sprawie. W ubiegłym roku nastąpiło włamanie do mojego samochodu. Sprawca został złapany (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Wniesienie kasacji

Wniesienie kasacji Co mam zrobić w sytuacji, gdy adwokat zobowiązany do wniesienia kasacji od prawomocnego wyroku nie wniósł jej ? W takiej sytuacji możliwe jest np. dochodzenie odszkodowania od adwokata (...)

Porady prawne