Ściągnięcie zaległości podatkowych

Pytanie:

"Osoba fizyczna zalega w podatkach od 2006 roku na kwotę 50.000 zł. Komornik skarbowy w ciągu 5 lat ściągnął jedynie ok. 8.000 zł. Czy organ podatkowy może zlecić innej firmie windykacyjnej ściągnięcie zaległości podatkowych?"

Odpowiedź prawnika: Ściągnięcie zaległości podatkowych

Postępowanie egzekucyjne w administracji jest postępowaniem normatywnie uregulowanym przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 2 § 1 tej ustawy, egzekucji administracyjnej podlegają m.in. podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749). Przepisy tej ustawy regulują jednocześnie dość precyzyjnie w art. 19-25 ustawy właściwość organów. Zasadniczo organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego, przy czym w niektórych sytuacjach egzekucja może być prowadzona także przez inne organy (np. starostę lub wojewodę). Na gruncie tej ustawy nie widzimy jednak podstaw do dopuszczalności przekazania egzekucji należności podmiotowi prywatnemu (np. firmie windykacyjnej). Przepisy ustawy nie dają organom egzekucyjnym możliwości scedowania części swoich kompetencji na podmioty prywatne. Ponadto nie jest możliwe przelanie samej wierzytelności z tytułu zobowiązania podatkowego na podmiot prywatny. Reasumując należy zatem wskazać, iż w naszej ocenie organ egzekucyjny nie może zlecić firmie windykacyjnej ściągnięcia zaległych należności z tytułu podatków.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika